Kraks Vejviser 1950 personregister

Animated publication

Vejviserens 1. B in d indeholder. il: Gade-Register og Hus Register 111;Persou-Kegistet IV: Provins-Register

«*. B ind indeholder.

Afdeling

Afd. V: Real-Register

\

for København.

P r i v a t - P e r s o n e r s a m t V ir k s o m h e d e r in d e n f o r H a n d e l, H a a n d v æ r k , I n d u s t r i, S ø f a r t , B a n k - o g F o r s ik r in g s v æ s e n o g a n d r e n æ r in g s d r iv e n d e E r h v e r v “ i København, Frederiksberg, Hellerup og om liggende V illabyer under ét, med Angivelse al den fuld­ stændige Adresse : Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer, -r- Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Vjktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt* i Person- Registret. : . • \ ; I Vejviserens T ilføje ls er (paa gule Blade [efter Emnelisten foran i 2. Bitid);:er [optaget et Antal F ly tn in g e r , som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. $ Grænsen mellem Person-Registrets og Provins-Registrets Omraade er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraade4*. En nærmere Vejledning i Brugen af .Person-Registret findes paa næste Side.

Udførlige Oplysninger om Institutioner og Foreninger m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind).-— Institutioner, Forretninger o'g Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins- Register. ' _

l

V e j l e d n i n g i B r u g e n a f P e r s o n - R e g i s t r e t .

1) E f t e r n a v n e er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet nmiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene, f. Eks. Hansen>Gad efter alle Hansen’erne. Dobbelte Efternavne uden Bindestreg er som Begel opført under det sidste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. ^ r 2) Inden fer tanitoe Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommanelærer og Kommunelærermde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. 1. intet Hensyn taget ;■■ til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. — Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig Vigtigste T anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. ‘ 3) Inden for samme Efternavn og Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). T (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn (G A P staar ^ -- før Carl, dette atter før C A S). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet t som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = ' Hansen A P etc.; Hansen A & Co. = Hansen A G O)). r Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F . Eks. er alle ^ Firmanavne, der begynder med „Dansk", indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske". T il den *be- !• stemte Artikel* (Den, Det, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. v En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver af det i Parentesen nævnte, ^ til det officielle Handelsregister anmeldte Firma.

III — 961

A f d e l i n g I I I .

Person-Register for København. Omfatter København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende villabyer fse kortet nedenfor). Flytninger, der er foregået efter Person-Registrets trykning, se de gule blade foran i 2. bind.

61

61

I I I — 962

Forkortelser og tegn, d e r f o r e k o m m e r i P e r s o n - R e g i s t r e t .

Akts.

— Aktieselskab. - Aktieselskab.

F o rk o rte ls e r i gad en avn e.

E tager.

Bb = Bagbygning.

A/S

A .

= : Allé.

ATV.

be

- Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

- Beletage.

Am. Amager. Boul. - Boulevard. G. Gade. GI. Gammel. grd

e - Entresol eller mezzanin.

Fh

- Havehus.

- Bopæl.

Bp. Co.

K - Kælder.

- Compagni.

Mb - Mellembygning.

gård eller gårds.

- Dannebrogsmand.

DM.

S

- Stue.

Kan.

Kanal.

- efter. - for.

e. i.

Sb

- Sidebygning.

LI.

Lille.

J - 1. sal. 2 - 2. sal.

N-

Nordre eller Nørre.

- fungerende.

fg-

Pas.

Passage.

- forhenværende. - Fortjenstmedaljen i sølv.

fh. FM.

Plads.

PI.

S-

Sønder eller Søndre.

FM.1 - Fortjenstmedaljen i guld.

T e le fo n c e n tra le r ($ ).

Skt.

- Sankt.

- Forretniner.

Forr. Frm. H. A.

—Amager. - Bagsværd. - Bellevue. - Byen. - Central. - Damsø. - Dragør. - Bella.

Am Ba

St.

Store.

- Indregistreret firma.

Str.

Stræde.

- Handelshøjskolens afBe

T. V. V- 0-

Torv.

gangsprøve.

Bvu

Vej.

- Handelshøjskolens diplomBy

H. D.

Vester eller Vestre. Øster eller Østre.

prøve.

C

- Kommandør af Dannebrog

K.

Da Dr Ev Fa Fr Ge Go Ha He Hj Hv Hø Ka Lu By Ma No Næ Or

af 2. grad.

P o s td is trik ter.

- Kommandør af Dannebrog

K».

- Eva.

Bags. Brh. CM. Drg. Gen. Hel. Heri. E

— Bagsværd. - Brønshøj.

af 1. grad.

- Fasan.

- kongelig.

kgl.

- Frederiksdal.

- Charlottenlund.

Kmh. Kmjkr.

- Kammerherre. - Kammerjunker. - konstitueret.

- Gentofte. - Gothåb.

- Dragør.

- København F.

kst.

- Hareskovby.

- Gentofte. - Hellerup.

- Medlem af Akademiet for

MA.

- Helrup.

de skønne Kunster.

- Hjortekær.

- Herlev. - Holte.

- Medlem af borgerrepræsenHo

MB.

- Holte.

H it.

tationen.

- Hvidovre. - Hørsholm. - Islebro. - Kastrup.

- København K .

m

MDS.

- Medlem af det kongelige

- Kastrup.

Kas. Kip.

danske Selskab forFædreIs

- Klampenborg.

landets Historie.

- Lyngby.

Ly.

MF.

- Medlem af folketinget. - Medaljen for druknedes

- Luna.

st. Mby

- St.-Magleby. - K øbenhavn-’N. - København N V - Rungsted Kyst. - København S. - København SV. - Nærum.

MfDR.

- Lyngby. - Magle. - Nærum. - Ordrup. - Nora.

m

redning.

|NV]

MFK.

- Medlem af Frederiksberg

Nær.

Kommunalbestyrelse.

Ru. Kyst

MfæD. MGSK.

- Medaljen for ædel dåd.

m

- Medlem af Grosserer-SociePa

- Palæ.

m

tetets Komité.

Ru Ry Rø Sk Su Sø Ta Tr

- Rungsted. - Ryvang. - Rødovre. - Skodsborg. - Soro-eofri.

- Skodsborg. - Springforbi.

Skdsb.

MI.

- Medlem af Industriraadet. - Medaljen ingenio et årti. - Medlem af landstinget.

Sprf. Søb.

MI&A.

- Søborg.

M L.

- København V .

m

MSH.

- -Medlem af sø- og handelsSo

- Vanløse.

Van.

retten.

- Sundby. - Søborg. - Taga. - Trørød. - Valby. - Vedbæk. - Vester. - Tria.

- København Valby.

Vby

MVS.

- Medlem af Videnskabernes

Selskab.

- Vedbæk.

Vdb.

Postkonto - Post-girokonto.

- København 0.

11

ps. R.

- pensioneret.

Trø

- Ridder af Dannebrog. - Ridder af Elefantordenen. - Storkors af Dannebrog.

Va

RE. SK.

Vdb

Ve

SKmd.

- Storkommandør af DanneYr

- Yrsa. - Ægir. - Øbro.

brog.

Æg Øb

- under.

u. V.

- ved eller von. 1

- Fælles-nummer forflere lednin­ ger.

- Indehaver eventuelt' med­ indehaver af det i paren­ tesen nævnte indregistre­ rede firma. —Træffetid.

0

A. A. A.—Aaga

Person-Register lor København A. A.A. ved NJ Winther Autoudi. Falkoner A. 43 El $00011 Aaaba v. J Hansen Transport!. Godthbv. 12 11 $ C. 11788 Aaabach Rullegardinfabr. v. Magnus Haahr Godthbv. 187 1 $ Go 4350 Aabel Laura Husgern.kt. Voldmosterg. 19 M $ Øb888 Aa-alf, Akts., Bredg. 69 El $ Cent. 6772 Aaals-Parket-Gulve A/S. Dansk Parket In­ dustri GI. Kongev. 154 E $ ★ Ev 7805 Aaba &Alfa Bud- &Biltransp. v. U Hedlund Linnésg. 33 E $ C. 3355,11555 &14800 - v. Erik ISTeyeUdiejnf'.Dyrkøbl E $ Pal416 A.B.A. Radio ved IIR Olsen Bentzonsv.50 A li $ Go8057 Aabac v. S F Garly Flytteforr. Viktoriag. 12 E $ * 0 8812 - Glassliberi v. E Heilmann-Rasmussen Ha­ ders!evg. 28 E $ Ev 6283 - Radio v. J E Bøg Kapelv. 57 ED$ No8692 AABAF v. L A Nyegaard Krystalg. 10 E $ Pa 4706 Aabak v. Børge Andersen Fomiklingsanst. Korsg. 15 ED$ No 5985 - A CGross. frm. Amaliev. 20 E $★ 0.3106 &15484 Aabakken Kunststoppeindustri v. MHolme Reventi owsg. 26 E $ 0 1158.3 Aabakkens Desinf.anst. v. A Schmeltz-Jør­ gensen Rørmosev. 5 | nv ] $ Sø 1945<&Søl949 Aabal Isoleringsforr. v. Ludvig Petersen Tøn- derg. 2 E $ Ve 4854 Aabart E Pianostm. Korsg. 51IH$ No 5332 Aabech Alexius Arkitekt Holcks PI. 3SBrh. - Kurt Scharbau Arkitekt Rygrd.A.511Hel. $ IIe7979 - Preb.BogholderVanl.A.45B2El $Da3719y - Leif S Kapt. i art. Peter Bangs V. 873HD$ Fa2018 Aabel [Se endv. Obel] - Helge Theilmann Arkitekt Backersv.81 [s] $ Am2842 -G T Organist Livjægerg.333ID $ Øb 895v Aabenraa Assistance v. A Mølvig Agent.forr. Landemærket 16 El $ Pa5476 - Auto-Assistance v. Arne Garly Mønterg. 7 E $ ★ C 14445 - Rammefabr. ved P Bloksø Åbenrå 13 EJ $ By 4011 - Røgeri v. H Iversen Åbenrå 4 E $ By4202 - Vognmandsforr.. v. K. Pedersen Gyldenlø- vcsg. 14A Kl $ By4495 Aaberg K Gross. Stockholmsg.7 El $ Trl329 Bp. R 01 holmsg. 14*E $ Pa 4324 - OJ Maskinmester Mylius Erichsens Allé 43 Hell. $ Søb. 579 - Vilh. Overassist. Yodroffsv. 24 A3 E $Ve 9310 u -E C Overbetj. Hvedev. 12 Brh. $ Be 560 - Karl F A Pianostm. Fensmarkg. 434 SI $ Lu 588 - A J Politiass. Hiort Lorenzens G. 84Bl $ No 462 - Aug. Tømrerm. (Aug. Aaberg &Søn) Ho- strupsv. 10s E $ No 7476 - N P Tømrerm. (Aug. Aaberg &Søn) Henr. Ibsens V. 58A3S Aberg Kaj Disp. Rantzausg.254El $No8596u Aaberts Bureau Maskinafskr. Købmgg. 3 E $ By 8674 & By 407 Aabid v. B L Larsen N-Fasanv. 3 1 1 1 C7007 Aabling Martin L Læge Refsnæsg. 41 IH $ No 7503 (13-14, onsd. kun 17-19, lø. 9-10) Bp.Refsnæsg. 453El $No 7503 Aabling-ThomsenHugo Gross.Thorvaldsensv. 8SE $014106 Aabne Reol, Den v. Grethe Winther Antikv.- bogh. GI. Ment25 E $ Pa 5700 Aabner alle Laase ved Elith Christian Emil Poulsen Øbrog. 228 El $ Ryv. 2846 Aabo Budexpres v. Chr. Thygesen Dybensg. 6 E $ Palæ 1543 &Palæ 4354 - Kakkelovnskomp. v. K Christiansen Høj­ landsvangen 44 Brh. $ Bella 1097 - Møbelforr. v. E Fischer Sallingv. 41IH$ Da. 2084x - Pakkassefabr. ved HA Svane Savværk GI. Køge Landev. 164 Vby $ Va 2756

