Lyreco Important Changes

การเปลี ŕ ยนแปลงสําคัญ

เรียน ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ,

เนื ŕ องจากในเดือนตุลาคมจะมีการเปลี ŕ ยนแปลงสําคัญ 2 เรื ŕอง ที ŕ เกี ŕ ยวข้องกับการปรับราคา ตามสินค้าที ŕ ได้แจ้ง รายละเอียดไว้ด้านล่าง ซึ ŕ งการเปลี ŕ ยนแปลงนี Ŗ จะมีผลในวันที ŕ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

การเปลี ŕ ยนแปลงนี Ŗ เกิดขึ Ŗนจากราคาที ŕ ปรับตัวสูงขึ Ŗนจากทางผู้ผลิต จึงทําให้ต้นทุนของ ลีเรคโก สูงขึ Ŗนตาม เราจึงมี ความจําเป็นในการปรับราคาครั Ŗงนี Ŗ

ลีเรคโกตระหนักว่า การขึ Ŗนราคานั Ŗ นเป็นเรื ŕองที ŕ ไม่น่ายินดีนัก แต่เนื ŕ องจากการเปลี ŕ ยนแปลงครั Ŗงนี Ŗ อยู่เหนือการ ควบคุมของ ลีเรคโก เราจึงมีความจําเป็นต้องปรับราคาตามกลไกตลาด เราขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที ŕ ท่านเข้าใจใน ความจําเป็นครั Ŗงนี Ŗ

2

Made with FlippingBook - Online magazine maker