G opgavenboek vwo

Hoofdstuk41 Inleidingexterneverslaggeving

Hoofdstuk41 Inleidingexterneverslaggeving

Opgaven

Opgave41.1 (§41.1) a Waaromheeft eenondernemingniet graagdat een internewinst-en-verliesrekeningopenbaarwordt ge- maakt? b Welke soort informatiegeeft een internebalans enwinst-en-verliesrekening? c Noem tweeoorzakenwaaromde fiscalebalansenwinst-en-verliesrekeningkunnenafwijkenvande interne balans enwinst-en-verliesrekening. d Welke soort informatiegeeft eenexternebalans enwinst-en-verliesrekening? e Wat is een samenvaljaarrekening? Opgave41.2 (§41.2) a Welkedrie soortenwettelijke regels stelt het BurgerlijkWetboek aandeexterneverslaggeving? b Welke regels zijner nogmeer naast de regels vanhet BW? c Waarompast dewetgever het BWaannaar aanleidingvan IFRS? d Waaruit bestaat de jaarrekening? e Geef tweevoorbeeldenvangegevensdie inde toelichtingopdebalansmoetenwordenopgenomen. f Noemvier onderwerpendie inhet jaarverslag kunnenvoorkomen. g Waarom staandegebeurtenissennadebalansdatummet belangrijke financiëlegevolgen inhet jaarver- slag? Opgave41.3 (§41.3) a Welkebedrijvenmoetenhun jaarrekeningdoor eenaccountant laten controleren? b Welkeaccountantsmogeneen controleverklaringafgeven? c Deoverheidheeftbepaalddatde jaarstukkenvanbepaaldeondernemingenmoetenwordengecontroleerd door eenaccountant.Waaromheeft zedat bepaald? d Noemdrievoorbeeldenvan stakeholders vaneennv/bv. e Het komt voor dat een accountant weigert eengoedkeurende verklaring af te geven. Noem vier redenen waaromhij dit kanweigeren.

Opgave41.4 (§41.4) Debalans van schaakverenigingDenk enZet inOotmarsum ziet er per 1 september 2014als volgt uit:

Balansper 1 september 2014

Materialen

310 Eigenvermogen

6.830 1.040

Nog teontvangen contributies Nog teontvangen interest

470 Nog tebetalenbondsafdracht 250 Nog tebetalen reiskosten

160 480 420 240

Depositorekening

6.600 Nog tebetalen zaalhuur 1.230 Nog tebetalen trainer

INGBank

Kas

310 Vooruitontvangen contributies

9.170

9.170

Depenningmeester vanDenk enZetmoet debalans per 1 september 2015 samenstellen. Daartoe staanhem devolgendegegevens ter beschikking.

• Aan contributie isnog teontvangen € 510. • Devooruitontvangen contributie is € 220. • Dematerialenhebbeneenwaardevan € 260. • Denog teontvangen interest is € 210. • Denk enZetmoet nog € 950aanbondsafdracht voldoen.

CE

Management&Organisatie inBalans

105

Made with