I I I - 9 6 3

AaesTh.fh. Maskinm.FM. Holmbladsg.763IS) - E Teatermal. Hellerupv. 171Hel.$ He4-807 - Erik Urmg. Øbrog. 95 El $ Øb 6294 Bp. Højdev. 121[s] Aafod HGross.Rubinsteinsv 45’[sv) $Va6087 Aagaard Harald Afdelchef Læssøesg. 11* IH $ No 4364 x - Leif A ssist. H.D. Præstebakken 17 Ly. $ Fr7900 - C Assrdør Carl Johans G. 5SEl $ Øb 371 - L M Bankfuldm. N J Fjords A. 63E $ Fo 3741v - Olfred Bankfuldm. Marediget 8 Chl. $ Or 1139 - H F, Akts., Brændselsforr. Lindegrdv. 52 Chl. $ ★ Or 2430 - Holg. Brændselsh. Annettev.8 Chl. $ Or 3646 - S O Cykleh. gross. frm. Veras A. 24 Van. $ Da 1590 &Da 6291 - Dan Munck Direktør V-Voldg. 1044E $ Pa 3670 - P R Direktør Hoffmeyersv. 43El $ Da 842 - Andreas Ejd.kons. Strandboul. 314 El $ Øb 7667 - I Enkef. Hollands A. 61(si $ Am. 8737x - Mary Enkef. Veras A. 24 Van. - J Fabr. (Amplidan) Lyngbyv. 343A. Gen. f lGe 104 teen Forretnf. Peter Bangs V. 1552El $ Da 4861 - M Fotogr. Ved Volden 4 IKl $ Su 6817 - D Frue Amfælledv. 9“ g] $ Am. 1680x - E Frue PeterBangs V. 1552El $ Da. 4861 - Emilie Frue H Schneekloths V. 61IB $Go- 9782 - Ida Frue N-Frihavnsg. 91El $ Øb 1495 - Karla Frue Stavangerg. 31El_$ 0 2105 - Poul Fuldm. Maglemosev.71Hel.$Hel293 - H P Gross. Palermov. 213m $ Su 5420 - Otto Gross. Vesterport E $ By 7030 Bp. Østbg.33EI $ Øb6133 - Eigil Guldsm. Vby Langg. 211 Vby $ Va 4583 Bp. Vby. Langg. 222s Vby - &Frederiksen Guldsmedem. Skt. Peders Str. 26 K $ By 7157 -V Guldsmedem. (Aagaard &Frederiksen) Teglgrdstr. 1630 - P Ing. Bernstorffsv.154 Hel. $ ^H e 2106 & He900 Bp. Rågev. 16 Hel. $ He 6638 - Paul Ing. gross. (Bach &Bonne’s Eftf.) Malmøg. 124El $ C12521 - D Vilh. Journalist Halfdansg. 21s [S] $ Su 249lx - &JensenKonfekturefabrikHanstholmv.33 Van. $ Da 6178 - Erik Schmidt Konstr. Ordr. Jagtv. 1331 Chl. $ Or 5267 - PN Kriminalassist. Artillv.60[s]$Am.3057 - Ib Kriminaloverbetj. Kastanie A. 24s Van. $ Da 7470 - ’s Edv. Kunstindustri Kaalundsg. 6 E $ Ev986 - P fh. Købmd. Herlufsholmv. 27 B1Van. •$ Da 196 - Knud Læge Ahornsg. 74 IH - O CLæge dr. med. R. V-Boul. 13 E $ Pa 4258 Bp. Solvænget 18 E! $ Ry2662 - S P Maskinm. Højnæsv. Jl Van.$Rø 1274 - E Metalv.fb. Nyholms A. 10 Van. $ Rø404 - Vera Musiklinde Strandv.266Chl.® Or. 1678 - E Møbelh. GI. Køge Landev. 272 Vby'ff Hv. 432 - H Overass. i post- og telegrv. Gentofteg. 75 Gen. $ Ge 1336 - Inger Overass. frue Puggaardsg. 51E $ By 1721v - R G Overassist. v. KTA S . Havebo 3 Valby $ Va 317 - Annine Overlærer frk. Strandboul. 165 El £ 0b 7037v P L Overlærer Tibirkeg.212IH$No6797 - Ida fh. Overlærer Sorted. Doss. 63A1 El »N o 2208.7 0„ ' - L MN Overlærer Blegdv. 844El $ Tr. 810 - Julie Overl.inde cand. phil. Tranegrdv. 62 Hel. $ He 2488y - M Overlinde Fred. d. 6. A. 24El $ Go. 725v

Aabo v. CR Petersen Revision &Bogføring Tåsingeg. 50 El $ Ry 6337 - Børge Sekr. ITelenev. 1 A l | Ev8763 - Trævare- & Karosserifabrik v. Carl Fiol- sen Ålekistev.182 Yan. $ Dal505&I)a59G0 Aaboe Tage Gross.Stenten 5 Baus. $ Ba.1173 - H Lrsagf. Radhpl. 77 (v) $ C 10416 Bp. Emdrupv. 20s El $ Ry 576 Aaboe Sørensen Anna Enkef. Ole Suhrs G. 181E $ By 5890v - Arne Violinist. Ole Suhrs G. 181E $ By 5890v AbomEmil ACiviling.Gl.KøgeLandev.239A2 Vby $. Hv 1636 Aaboulevardens Apotek Åboul.70E!$ C9500 - s Farve-&Tapetlager ved Fru E Høj-Pe- tersen Åboul. 18 IH$ Nol266 - Flaskehandel ved B Hoffmann Svanev. 7 (Ml $ Ta 345 - Fødeklinik v. Yrsa Lundø Jul. Thomsens G. 22 E $ No 2515 &No 7898 - Inventar Lager ved L Bøg Nbrog. 68 El $ No 242 - Møhellg. v. J Madsen Åboul. 4 IH $ No 5458 - Tandteknik v. G Nielsen Åboul. 27 E $ No 9041 - Vaffelbageri v. A Kropp Rantzausg. 44 El $ N 5221 Aabrink A Frugth. Vbrog. 69 E $ Ev 406 Bp. Gnmdtvigsv. 3SE $ Ev 3935 - H V Glarm.(Aabrink &Søn) Lerfosg. 3s[s] $ Am 285 - J Giarm. (Aabrink &Søn) Lerfosg. 3S [s] Aabro Radio v. Claus Madsen Radiorep. Vi- gerslevv. 261 Vby $ Va 7854x Abron A fh. Postm. Skovgrdv. 19 Chl. $ Or 5659 Aaby GunnarHavneing. cand.polyt. Øbrog. 1564El $Øb516Sy - Ole Journalist Øbrog. 1564 El $ Øb 5163y - KPreben Komm.lærer Elleerrdv. 33 Gen. $ Ge 4157 - I Viceinsp. Hans TavsensG.5s IH$N1254y Aabye Rud. Boghdl. frm. Øbrog. 110 El $ C 1257 - Vilh. Bogbdl. (Rud.Aabye)Kanslerg.l83E) $T r 1119 - J S Civiling. R. Ellevadsv. 33 Chl. $ Or 2735 - «lørg. Civiling. Strandboul. 384 El $ Tr327 - F Ekspd.sekr. i statsanst. f. livsfors. cand. jur. Svinget 122® $ Su 5845 - T Enkef. Tuborgv. 58 Hel.$ He 5036v - Bernt Fagf.fmd. Langøg. 103El$ Ry 3751 - Franciska Frue Zinnsg. 34El $ Øb 4057 x - Margr. Frue Byledet 14A Gen. Ji Ge 1750 - Karen Frk. Amfælledv. 231[s| $ Su 1441 - Aksel Gross. Blegdv. 443El $ No 4553u - Karen Journalist forf. Højgrdvænge 17 Bags. $ Ba713 - M Kommunelærerinde Colbjømsensg.34E - Einar Kontorchef Falkonervænget 333E $ No 7240 - J Kunstmaler R.Gothersg. 1432EJ$By 456 - Lorenzo Lektor v.Hdlsh øjsk. transi. Fal- konerA. 172El $ Fa 2119 - Sv. Repr. Hyldegrdv. 38A2Chl. - K Gundersen SalgschefKempsv. 6SVan. $ Rø 1263 Aabye Hansen E Enkefrue Callisensv. 39! 0 Hell. $ He 6708 Adafon Radio ved Harry Rothmann Helgesv. 15 E $ Fa 1942 Aadam J Chr. Gulvbeklædningsforr. Rosen­ ørns Allé 41 E $ N 5349 - Radioforr. v. Søren Pedersen Danmarksg. 19B E J Eva 1750 Aaderup F A Godseksped. Amfælledv. 71El $ Am6228u Aae Volmer Afd.leder Tojmesterv. l4MSy] $ Ægl969y - Erh. Civiling. Porsevænget 8 Ly. $ Ba503 - Kåthi Foltmar Sprogl.inde Tøjmesterv.141 m $ Ægl969y Aaen P J Fostkontr. Runebergs A. 24 Søb. - Jørg. Revisor Mjøsensg. 13s [s] $ Su 7206 |

