E1 opgaven havo

Hoofdstuk20 Voorraadregistratieen -waardering

Hoofdstuk20 Voorraadregistratieen -waardering

Opgaven

Opgave20.1 (§20.1) OndernemingWalravenhandelt inhetproductCarto.Vanditproduct isop1 februari 2014demagazijnvoorraad 1.400artikelen. In januari 2014 zijn200artikelenverkocht aanPallieteren300aanJanszen.Dezeartikelenmoe- tenop 1 februari nogwordengeleverd. In januari 2014 zijn 800 artikelengekocht, dieWalraven in februari zal ontvangen.

Gevraagd a Berekende technischevoorraadop1 februari 2014. b Berekendeeconomischevoorraadop1 februari 2014.

Opgave20.2 (§20.1) Bij Gebr. Zwierig vof is demagazijnvoorraad van grondstof Eenk 6.000 kg op 1 januari 2014. Op deze datum zijn inkoopcontractenafgeslotenvoor3.000kgen zijnverkoopcontractenafgeslotenwaarvoor5.000kggrond- stof nodig is.

Gevraagd a Berekende technischevoorraadgrondstof op1 januari 2014. b Berekendeeconomischevoorraadgrondstof op1 januari 2014.

Opgave20.3 (§20.1) HandelsondernemingDeVries enCohandelt inhet product Smart. Op1oktober 2014 zijndevolgendegegevens vanhet product Smart bekend: technischevoorraad

2.400 stuks 1.750 stuks 625 stuks

inbestellingbij leveranciers nogaf te leverenaan klanten

Inoktober 2014hebbendevolgendeactiviteitenplaatsgevonden: inkoopcontractenafgeslotenvoor

800 stuks 1.500 stuks 900 stuks 1.250 stuks

verkoopcontractenafgeslotenvoor

inhetmagazijnontvangen uit hetmagazijnafgeleverd

Erwordt alleenvolgens contract ontvangenenafgeleverd.

Gevraagd a Berekendeeconomischevoorraad inaantallenSmart op1oktober 2014. b BerekendehoeveelheidSmart dieop31oktober 2014nogdoorDeVries enCoafgeleverdmoetworden. Op 31 oktober 2014 is de economische voorraad van het product Smart 2.825 stuks. Bij haar inkoopbeleid houdt dehandelsondernemingvoortdurend rekeningmet verwachteprijsveranderingen. c Speculeert deonderneming inoktober opeenprijsstijgingof eenprijsdaling? Leguit. d Welke voorraad (technischof economisch) wordt gebruikt voor de bepaling vandewaarde vande voor- raadopdebalans? ( havo, bewerkt )

CE

Management&Organisatie inBalans

111

Made with