Kraks vejviser1924 personregister

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1 ) E f t e r n a v n e e r o r d n e t s tr e n g t a lfa b e tis k . Dobbelte Navne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene, f. Eks. Hansen* Gad efter alle Hansenerne. 2 ) In d en f o r s a m m e E fte r n a v n e r O rd n in g en f o r e t a g e t e f t e r S t i l l i n g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunclærcrindc, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. 1. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. — Haren Person liere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3 ) In den f o r s a m m e S tillin g e r O rd n in gen f o r e t a g e t e f t e r F o r b o g s t a v e r (F o r n a v n e ). (Ordningen er strængt alfabetisk, nanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn (C A P staar før Carl, dette atter før C A S). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen ~ Hansen A P etc.; Hansen A & Oo. ~ Hansen A O O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det forste Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk", indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske". Til den „be­ stemte Artikel" (Den, Det, .De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver af det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling VI i 2. Bind),

O p t a g e l s e i V e j v i s e r e n s k e r e f t e r R e d a k t i o n e n s S k e n «

Made with