'Aamodt C J Kt.fnldm. i statsradiof. Holg. Danskes V. 69* E || Go 3001 u - Axel E Aamodts Eft. Papirhdl. kgl. hotleverandør litografi, bogtryk og proto­ koller Kong. Nyt. 18 E J) C. 106, 9206 & 15506 grundlagt 1857 - H Prokurist Strandboul. 118* H JJØb 1581 Aamodt-Marcker J Overass. Ejderstedg. 163 S |1 Ve 2489 x Aamund J Fabrikant Skolebakkenl Gen.JlGe 2411 - Agnete Frue Rågev. 17 Hel. |1 He 1921 Aandahl Leif Fuldm. St. Kongensg. 6.93!R] | Pa 3475 Åndssvageanstalter se Afd. V Real-Register Ångstrøm Helge Ciseler Studiestræde 13B E | By 4010 Aaqu:st Jørgen Læge Smakkegrdv. 1251Gen* Ge 5577 - Th. Underdir. Strandv. 1873 Hel. ff He. 2267 Aarbye MarieEnke e. hovedkass.Værne­ damsv. I l1El $ V 6868 y Aarbøl Holg. Forv. Tagensv. 174*E DTa 959 Aardal Fr. Overass. Grundtvigsv. 18e El | Ev. 2346 Årdestrup Th. L Kont.chef Mørkhøjv. 67s Brh. Aaregaard Harry Gross. Niels Ebbesens V. 253E) J V 8311 - Harry, Akts., Gross. Rørhohnsg. 18 E § By 6217 Aa-Renserietv. Elna Brfigge Åboul. 28 E f Lu 103 Aarestrup Ingeb Fuldm. Strandboul. 365S2 - E Gross. Eggersv. 18 Hel. ^ Ge 786 - Ejv. Isenkr.(Staalvarehuset)GeneralBahn- sonsV. 16s E |l Go 3082u - G Sceneinstr. Ryvej 14 Hit. |l Fr. 6539 AarfingGunnar Assur.dør Skovgrdv. 20 F’ Chl. f Or 5924y - Aa Kunstmal. S-Boul. 612El S! Ve8009 Aargaard &Kbhvns Bisouits- & Vaffelfabr. S-Boulevard 35 El J! Ev 493 - Axel Fabrikant (Ludvig Aargaard) Åle- kistev. 170 Van. D Da. 1135 A - Ludvig Fedevarer en gros Ålekistev. 170 Van. |! -Ar Da. 1136 - Marie Frue Jernbane A. 863Van.|)Da4678 - AlphaTandl.V-Boul.7xEI||Pa.5207 Aarhus Gas- og Vandmesterforening, N-Voldg. 34 E f ★ Cent. 2278 - Gummivare-Fabriks Depot i Kbhvn A/S Strandlodsv. 48 gi ff Am 6989 & Am 7089 Rigs Jl 188 Aarhuus Privatbank, Akts., Nygade 1 E D ★ C614 Aarkrog A J P Trafikinsp. v. statsb. Schioldannsv. 34 Chl. |l Or 3084 Aarkrogh CCigarib. Hannedal l s Søb. -VM kgl. Kapelmusikus Kong OscarsG.I3 m f Ry 1482 - Peter MusikerWillemoesg. 531® $08719 Aarie Husgerningskontor Carstensg. 9' IB $ Jf Ve 5033 Aarre Ax. Bankfuldm. Sundholmsv. 51s g] $ ' Am 1887 x - Chr. Bankfuldm. Strandboul. 125* IH $ Ø b 1952 x - J M Frihavnsforvalter Berggreensg. 19 |ø) $ Ry 1575x - Th. Fuidm. Bags. Hovedg. 320 Bags. - Frode Gross. (A.arre&Krogh)Berggreensg. 19 M $ Ry 1575 x - &Krogh Guldvarer en gr. Vbrog. 161 B $ Ev. 1369 - A Pedersen Viktualh. Jagtv. 125 E $ Ta 6748 Bp. V-Allé 6 Vby $ V a6248 Aars Paul Dekorat Øbrog. 211H) |) 0 7836 - M Enkef. S-Fasanv. 89* Vby $ Va 4552y - Louis Gross. Kosenv. Allé 17110) $ 0 8695 tarsboKaren Bodil Enke e. stadsbibl. Rebekkav. 572Hel. $ He 5420 Aarsdal Stener Gross. Amagert. 29 E ff Pa 3513 & Pa 8077 Bp. Vinkelv. 30 Ly. $ Ly 2165 - CLektor frue Stormg. 141E $ By 5671 Person-Register for København

Aaga—Aars

III — 964

Aaholm H Overbetj. Bøgehøj 20 Hel. J) He 3046 Aakanden v. Heinrich Falk Plisséforr.Slotsg. 6 El D N 6271 Akerberg Børge Maskinh. Borgerg. 61 [Kl J) Pa 2590 Bp. Prinsensg. 31 E $ By 4758 Aakerlund OTømmerh. Åbakkev. 6 DØ jp Da 2090 Akeriund IM OE Forstinde Helgesensg. 2H - Henry Gross. vicekonsul MSH. (Chr. C Rahr &Co.) Helleruplund A. 18 Hel. ff He 1144 - Niels Galdsm. Roarsv. 15 (0 § Fa2361x -A G Repræsentant Peder Hjorts V. 212 Valby D Va. 5391v - John Skrædderm. (N J Åkerlund & Co.) Serridslevv. 1021 | 0 8922 - NJ & Co. SkrædderiBredg. 20 E $ C6209 Akesson Knut Dir. Ambrog. 82H $ ArallOly - Gerda Malerinde Prinsesse Maries A. 1*12 $ Ve 310 y Aa-Kiosken ved Karen Jensen Åboul. 50 E $ No 6647&No 7837 Aakjær Svend Stadsarkivar Sølvg. 222E Aakjær-Jensen Leo Købmd. Borgm. Chri­ stiansens G. 6 Isvi g>Va32l5 Aaland H P Kunstmal. DM. OrionsA.3 Kas. Aalberg Joseph Kreaturkomm.Aurikelv. 23 Vby f Va 2562 - Oscar Slagterm. Nbrog. 200 E i! Ta 1296 Bp. Vigersiv. 74 A Vby $ Va 7335 Aalborg Jens Bibltkar cand. mag. Ilcllcrupv. 73i Hel. - G A fh. Distriktschef K. DM. Bii- lowsv. 30212 § No. 4289y - E A Orlogskapt. Skt. Pauls Pl.lEJ)Pal851 - R A Ritmester R. 1)M. Annettev. 5A1 Charlottl. $ Ordr.4179 x Aalborg - Aalborg S tifts tid e n d e , Redaktør Sven iViunkt bo Amalieg. 24 Kl Jl C5790 Kbhvns annonceatd. $j Ev 4323 - Tøjmagasinet v. AOvesen Kompagnistr. 23 E J} By 3046 AalholmBelysningsindustri ved F Schramm Vestervang 32 Vby $ Va3841 - Bogtrykkeri ved Helge Foghmar Nak- skovv. 62A Vby $ Va 1665 - Farvefabr. v. Folmer Anskjær Roskildev. 42 CVby | Va 1942 - Fløde Is ved E Johansen Roskildev. 148 B Vby $ Da 5853 &Da 7979 - Isenkramhdl. v. A F Rathje Valby Langg. 191 Valby f Va 3521 - Kiosk v. IIK Markuslund Roskildev.l48A Vby $ Da 4066 & Da 6765 - Kirke, se Afd. V Real-Register - Læderhdl. I Mathiesen Valby Langg. 191 Vby f Va 3401 - Radio A/S VbyLangg. 203 Vby J) Va 323 - v. H A Thorsen Skiltefb. Nystedv. 1 Vby. 5 Va 6983 - Tapet-, Farve- &Materialh. v. Folmer AnskjærÅlholmPI. 3 Vby JlVa 989 Ålholm Kirke, se Afd. V Real-Reg. Aalling Hans N Kunstmaler Jernbanev.55Ly | Ly 2937 -J Sølvsm. Frdbg. A. 11 A El ||Ve6686x Aalund A P Overlærer Frødings A. 22 Søb. Aalykke Kloak- & Brøndrensningskomp. v. R O Thane Landemærket 10 E $ Pa 2966 AaløseHenn. Malerm. (Malerfirmaet Bjørner 6 Aaløse) Flensborgg 174IS ff Ve 4482 - E Politiassist. Lyneborgg.2* |S) $ Am5807 Aaløv Carl Ejendomsmægler Vbrog. 833 S ff ★ C 3156 Aamand Niels Overmontør Sundholmsv. 132 H f Am. 1645 AamannMeta Enkef. Markv.47 [0 $Go3190x - Harald Prokurist A F Kriegers V. 102H DØb 502x - S Prok. Søbakkev. 12 Hit. f Ho 1237 - Svend Revisor gross. Smalleg. 36 B E ff Go 2080 Aamark Karen Prok. Lyngbyv. 932H J) Ry 7539x

Aagaard N A Overmont. Århus PI. 4SHl $ 0 6008 - R V Overtoldass. Nørgrdv. 2A Ly. - Irene Pensionat Tesdorpfsv.71E ||Fa3274 - A Winckler Politiass. Vældegrdv. Bern- storff Avlsgaard Gen. $ Ge 298 - Erik Prok. Jægersb. A. 20 Chl. $ Or 499 - Niels Prok. Århus PI. 21(øj J) Ob 6008 * S Aa. Red. Byhojen 3* Van. $ Da 7432 - Holg. Repr. Koisikav. 32Is] É Su 4600 - I S Repr. v. Kraks Vejviser Strandv. 266 Chl. | Or 1678 - J R Repr. Øbrog. 2003H $ Ry 2754 - VRepr. Skjoldsg 92 ID$1Øb 7176 - H HRevisor H.D. Frbg. Allé 19A1|v| ffVe 5393 - Arne Sekr. i statens lign.dir. cand. jur. Landsdommerv. 54[fly] - Peder Sekretær JN jalsg. 392LS] $ Am. 465 - H F Skattekonti’. Voldparken 41Brh. $Be 5764y - G Sinedem. (Iron Art)Bjerringbrov.9Brh. D Is 222 - H F Vognmd. Jægersb.A. 201Chl. |)Or499 & Or 7374 Aagaard Serviceudlejning v. (Jnr. Pedersen Hillerødg. 83 E D Ta 6624 Aagaard-1arsen R Bankkass. Rudegrd. A. 7B Hit. | Ho 1869 Aagaard-Nielsen O Radioforhdl.(0 Aagaard- Nielsen) Boeslundev. 15Brh. - OI/S Rc diol'h. Jernbane A. 48Van. |JDa 75& Da 164 Aagades Autogunnni & Slidbanefabrik v. S Linnemann Ågade88 El J) No 5850& No 7801 Aage Johs. Kommunelærer Frankrigshusene 223OD - Povl Komm,lærer Plantev. 393 Søb. | Sø 4339u - ’s Trædrejeri vedAage Jensen Hyskenstr. 9 IH DBy 971x - ’sUdlejningvedAageWindingGernersg.35 E I Pa 186 Aagerup E Overdyrl. Gentofteg. 491Gen. |Ge3842 Aagesen Vagn Adjunkt H. D. Chr. Winthers V. 15 (3 jEv4257 - Olaf BogholderNørgrdv,18ELy.||Ly3442 - A Bankkass. Ryparken 2062IH $ Ry 4863x - J Nfh. Boghold. u. magist. Peter Bangs V. 892 m | Go 5772 v - Elisabeth Biigel Cand. mag. Stockholmsg. 531HI D Øb 728 - Aa. Docent v. Handelshøjsk. dr. phil. Emdrv. 143H j) Ry 334x - Har. Ejdh. Chr. d.X.A. 104sLy. $) Ly 781 - Børge Ejd.mægl.Syvstensv.4Van|)Da2027 - Vagn Forretnf. Carl Biochs A.7,9 Søb. $ Sø 996 - EKivchhoffFrue Grønnev. 611Hit. ff Fr 7054 - Kamma Frue Stockholmsg.531H |JØb.728 - Sv. Giarm. (Glarmesterfirma Aaba) Dæm­ ningen 67Hvidovre Vby $ Rø 725 - Aa. Kirchhoff Gross. Grønnev. 61* Hit. ff Fr 7054 - Johs. E Instrumentmg. St. Regneg.26E $ Pa 2054Bp. Frborgv. 154B1iNVl - C J Kirchhoff fh. Købmand Ægirsg. 57* IH - L V Købmand Brede Ly. $ Ly. 357 - Vagn Lrsagf. Holm. Kan.42E H-A:C10236 Bp. Bulowsv. 44212 |! Lu 77 - Emor Lærerinde frue Næstvedg. 312H J) Øb 4040 - E Rekl.chef Gudenåv. 20 s E - A Repræs. Tesdorpfsv. 64S'IH $ Fa. 1502 - Aa. SalgscbffToftegrd.A.382Vby|)Va4533 - H Skotøjshdl. Amagerbrog. 156 H f) Am. 2392 Bp. Amagerbrog.120* H fl Am.5718 - Svend & Carlo Nilsson Symaskineh.Ture- sensg. 5 OSD C4539& By 2101 - & Co. A/S Tæpper en gros Amagert. 29 E f Pa 5120 v. Viceskoleinsp. Aurehøjv. 53Hel.fl He. 1823 - Ida Vævelinde frue Kanslerg. 3 1 | 08743 Aagreen S Autolaker. Klerkeg. 11 H J) Pa 9334 - Hans Fabr. Flensborgg. 392SI J) Ev. 4192

