קשר עין - גליון 238 - אפריל 2014

w w w . i g m . o r g . i l

תלאביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. - שולם 2438

במקרהשלאי מסירה ישלהחזירלארגון המורים בבתי הספרהעל יסודיים, דרך מנחםבגין 32ת"א48166

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

סיפורי מילים של פסח עמ' 62 ד"רמוטי רוזן

תיכון אורטע"ש מיטרני - חולון עמ' 22 אליעזרשמואלי

20 עמ'

זרקור תיכון אורטצורערד

חתימתהסכםשיתוףפעולה עםהמכללההאקדמית לחברה ואמנויותנתניה

18 עמ'

נ י ס ן ת ש ע " ד אפריל 4102

גיליו ן 238

Made with