Aarskov Jør g. Disp. Bremensg. 592GUffi Sn 2751 - Geor^ kgl. Kapelmusikus R. Hvidovregrd. A.6VbyJpHvl51 Aarsleff Gudrun Faber Frøken PeterBangs Y.83s ® ||Fa. 147y - I F Frk. Peter Bangs V. 83s [F] j| Fa. 147y - Ein. Kont.chef cand. jur. Bolbrov. 68 Ru. Kyst 2 Ru.292 - M &Oo., Akts., Parfumefabr.Amalieg.131K ||★ 0. 5270 Aarslew-lensen Steen Fabr. H C Ørsteds V. 52 a 2 m - Kaj Herreekviphdl. Godthbv. 233 ® 2 Go 7110Bp. Bellisv. 17 EB|l Go. 4920 Aarsø K Optiker (Preisler’s optiske Institut) Henningsens A. 1.1sHel. 2 He 7355 Aarsøe Marie Enkefrue Holmev. 39sHit. | Fr 7139 - Arvid Kont.chef H.D. Sundv. 6‘ Hel. ffl He 5406 Aarud Fr.-Aa, Rev.chef cand. phil. Hagens A. 23 Hel. I He 4752 Aarup Erik Bankdirektør Frederikslundsv.10 Holte D Bolte 1085 - Alma Enke e. bankdirektør Elmev. 13 Holte f) Holte 429 - D K Frue Byparken 22s IH - Gerda Frue Lirnlev. 5 (3 f. Ev 7521 - J Fuldm. Grants A 50Hel. f So 5983 - Sigrid Kommi.inde frk. Am. Boul. 127* 03 | Am 8552 - J Kon*orchefSinakkegrdv.l 0sGen.|)Ge2301 - John Malerm.Godthbv.30QS J) Go. 4066 Bp. Bernstorfflund A. 74 Ohl. f. Or 5498 - Cbr. Metaltrådv.fb. Udbyg.l43É)2 No7658 - & Co. Metaltradv.fb. Dortheav. 3913 JJTa 1100 - Rob. Metaltradv.fb. Frsundsv.97113 jjl Ta 1626 - Hugo Organist. Nbrog. 1772IH 2 Ta 0836y - PChr. fh. Overinsp. i post.- og telegrv. R. DM. Am. Boul. 127*® f Am.8552 - P J statsaut. Revisor V-Farimagsg. 41 [0 D C. 3959 Bp. Y-Søgade 763CØ|lPalæ3609 Aarup Hansen Fr. Direktør i Privatb. R. Asgrdv. 13 O 2 Ev 6485 - Th. Direktør cand. jur. H. D. Parkv.63 Hit. 2 Fr 6213 - Benny Kontorchef Ybrog. 423ISJ>Ev2401 - J Kont.chef n. Magist. Emil SlomannsV. 44® £ Go 8173 Aarvifl S & M Frøkner Bulowsv. I l 1[0 |l Ye 9367v Aarø-Hansen - RAarø-Hansen, Elektroinst. N-Voldg. 27 M |l CM»2l & By 1359 Bp. N'akskovv. 150 Vby | Va 2280 Aarøe M Enkef. Hjortøg. 34IS] 2 Ry 439u - Marie Kasserer i dir. f. sygekassev. frk. Dr. Abildgaards A. 151[0 Jj No2611s - B Kont.chef cand.jur. R.Strandv.33 Sprf. § Sk. 815 Aas-Andersen Kai Revisor H.D. Gartner­ svinget 3Ly. |) Ly 563 Aasberg J F Dampskibst. K. DM. MfæD. Gersonsv. 26 Hell. 2 Hell. 617 - Chr. J Ing. Molbechsv. 104Vby 2Ya 3526 Aasberg-Petersen S A Fabrikant (Jacob Nielsen & Co.’sEftf.) Gersonsv. 26 Hell. 2 He. 705 Ase Hans Peder Pianist Gammeltoftsg. 44B 2 Pa 6049 Aase K joleforr. v. Ella RiisKongevejen 29Holte 2 Holte 706 Åseli Per Overmont. Estersv. 12sHel. Aashøj Mejeri A/S ( Amager Mælkeforsyning A/S) Amalieg. 4 Kl 2 C615& 4675 Aaskilde H Skibsf. Blekingeg. 33[S|2 Su 18 Aaskov H Gross. Aprilv. 83 Heri 2 Yr567 - GC Ing. Skellet 262VbyJVa3169x - & Co. A/S Bellaliøjv. 141 ® f Da 7295 Aasted Ejgil Civiling. Steenwinkelsv.42IS 2 N 941v - K Civiling. dr. techn. Lyngbyv. 323 Gentofte 2 Ge 2051 - Helge Direktør Prinsessev. 11A sLy. 2Ly 2150 Person-Register for København

I I I — 965

Aars— Abra

Abel MTandtekn. frue Nbrog. 229IS12Ta4111 Bp. Fuglebakkev. 38 ® 2 Fa 2078 - W Trafikm. Tubotgv. 44 Hel. 2H e 6342 AbelaA/S Landemærket 9 B 2 Pal414 Direktør II Emmery 2 Ge 59 Abell [Se endv. Abel] - Fritze fh. Adjunkt frk. Eggersv. 71Hel. 2 Ge3164 - EjlerArkitekt Strandboul. 984IH2 Tr801 - Kjeld Foifatter Henriettev. 21 Chl. - EK Klkollektrioe frueH Schneekloths V .23’ ® | Go5778v Abelskov A Tandtekn. Blågrdg. 29° (SI 2 No 3555 Ahild Linned v. Abild Hansen Chr. d. X. A60 Ly. 2 So 4581 - Radio v. Kurt E Jans Frankrigsg. 78 [g] 2 Su 5446 Abildpaard lians Arkitekt Bakkegrd. A. 6SIS ffl Ve 3237 - Just jun. Assur.dør direktør Vesperv.22 Hel. 2 heml. nr. - Carl Bogholder S-Fasanv. 428Vby §Va, 4371 v - Ane Lise Cand. mag. Birkevang 37 Lyngby - J MEnkef. Asmussens A. 51|v] 2Voll70y - Oline-Beate Enkef.Steen BlichersV. 20A1 ® 2 Fa 1740 - A Forretnf. Chrmindev. 24 (H 2 Ny 3339 - Arne Gross. Vimmelsk. 42 A i |iC 15430 - Erik Gross. Kong Georgs V. 14 ® 2 Fa 4250 Bp. Herm.Triers P1.61E 2 No 6904 - H Gross. agent.forr. Kompagnistr. 34 B 2 C3379 Bp. Melvillev. 3 Hel. f Sø 5223 - Paul Gross. (Autogummispécialisten) Peter Hangs V. 67s ® f Go8758 - N Kommunelærer Birkevang 37 Lyngby 2 Fr. 6364 - Ruth Kommlinde Kastelsv. 255 IH 2 Øb 5338 - L MaIerm.Larsbjørnsstr.21 B 2 ®y 2179y Bp. Kochsv. 312E 2 V 6904 - V Pianostm. Kastrupv. 296s Kas. 2 Ka 64 - E Politiass. Fennevangen 17 Gen. 2 Ge 5619 Abildgaard-Elling E F Enkef. GI. Kon­ gevej 149213 - Knud FabrikejerEhlcrsv.29Hell.fHe.3715 Abildgaard-Schmidt J E Revisor Classensg. 27As m 2 TrlGO Abildhøj Anna Sophie Enkef. Wiehesv. 10 Hel. 2 Hel929 - Ivar Salgskons. H.D.Kornv.8Chl.20r3828 Abitdskov L Maskinskr. frue Ane KatrinesV. 16’ ® 2 Go 9524 - LMaskinskr. Ny Østerg. 23 B 2 Fa 3446 - Rob. B Salgschef Hyltebj. A.58s Van. 2 Ha 3791 Abildstrøm Harry Varemægl. Vbrog. 10 [ø å ■¥•013916 &Provins 132 Bp. Morsøv. 85 I2 Go 2023 Abildtrup Inger Cand.mag. Mariev.ll Hel. ffl He 7266 - Chr. Disp. Mariev. 11Hel. 2 He 7266 - Johs. Indkb.chef H.D.Jomsbv. 291Hel. 2 He 3436u - Karl Peter Ing. Strandboul. 14* IH2 Øb 1137 - Carl Repræsentant Damparken20! Rød­ ovre Vby 2 Ro 866 Abis, Prevention A/S Gummivarelager Dyr­ køb 7 B 2 ★ C 12636 Abitz Otto PV Præst Tølløsev. 65s Brh. 2 Fe 5686 Ably Barnevogne ved Viggo A Petersen N-Voldg'. 108 B f P » 513.4 Abmaco A/S Rødovrev. 223 Van. § -AR« 1735 Abonnementcentralen for brugte Støvsugere Akts., Peter Bangs V. 30 El 2 Fa 1225 Abra A/S Agent.forr. Slotsg. 3 (Hl 2 No 8318 Abraham B,F &T A.gent.forr. frøkner Cort Adelers G. 83B- - Erik Gross. (Gento) Gothersg. 1651B 2 By 5042 Abrahamovicz Josef Gross. (Intex) Henn. Bojesens V. 12 Gen. 2 Ge 4588 Abrahams Ch. Jægersb. A. 110 Oh. 2 Or2958

Aasted Helge Gross. frm. Studiestr. 27 29 GØ 2 C 7672 - Sv. Gross. V-Søgade 683f f l | P a 7482 - Tage Overass. Katholmv. 10 Yan. 2 Da 3371 - A Tandl. frue Holbergsg. 7 M | Pa 402 - Severin Tapetserer Heibergsg. 10,12 K 2 By 4669 Bp. Holbergsg. 71B Aasted Chocolate Machine Co. Dronn. Tværg 23 B 2 * C 12296 &By 5909 _ Aastrand Else Seicr. frue Hovgårdsg. 8S IH 2 Øb 3048x Aastrup K S Assist. frk. L I Brandes A. 142 El | Ko 2009y - C II Civiling.Mylius Erichsens A.20 Hel. He 4587 da Enke e. gross. Hornbækg. 72K - Tage Fabrikant (Aastrup&S&riglÅløkkev. 22 m 2. Go 7562 ' . - Volmer Fabr.brst. cand.pharm. Tjørnebak­ ken 5 Ly.2 Ly3568 - Ingr. Frue Ly.Hovedg. 541Ly. 2 Ey 2170 - Ernst Gross. Meinungsg. 4’ EU2 No 9708 - Fr. Lædervib. Ålekistev. 122* Van. 2 Ha 590 - & Sørig Maskinfabr. Roskildev. 73 Valby 2 "ArVa 1046 Aastrøm Th. A Overassist. Mågev. 792 13 - A Repr. Venders?. 143B 2 By3371 - Thor Hans Sekr Frdalsv. 80Es Ly. Aasæne Børnekonfektionsforr. v. H Hansen Frdbg. Allé 2 CDjj V 7470 Aatex Velouriserings Industri Arnold Niel­ sens Boul. 71 Hvidovre Vby 2 IIv701 Aatoft G C selør frue Kronprsesseg. 15 B 2 Pa 1453 - Jon Fabr. Kronprinsesseg. 15 B 2 I>aX453 Bp. Dronn.Tværg. 545K 2 Pa 1453 - A Repr. forf. Chrsthvns Voldg. 34B 2] Am. 4903x Atvidaberg Vinduet, Staalvindue-Céntralen Ny Østerg. 34 B | C971 & 5971 Aaxyl. Autoriseret Cyandesinfektion vedVH Strandmose Absalonsg. 3113 2 C6138 A-B Aerotransport (Stockholm) V-Boul.12 IB f * C8800 ABA Studio v. Andreas Bloch Fotogr. Gitorv 22s B 2 Pa3059 Abana v .H J Hovmand Tøjrens.anst. Griffenfeldse. 18 |N] 2 No 5010 Abas Tæppe- &Møbelværksted ved Alb. H Jensen I/S Ny Carlsberg V 6 IS 2®v 8889 Abat-Jour ved S Rehermann Vbrog. 29 13 2 Ve 2353 Abben Kirstine Frue Ryesg. 1254IH 2 Øb 4377 Abbo Reklame ved Max Johannes Boye Vin- gårdstr. 13 K 2 Pa 5228 Abbotts Cecily Frk. Stavangerg. 34IH 2 Øb 6292 A. B. C. Broncetætnings-Listen ved R No- rup Gothersg. 107 1 1 0 11658 - Møbler v. T Olsen Frborgv.6 Hø JTa 8609 ABCSkærme ved Johansen & Pedersen Vbrog. 41B ® 2 Ve 7538 Abcie ved Max Boye Skiltefb. Vbrog. 63 IS Abel [Se endv. Abeli] - A Boghdlmedhj. Middelfartsg. 185IH - Sv.Har.Cykleh. Frsundsv. 1 2 ® 2^ 9542 Bp. Kcngemarksv. 14 Brh. 2 Be 5253 - Hugo Direktør H CØrsteds V. 341[S 2 C2904 - Alvilde Enkef. Nordborgg.41IH20bl908x - CEnkefrue Islands Brygge 19s Is] - Caroline Enkef. Kastelsv. 14 IH2 05 7687 - F A Enkef. Madvigs A. 623 2 Ye 364u - K Peter Fabr. Mindev. 19 Søb. - Karen Frue Frborgv. 61® ®Ægl943 - Holg.Graver v. Skt.JakobsK.Vognmands- marken C 1 IH 2 Ny 3479v - Alfr. Gross. Nyhavn 61 IB 2 c 2477.&5212 Bp. Ny Toldbodg. 152B - C F Moltke Gross. Vejrøg. I l8Hl - Helmer Gross. Silkeg. 7 B 2 9 14756 Bp. Carl Johans G. 123 M $ Øb 8229 -V E Kasserer Jacobys A. 10 IS 2 Nv 704 v - O CMaskinfabr. Duev. 883® 2 Go 9977 - Andr. Prok. Plantagev. 8 Gen. J Ge 524u - B Rammefb. Tasingeg. 523IH2 Ny 2133x

Activ Revisionskontor v.Viggo Hansen, Niels Hemmingsens G. 8, 1 1 Pa 3604 - v. A W Kempf Skrivemaskinerep. Stak­ haven 6 Valby f Va 1063 - Smodeværkst/'d ved A Hansen Købmgg. 23 B f Pa 390& Pa 4955 - Stillads-Service (Sølvstilladserne) ved Evald Herberg Kalvebod Brygge 12 El f C 10796 - Activ-Helselaget, Sygekassen Nyropsg. 37-E) kl. 10-15, lordag 10-13, torsdag till. 16-18 |*By861G Activa, Akts. for Kapitalanlæg V-Boul. 38El f C 11053 Active Skibsprovianteringshdl. v. Sv. Peder­ sen Østbng. 105 E f Øb 5966 - Transport Service 1/Sved C A Jensen & GPoulsenSpeditionHillerødg.89tS] ®C6511 & Ta6511 Acto ved Henrv Andersen Reprodukt.anst. Pilestr. 2 i | C 9549 Ada v. Vald. Andreasson Manufakt.& brode- rih. Langagerv. 11Vby f Va3222 - v. E PedersenRullefb. Hostrupsv. 3 El f C 1730 - v. C Marquart Peder Lykkes V. 44 El ® Su 4949 AdamTailor v. Øjvind JessenSkrædderf. Ny­ gade 5 El f By 6845 -Adams Transport Co. A/S Danasv. 30 El f * C 7400 Adams T C amerik. Vicekonsul Lyngbyv. 238 Hel. f He 5336 Adamsen Carlo Th. Biavlskonsulent Selveje Allé 11 Valby | Va 3389 - K Robert Cand. theol. Rosengården 71B - Carl El. install. R. Vbrog. 88* IS f O6146 - DagmarEnkef. Vald.Holmers G. 222E - C Farveh. Lyngbyv. 72 E § Ry 2551 - Poul Farveh. Gentofteg. 37 Gen.f Gel060 - Emma Frøken Øbrog. 1082E - O V Guide Enghave PI. 63S f V 1610y - Th. Red. Blomstermarken 22 Søb. - Carl Jørg. Sekr. cand. jur. Kastclsv. 142E - Erik Sekr. H.D. Vendersg.68B f Byl729u Adana A/S Manufaktur en gros Gormsg. 11 B f * Ægl400 Adavox Radio v. Sv. Hemmingsen Godthbv. 46 E f * Go 9404 AddemosKnud Konditor Falkoner Allé 26B E f Eva 2026Bp. Falkonervænget l 3S f No 9254 Addis (Dansk-Engelsk) A/S Am. Landev. 87 Kas. ® * Ka 1785 Adela Cnarcuterie v. Carl Mortensen Ordr. Jagtv. 52 Chl. f Or 3978 Adelbrand Hans Repræsentant Thorvald- sensv. 252S f Ev. 2955 Adeler [Se endv. Adler] - Ingeborg Enkebaronesse Østerbrog. 56 C3 M f 0 844x Adeler-Bjarnø Valb. Enke e. fabr. Paludan Mullers V. 5SS f Ev 7342 - Palle Lrsagf. S-Fasanv. 99 Vby f * Va 1700 Bp. Solsortv. 97 E f Fa 4106 Adelhardt Wm. Gross. St. Kongensg. 114 B f By 6991 Adelsbech J V Radioforr. Tullinsg. 10 S f V 5027y Adelson Carl Damehatte en gros Hostrupsv. 12s El f No 4562 v - Paul Repr. Randrupv. 3Vby f Rø 1623 Adelsteen Alfr. H Gross. papir en gr. Kingosg. 5SEl f C. 441 Bp. Bernh. Olsens V. 27 Ly. f Ly 415 AdelstenH Rekl.kons. Hattensens A. 82E f Go 6579 - Francis Togf. Borgbjergsv. 17 [svi f Ev 5407v - Ch. Trafikkontr. v. statsb. Løvspringsv. 3A2Chl. f Or5159y Adelørn Chr. Best. Rantzausg. 58 A3Hl Aderno Reklame A/S, Allég. 29 E fF a 4745 Adils Geir Red. Ny Toldbg. 354B Fa 7410 Aditone Borgerg. 15B f Pa 4776 & Pa 5946 Person-Register for København

Abra—Adit

I I I — 966

Abrahamsen S Afdelingsing. cand. polyt. GF Holbeehs V. 10 Ly. f Ly 272 - Povl Arkitekt Ambrog. 57* [S] f Su 7532 - V Oiviling. Ole BruunsV.12 Chl. |) Or6357 - Sv. A Direktør cand. polit. Ole Bruuns V. 12 Chl H Or 5586 - ,7A Driftsleder Markkrogen 9 Søb f Sø 5612 - Eleonora Enke e. overtlgr. best. Hellerupv. 56 As Hel. D He6451v - KEnkefrue Kurlandsg.l5s El |Am 3762y - Lady Enkef. Estersv. 35* LIel. § He 6072 - OJ Fabr. (Brodr. Kiiehn &Abrahamsen) Lillegrund 84[s] - Elias Fabr. Smakkegdrv. 1452Gen. f Ge 2800 - O Reventlow Fabr. Strandv. 430 Vdb. J) Vdb 198 - A Find. f. Kvindel. Arbejderforb. afd.4 frue Prinscsseg. 574B f Am 3220 -O K Forst. f. Gammel Kloster kapt. R. ; Klædebo Parkallé 28 U2H J) Ryv. 4597 - Holg. M Gross. Blågrdg. 29 E ÉDf Lu853 - E & Søn Herrekonf. fb. Cort Adelers G. I B f Pa 3170 - Axel Insp. Kurlandsg. 15* Si $ Am. 6636 - EsterKasserer u. magist. frk. Soph. Sclian- dorphsV.13Ly.l} Ly 8049 - Charles Kommunaldir. cand. jur. Horten- siav. 10 E f Ve 7560 - Kai Komm.lærerKærholmen 21s Van. II Da 5038 x - Kriminaloverbet.j. Højdev. 464[s] fSu5165 - Svend Lrsagf. Nørreg. 18 B f * G13645 Bp. Maglevænget 9 Cbl. f He 4328 - J H Overbetj.Langøg. 10‘ E fR y 5272 - E Overlærer frue Kurlandsg. 15* ® |Am 6636 - VK Overlærer Fortunv. 56 Chl. J| Or 3170 - Poul Overtelegrafinsp. R.Sundv. 63Hel. 1 He 4245 - Anna Prof.inde Sinakkegrdv.^'Gen.f Ge 4730 - Harald Prof. overkirurg dr. med. R. Bispe- bjergv. Bispebjerg Hosp. [ nv ] f Ta 3833 - J Prok. Johnsirups A. 104H J] Ko 9073 - J P Prokurist Svanholmsv. I4El ®Ev 4085 - Asta Redaktør Kilholmv. 31Vant. f Da.77 - MRestaur. Margrethev. 12 Hel.DHe 6452 - Kay Skuesp. Amfælledv. 433® 1 Am. 4013 - A P ih. Trafikkontr. v. statsb. Lyng- bygrdv. 871 Ly. ®Ly 1634 - Edith TranslatriHarsdorffsv. 4 B5El ®Ve 5017v - Henny Translatr. frk. Maglemosev. 37 Hel. f He 7708 Abrahamson Carl Direktør Cæciliav. 10B Vby f Val645& Va 7632 - Kristine Frue Bogenseg. 10* El j| Øb 9739 - Jenny Frue Solvænget l 3El § Ry 3807 - F Frk. Nyvej 33[S JJ Ev 5828 - Harriet Frk. Jagtv.2024E f.0b8779 - Edgar Gross.(Emil V Abrahamson) Fugle- vangv. 1 Ru. Kyst 1 * Ru 667 - Emil V Gross. frm. Toldbodg. 10 B f ★ Cent. 5247 - Peer Gross. (F Heimann&Co.) C F Hol- beebs V 8 Ly.f Ly 3696 - Sig. Gross. (EmilV Abrahamson)Strandv. 7 Sprf. f Sk 58 -M A Ingeniør Engtoftev. I 1IS f Ev 1670 - B Løjtn. Bogénseg. 103E f Øb 9739 - F Sproglærerinde Ved Kløvermarken 94[S] f Am. 87llx - Ose. Værkf. Tirsbækv. 4 Van. f Da 4039 Abramczyk Gert Organist cand. mag. Lars- lejsstr. 73B Abramowitz G Skrædderm. Bengtasv.2 Hel. 1 He 2399. Bp. Fredensv. 28Ghl.f Or4399 AbsalonButiks-Vindues-Montering&Skiltefb GForsberg Pernillev. 9 ® | Ta6233 - Film A/S Brcdg. 25A B $ Pa 9025 - Absalon, F o rsik r in g s-A k tie sel­ skab et Rådauspl. 45 IS f * Cent.9930 - Kemikalier A/S St. Kongensg. 23 B ®C 11751 & 3661 - Køleanlæg v.G J Otzen Vbrog.179 IS ®Ev 7637

Åbsalonsen Doris Kjoleuds. Lyngbyv. 343B Gen. $ Ge 1002 Absalonskirken se Afd. V Real-Register A. C. Autoriseret Cyandesinfektion ved G Tagen Vbrog. 139 (S D O8852, 8894, Ve 4925&Ev8597 Aca v. Ejler Hansen Maskinværkst. Fælledv. 7 (Hl f No 6210 A c a c ia B lo m s t e r f o r r . ved L Frederiksen Falkoner Allé 1 |F| Jl-*- C4336 Acanthus v. Curdt-Christiansen Blomsterforr. Vbrog. 175 IS |J Ve 1404 &Ve 3431 Acap A/S Blegdv. 32 [N] Jj O8515, No 9596 & No 7172 A C B I - Dansk Handels- og Ingeniørfrm. Lauggrd. A. 47 Søb. f Sø 4227 Acca Pen Comp., The, Akts., Randersg. 50 E f Cent. 502 Accidenstrykkeriet, ved N P Hansen &Aage Pedersen Ny Adelg 5A |K] JJCent. 14663 Accord v. A Gottlieb Maskinskr. Nbrog. 57 m f No 9388 Accumulator-Fabriken, Akts., Lyngby ®* Lyngby 1645 telegramadr. ^Accumulator4* AchenCO Direktør DalgasBoul.46®J)Fal637 - Laura Enkef. Jagtv. 2291E DRy 4782 - Olga Enkef. Dalgas Boul. I2E ®Gol428y - Knud Gross. N-Farimagsg. 582BJl Pa8859 - ’sPH Eftf. Gross. V-Søgade 52 El f C 12532 - Mathilde Tandl. frk. LI. Strandstr. 202 B f By 3500 Achilie8 G statsaut. Rev. transi. Amagert. 7 B f * C 17100 Bp.Kaysersv. 2 Chl. Jj He 2706 - Borge Sckr. i statens lign.dir. cand. jnr. Sølierødv. 61 Hit. Achrom ved AlHansen JerslevA.17 Kas.flKa 1986 Acker [Se endv. Agger] - Fr., Ejendoms- & Administrations A/S Vbrog. 5A4 m | Pa 7751 - Sv. Fuldm. cand. jur. Frisersv. 22B2Chl. f Or 149 - Henn. van Laborant Ny Carlsbere-V .43 (S | Ve 2997y Ackermann Karen Frue Australiensv. 28 E f Ryvv3311 E Kommandør M S H.-K, DM. Jahn- sensv. 16 Gen. |) Ge 4615 - &SchwanenflligelVekselerereNielsJuelsG. 11 B f * 0 9 1 8 1 - A Vekselerer (Ackermann &Schwanen- fliigel) Strandboul. t*2B5E ®Øb 8348 Ackerton A/S Amfælledv. 50 (S ®C 11796 Acme Metalstøberi v. Tage E A Mastrup GI. Køge Landev. 229 Vby f Hv 1371 AcmivedA Jørgensen Maskinfb. Poppel A. 32 Hit. | IIo 475 Aco v. E Folker& L Th. Risør Møbler en gr. Katrinedaisv. 50 Van. J} Da 7436 Acolock A/S Peder Skrams G. 26 B f 03465 AcousticTechnic-ToneA.T.T. vedArn. Olsen Holg. Danskes V. 32, 34 Hl f * O15565 Acousticon Borgerg.l5E f Pa 4776& Pa5946 Acro Billed Bureau v. P Bech Frbergg. 30 B f Pa 6610 Actas Metalstøberi Biilowsv. 9 E f C 14430 Acthon A P Fuldm.Sovej l l s Hit. Activ v. Herm. Bruhn Budcentral Westend 6 El f *E v 761 - &Standard Budene v. Werner Dahlin Sun- devedsg. 2 [v] f * Ev 761 &Ev 2787 - v. W Dahlin Cykleh. Sundevedsg. 2 El * Ev 761 &Ev 2787 esinfektionsanst. v. Th. Christoffersen Holmbladsg. 52 IE f Am5544 - ved P H Lindvang’s Eftf. Elektroinst. Kirsteinsg. 4 1 I Øb 414 - Fornikling &Forkromning v. H. Olsen & E Petersen Frsundsv. 62 I nv ] f Ta 6300 - v. CH Larsen Kkelovnsrens. Rørholms?. 18 B f By 6210 - Maskinafskrivningsbur. v. Betty Jensen Nyelandsv. 13 0 Jl Go 7084 - Pakkassefabr. v. S L Nielsen Holbergsg. 20 B | By 4504 - Radio v. W ZachariascnRadiorep. Kathri- nedv. 30B Van. f Da 8285

Adle—Ager

Adler [Se endv. Adeler! - D B A d le r & Co. B a n k a k ts . Østerg. 61 Kl J) Oo7, 75u, 1623 & 12623 Rigs $ 474telegramadr. „Debadlerco" - Hugo Direktør (II L Adler) Helleruplund Allé 14Hell. | Hell. 550 - Erik A Fuldm. Har. KiddesV.71Vby. JVa 3365 - H L Gross. frm. Marmorv. Frihavnen E f Cent. 8331 - Villy Gross. (Kbhvns Lsederhdl.) Carl Plougs V. I 2E] D Ve 531 - P M Oversæt. Heslegrdv. 45 Hel. J) He 4213 - Rigmor Transi. frk. Grundtvigsv. 6B3El § Vc 9082x Adler-Jacobsen E Underdir. Godthbvænget 82 (F) J Fa. 261 Adier-Nissen .T Arkitekt N-Voldg. 484 !K1U C 12789 - Olav Civiling. Egernv. 5 E fl Go 3400v - Chr. Ingeniør R.Ternev. 2A3 IH Jl Go 971x Adion Klub JSførreg. 41 Kl ® Cent. 10698 & 10699 Administrations- og Financieringsselskabet Investeria A/S Ambrog. 4 [S] J -Y-C14435 Adminkos, Administrations-, Købs- & Salgs- bureaui't Frborgg. 1B OSJ Pa '(588 Admiral Skindbeklædning v. Olga Jensen & Mog. Holboe Adiniralg. 20 [RJ $ Pa .1683 Adolph Poul Bogbinderm. Bobakken 21Van. Ji Da 5429 u - P T Direktør Strandboal. 742E D Tr 1525 - F T Ekspd.sekr. i niarinemin. cand.jur. R. Vildandeg. 12 IH J Palæ 5087 - Birg. Enkef. Gentofteg. 36Gen. J Ge 279 - Emmie Enke e. gross. Frsundsv. 106A3 E2 | Be 3867y - Heinr. G Fotogral Rosenørns A. 45 El ® No 35028 - K Frue Livjægerg. 122O |l Øb 3197y - Ingeb. Frøken Helgolandsg. I 3El - Ingrid Frk. Gentofteg. 36 Gen. -Holger Generalkonsul dir. f. A/S Fr.Th. Adolph’s Enke K. DM. Frdalsv. 701Ly. $} Fr 7082 - ’s Fr. Th. Enke, Akts., Gross. Frdalsv. 70 Ly. D Fr 7082 - J A Kapt. i fodf. Ernst Bojeseus V. 8 Hit. - Allan .1Kapt.løjtn. Hørsbolmsv. 55s Gen. I Go5707 - A Komm.lærer Markmdg. 144 @1 JSu 458v - A O Oberstløjtn. kmjkr. R. DM. Ordrv. 723Chl. D Or 2115 - Uffe Overass. v. Carlsberg Brygg. cand. phil. Kaktusv. 45s El $ Am 7898 - Inger Parfumehdl. frue GI. Kongev. 125 El J) Ve. 7684Bp. Madvigs A. 14s El - TPianoforhdl. Halls A lléli3El |lEva4808 - Mog. Repr. Begoniav. 122Gen. J) Ge 914 - Aa. fh. Tolaforv. Helgolandsg. I 3El J Ve 644u - R Vognmd. Jagtv. 101,10313 J) C. 14047 Bp. Jul. Bioms G. I 4IH |l Ta. 7808 Adolphsen Aage Afdelingsleder Østerbrog. 804E | ø 406u - E Frk. (Damelingeri Ado) Vennemindev. 13s O - K Frk. (Damelingeri Ado) Vennemindev. 13s E - CRegnskabsf. Strandv.20C,[U|IRyv.l632 - Carl Varme- og ventilationsanlæg Fin- sensv. 251H ||Go 7978 A d rem a, A k t ie s e ls k a b Købmagerg. 60 Kl C 14672& 14675 Adrian C P Bogbinderm. Absalonsg. 118El D V1489u - A M L EnkefrueN-Farimagsg.68sH ®By 1369 v - C Enkef. Nøjsomkv. 222E J Øb 3921y - K Gravørm. (Gravørfrm. Adrian & Olsen) Jacob Knudsens V. 3SVby Adriansen E Bogholder Rostgaardsv. 274Brh. ffi Bella 1665 - CFabrikant (Svendsen&Hagen) Adolphsv. 54 Gentofte $j Gent. 1814 - Ellen Organist frk. Aldershvilev. 86 Bags. D Ba 438 Person-Register for København

III - 967

Agentur- & Importkomp. Stameko Akts. Farverg. 15 H J C. 7661 Agenturas A/S Hanebred 2 Van. J Da 7679 Agenturcentraien N-Voldg. 21 H B C 13308 Agenturet Kbhvns Assurance vedKMonberg- Andresen Dalgas Boul. 59 E J Go 8248 Agenturfirma Mercia ved Erik Allerup Højbro PI. 6 IB J C8728 - Virga ved E Allerup Højbro PI. 6 H J C 8728 Ager Erna Frk. Ambrog. 243 |s] J Am 2461v Agerbeck CE fh. Assist. Tuborgv. 1081Hel. § He 1946 - H M Gross. Mølle A. 3,5 Vby J Va 660 & Va7834 Bp. Risbjerggrd. A. 4 vby JIIv 100 - G Kunstmaler Vbrog. 21 |v] J Ev 6316 Bp. Vennemindev. 39JE § R yv. 2376 - Frits Repr. Ellebækv. 7Gen. J Ge 4897 Agerbek-Poulsen NMFabr.Bernstorifsv.86s Hell. f Hell. 4045 - E Maskinskr. Frue Bernstorffsv. 86 Hel. J He 4045 Agerbo H Afd.leder Frsundsv. 1032E n H J Ta 9081 Agerbundsen Anna Enke e. sadelmg. Torveg. 534ES J Su 5578 - Ingeb. Melhdl. Jak.Dannefærds V. 10B8SI - ’s O Eftf. v. A Wanell Sadelmg. Peder Hvitfeldts Str. 16 Kl J) By 4475 grundlagt 1862 Agerbæk A Best.Smyrnav. 324E § Am.4843 AgergaardP S Cand. pharm. Hostrups Have 63E1 J No. 8421 y - Sv. Farveh. Tinghøjv. 1 Søb. J Sø 5615 - Har. Gross. (Agergaard & Nielsen) Jul. Valentiners V. 15* E J Fa 4074 - & Nielsen Import- &eksp.forr. Christiansg. 9 DS |) By 8539 Agerholm |Se endv. Aggerbolm] - P Bankfuldm. Skt. Kjelds G.21E J|Ry572v - E Frue Ambrog. 874 |S J} Am9605x - H Fuldm. Bergthorasg. 363Is] - Svend Gross. VedKlosteret 81E JlRy4358 Agerley H Civiling. Læstedet 9 Vby Jl Va 8209 Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv. 4 A El J Ev 3867 - MS K Frøken Arendalsg. 95 E | 0 671 - O W KIs.kolI. enkef. N-Frihavnsg. 751 E j 0 8709x - ’s Emma Eftf. v.Torben Petersen Konditor Niels Juels G.4 ® J By75 - Ingeb. Kont.fuldm. Sværteg. 73E ®Pa7174 - Poul Maskinafskr. revueforf. Værne­ damsv. 4 A El J Ev 3867 - Axel Slribsf. E OHammers V. Drg.JDr90 Agersborg S E Kapt.løjtn. L I Brandes A. 74 El J Lu 1397 Agerschou S Fuldm. Kantorparken 173IM1 J Sø 1232 - Agnes Mag. art. Horsevænget 52 Islev Van. Agerskov Amalie Enkef. Kongelysv.281Gen - Joh.Enkef.Jak.Dannef.V.21® JNo3160v - H O Gross. V-Voldg. 91 El Jl C13943 Bp. Høeghsmindeparken 5SHel. ® He 5947v - H C&Co. A/S Gross. V-Voldg. 91 0 ® C 13943 - Wm. B Gross. Blågrdg. 15A (Si J No 511u - Leif Biædel Prok. Kanslerg. 71E ®Øb. 891y - Walther Tandtekn. Bredg. 25A2 [RI ® Pa 1197y Agerskov-Nielsen E Bogbdl. Vbrog. 115 El J C. 8889 Bp. Peter Bangs V. 83» IB « Go 3748 x Agersnap J KommUnde Hvidovrev. 45A1 Hvidovre Vby J Rø 1818 - Harald Komponist korsyngem. v. Det kgl. Teater R. Thorvaldsensv. 5HaEl ®No3746y - J Kunstmaler Blomstervænget 32 Ly. J Ly 120 - Morten Lrsagf. Tåsingeg. 514E J Ry 509 - Hans Repr. Fi'sundsv. 210 K4Brh. J Be 2720 - Ole Sekr. cand. jur. Hvidovrev. 259® Hvidovre Vby

Adrienne ved Niels H Thorup Kjolesystue Blegd.36 IHJ) No 8481 Adroit ved Else Bruhn Kjolef. Klosterstr.8 E | Pa 5433 Adsbøi Agnes KristensenProk. Am.Boul.24[s) jfl Am 6851 - Carl Tandl. Værnedamsv 20 El J) Eva2236 Bp. Dyrehavev. 30 Kip. Jl Or 5256 Adser E Overbetj. Arkonug. 3;i El D Ve 4628 Ad3er Hansen Leo Konditor Ryvangs A. 87 Hel. | He 837 og Callisensv. 3 Hel. f H e 5383 Adsersen W Jordt Giarm. Brogrdv. 13 Gon. JDGe485Bp. Vangedev.67* Gen. J Ge3613 - Børge Ing. i søv. Fuglegrdvænget 44 Gen. § Ge 3247 - V Prof. v. veterinær- og landbokøjsk. R. Stockflethsv. 7> IH$ Go 2168 Adstofte P Frue N-Fasanv. 56 E J Go 3730y -B H Kommlærer Thorsv. 14 Ly. JLy 2577 Adventskirken, se Afd. V Real-Register Aebischer CDirektør Pelargoniev. 13 Vby. J Va 6630 AEG D a n sk E le k t r ic it e ts A k tie se l­ ska b V-Farimagsg.41 El JAC. 5000 telegramadr. „Elektrongea* postkonto nr. 357 Afa v. Helmer ChristensenKoloniallg. Frsundsv. 275 Brh. J) Be 3546 - Metalvarefabrik I/S Wartburgg. 2 dj] J) Su 5822 Affa ved K Reenberg Forniklingsanst. Fran- krigsg. 26 [S] J Am 9316 Affelhøy E Prok. Lupinv. 11 E J Go 7830 Afhold8dagbladøt for Sjælland Asger RygsG. 3 El J) V 5353 y Afmontage ved Niels JuelKressner Borgm. Christiansens G. 50 [sv] J Va4636 Afra ved A F Rasmussen Peder Skrams G.26 m J ★ C7158 Afridana A/S Dronn. Olgas V. 6 E J ★ Fa 4200 Rigs J 230 telegramadr. „Atridana“ Afstøbningssamling, Den k g i se Aid. V Re­ al-Register Aftenbladet Admin. Købmgg. 9 H ®C 1103, 4193 &14698 Red. Blågrdg. 15 (H $ * C 16511 Aftenfotografen Henry Svanberg Flensborgg. 53 El J) Ve 9801 Afzelius Ivar Civiling. Stærev. 653I nv ) ®Ta 5422 - Agnes Frue Klædebo Parkallé 28D* El J Ryv. 3579y - Viggo Red. Enighedsv. 6S Chl. J Or 3068 Ag Einer Murerm. ejd.mægl. Mosebuen42 Gen. ®So 1809 A. G. A. Leopard Pergament, Aage Andersen Danasv. 29 El J) Ev 411 AgaLyskopieringsanst. v. J Holm Dronn. Ol­ gas V. 2 E J Go. 4968 Agaton A/S Ved Stranden 10 H J ★ C 6874 Ag bo Vald. fh. Købmd. Johnstrp. A. 52E) ® No 3271x - Kn. Sekr. Johnstrups A. 52El J Lu 288 Agdal Tage Direktør sagf. cand jur. Amalieg. 22 A. i | C 9590 Bp. Traverbanev. 6 Chl. D Or 6603 Agdrup Børge Prok. Lauggrd A. 181Søb. Ji Sø 3269x Ageko Agentur &Eksportkontor v. A Koern Blidahpark 21 Hel. J) He 2471 Agema ved Georg MadsenKorsetfb. Borgerg. 14 H | C9050 Agence France-Presse Sv. Gønges V. 27 Brh. J Be 3270 - Havas Telegrambureau Ved GlyptoteketO m | ★ c ii7o i - Sydropa Rosenbg. 1 H jjpC6609 - Textile v.Gurli Jensen Tbos. Laubs G.35E Agencia TuristanoRejsebureau Tornebuskeg. 1 (B J By 98 Agencyhouse ved Fr. Beck Agentur Wiede- weltsg. 8 E J) Øb 6844 Agenskov V Husejer Johannev. 10 Charlottl. JOrdr.5110 Agentex v. Viggo Olsen Agent.forr. Løvstr. 6 E J By 2765 Agentia ved S GLarsen Agent.forr. Vbygrdv. 60 Vby J Va. 772

I

Person-Register for København

! Ager—Aise

III — 968

Ahlmann-Ohlsen Karen M Transi. Øregrd. A. 25 Hel. ffi He 3553 Ahlqvist S kgl. Kapelmusikus Sommerv. 10 Chl. ffi Or 1396 Ahlstrand CP Direktør Frdalsv. 151 Ly. ffi Fr6296 - H Fabr. Frdalsv. 151 Ly - Sv. Fabrikant (Kittel-Centralen) Heibcrgsg. 184H ffi Palæ 7398y - K Frue Rømersg. 243B ffi By 362 Ahlstrøm Ellen Frue Roskildev. 31* Valby ffi Va. 4167y AhmGunnar Disp. Hyldegrdv. 14 C1 Chl. ffi Or 5511 - Johs. Forretnf. Dalgas Boul. 874El ffi Go 9965 - Ax. Forst. Ny Kongensg. 152 B ffi By 55 Ahm-Jessen E Overass. Virum Vænge 4 Hit. ffi Fr 6081 Ahn Axel Gross. S-Fasanv. 80 D1Vby ffi Va 5057 * Ahnfeldt-Molleup Ruth Frue Tordenskjg. 224 B ffi Pa 3620 - N Underdir. cand.pharm. Kastelsv. 154Effi Øb 4330 Ahnfelt-Rønne M Frue KongGeorgs V. 36 E ffiGo 1612 - Pia Skuesp.inde Amaliev.l5*l2 ffi Ve6413x AHPiben v. Karen Nielsen Biilowsv. 380 !2 ffiNo'7005 Ahrends [Seendv. Ahrens, Arends, Arntz] - O Bogtrk. Billesborgv. 5 Van. ffi Da 2998 - V Maskinm. M S H. Helmsv. 21 Bagsv. ffi Ba 684 Ahrenkiel H R Bogb. N-Alle 49 H ffi ★ C 18522 Bp. Solgården 321E ffi Ry 3788u - Harald Boghdl. Øbrog. 139 E ffi Ryv.3493 Bp. Øbrog. 141 E - Harry Fuldm.Kongshaven4Vby ffi Va5949 - GGross. frm. Abel Catbr. G.7 12 ffi C4994 - GunnarGross. (IAhrenkiel) Ll.Strandv.17® Hel. ffi He 4994 - G Husejer Azaleav. 36 Vby ffi Va 6617 Ahrenkilde E V Entreprenør Amagerbrog. 734 E ffi Am. 5977 Ahrens [Se endv. Ahrends, Arends, Arntz] - Otto Ing. Rosenørns A. 18412 ffi No. 6867 - Otto A/S Ing.forr. Skytteg. 7 [fil ffi ★ Lu 1100 - Georg fh. Kontr. i post- og telegrv. Elmevang 10 Ly. ffi Fr 7249 - Ellen Korrespond. frue Skt.Kjelds PI. 44 E ffi Ry 5223 - Erl. Overass. Hostrups Have 27s 12 - Brødr. MW Pakkeforlag Nhrog. 57 El ffi No 9388 - E Repr Lyngbyv. 430 Bs Gen ffi Ge 4843 - H Værkf. Vby Langg. 1322 Vby ffi Va7810 Ahrens-IVIadsen 0 Slagterm. Stationsv. 16 Vdb. ffiVdb. 160 Bp. Stationsvej 18Vdb. ffi Vdb. 258 AhrensbachHKommunelærer SøborghusPark l 4Søb. ffi Se 3670 Ahrensberg E Gdr. Tømmerup Kas.JTMa 170 Ahrentoft H Fr. Ingeniør Tborshavnsg. 143 HjffiAm4714v Ahrentzen [Se endv. Arentsen, Arentzen, Arntzen] - Erik Ingeniør Grøndals Parkv. 2B* E ffi Go 1543x - H Kt.chef Kastanie A. 26ASVan. ffi Da 5379x AhrnellG W Kontr. i post- og telegrv.Borups A. 184E ffi Ta 2463v -L A Kontr. i post- og telegrv. kapt. Øbrog. 2344E ffi Ryv. 2903 Aida v. Jul. BruseliusKorsetmag.Vbrog.9612 ffi Ev 8007 Aigens Maren Kunstmal.inde frue Ø-Voldg. 16 B Aihk- Klinikudstyr ved H J Løvenov. GI Jernbanev. 41 Vby ffi Va 7473 & Va 6847. Air Clearance Association of Copeahagen I/S Lufthavnen Kas. ffi Ka 1322 - Frarce, Detnationale franske luftfartsélsk. Amalieg. 12 B ffi Pa8640 Airing, Smede-, Ventilations-& Varmefirma. C C Nielsen Jernb. A. 13 Van. ffi Da 6100 Aisen Gerson Disp. Frimesterv. 53212 ffiÆg 758

Agnild OBardram Kontorchef Ribeg. 172E ffi Tr. 809 Agnvig Ludv.Fabriking.Nansensg.43*Bffi By 828v. - Mog. Gross. Hovmesterv. 33112 ffi Æ g 5 - ’s Gummitekniske LaboratoriumNansensg. 43 B ffi By 828v Acjro Sta’al A/S Metalv. fb. Arnold Nielsens Boul. 77-79 Hvidovre Vby Agos, Legetøj en gros vedWA Geert Bispe- bjergv. 67 12 ffi Ta 4263 Agrom ved Fred. Gronemaim Kem. fabr. Søndervigv. 56 Van. Agthor ved Th. Mortensen Manufakt. en gr. Æbeløg. 40 El ffi Ry 3795 Agurk Centralen ved Egil Sode &Kirsten Jørgensen Kødbyen Slagterboderne 22 (2ffi Ev 7115 Alieto Trading Company ved A Henriksen & T Otterdahl Godthbv. 7 E ffi Go 6614 & Go 6714 Ahl Holger Købmd. Jægersborgg. 18 H ffi Ta 336 Bp. Hillerødg. 67* H ffi Ta 3764u Ahl-Nielsen John Direktør Strandv. 65 B3E ffi Ry 2605 Ahlberg E fh. Detailh. Ordrv. 1001Chl. ffi Or 6854 - Mog. Disp. Hjortekærsv. 167s Klp. AhlbomHelge Bogholder Vognmandsmarken 242 E ffi Ry 7450 - Sven Ekspd.sekr. Amicisv. 8212 ffi Ev 5738 - Jutta Enkef.Ordrupv. 173s Chl.ffi Or 5842 Ahlefeldt Anny Komtesse S-Fasanv. 591IB ffi Go 9417 Ahlefeldt-Laurvig Tofa Enkegrevinde Nordkrog 13 Hell. ffi Hell. 2648 - Agnete Grevinde Rosenv. Sideallé 51E ffi 0 6842x - CFW Greve gross. Classensg. 17®E ffi Øb lP86y - Claus Greve Amalieg. 8 B - Eva Grevinde Roarsv. 212IH - Fritze Grevinde Amalieg. 8 Bffi C. 12202 - IGrevindeHøeghsmindev.3, Gen.ffi He5160 - Mog. Greve Asmussens A. I4[2 ffi Ve 125 Ahlefeldt Laurvig Julius Greve Asmussens A 9 1 ffi Ve 5188y Ahlefeldt-Laurvigen Emil Greve bankfuldm. Ordrupv 18s Chl. ffi Or. 3548 - Adolph Greve kapt. Høeghsmindév.S'Gen. Ahlén H Arkitekt Søborghus A. 11 Søb. ffi Sø 130 Ahienholt ICRepr. Fr. d. 7. G. 15A1E ffi No 1663x Ahier E Fuklm. CF Richs V. 89*®ffi Go4027 Ahiers Sofie Frk. Grundtvigsv. 8B2S ffi Ve 2054u - P Murerm. (Hansen &Ahlers) Adelg. 294 Bffi By 4247 - Carl Tandl. N-Farimagsg. 74 B ffi Pa 3842 Bp. Høyrups A.24Hel. ffi He 7035 - Inger Tandl.frue Høyrups A. 24Hel. Ahlgren ’s H A VEft.f.v. Aa. Nielsen Skiltefb. Ved Klosteret 6 E ffi Ry 4963x Ahlmanro v. Svend Ahlmann &Arthur Reinsch Tønderg. 2 2 ffi Ve 3396 Ahlmann Emilie Civiling. St. Knudsv. 15s 12 ffi Ve 8697 - N Civiling. Platanv. 7 12 ffi Ve 7387 - Lis Kunstvæv.ske Skt. Knuds V. 15®!2 (f Ve 8697 - Marie Malerinde Schacksg. 3 B1 B ffi By 4749x Ahlmann-OhlsenH Cand. pharm. Jensløvsv.43 Chl. ffi Or 5746 u - Otto Civiling. lektor v. polyt. læreanst. Hostrups Have25®12 ffi Lu 556 - E MGross. frk. (Ahlmann-Ohlsen I/S) Vingrdstr. 212 B ffi C 7087 &By 7087 - Harald Gross. Svejagorv.16 Hel.ffiHe2400 - I/S Gross. agent.forr. Vingrdstr. 212 B ffi C 7087 <&tBy 7087 - Otto Gross. CAhlmann-Ohlsen&Tvermose) Jagersb. A. 62A2Chl. ffi Or 7796 - &Tvcrmose Gross. Jægersb. A 52 A Chl. ffi Or 7796 - SK Kapt. gross. R. (Leerbeck &Holm’s kem. Fabr.) Frbg. Allé 1003CDffi Ve 8336 - Th.Læge Gersonsv. 81s Hel. ffi He 5262 (1-2)

I Agersted Knud Civiling. Høeghsmindepar- ken 125Hel ffi He 6276 - Gerda Frue Ane Katrines V. 224 E ffi Go 5259y - Poul Journalist Sorrentov. 12s[g} ffiSu6512 - A Provst R. Dr.PriemesV. 102S ffi Ev6910 - Svend Skolebest. cand. theol. Kongev. 256 Ly. ffi Fr 7280 - A F S Telegrafkontrolor Falkoner Allé I 273 m ffi Go 3598u AgerstenAE Frk. Y E Gamborgs V. 102B I J)Fa3l4x Agertoft Kai Arkitekt Tornestykket 7 Vanl. I $ Hamsø 3222 - Ingeborg Enke e. lektor Høyrups Allé I 8 B1Hel. ffi He 4553u - Karen Enkefrue Højbjergv. Højstens- [ gård Heri. ®Yr 448 - Holg. .Kt.chef. v . Frbg. Skattev. cand. jur. Højbjergv. Højstensgaard Heri. ffi Yr 448 Ågerup Anne Enkef. Frborgv. 2212ffi Ta6892 Agger [Se endv. Acker] , - H W Cand. pbarm.Ordrv.851Chl. |Or429x - Sv. Civiling. Hyldegrd. Tværv. 10 Chl. D Or 4172 - Signe Enkef. Gardes A. 74Hel. ffi He 305 - Chr. Fabr. (Kblu ns Manufaktur Import) I Larsbjstr. 16' B ffi Hy3203 - Ove Prok. Murerg. 9B2Hi ffi Lu 85y I - Poul Prok. H. D. Hellerupv.51E2Hel. ffi He 6084x ! - Kaj Borge Urmg. Søb. Hovedg. 69A Søb. ffi Sø 1157 Bp. Runebergs A. 22Søb. I ffi Sø 4257 Agger-Nielsen Ib Revisor Agerupv. 71 Brh. | ffi Bo 1170 AflflerkeckCR Bogtrykker Jernbanev. 5A2 I Lyngby ffi Lyngby 1028 - Iver Læge Jagtv. 2122E $ Øb 7156 - B Sa’gschef Blåmunkev. 2531 2 ffi Sø 452 Aggerbeck-Christensen Ejgil Direktør gross. , (Obligo) Zinnsg. 24 E Aggerdahl Chr. Revisor Ordrup Jagtv. 7 Charlott!. ffi Ordr. 1560 Aggergren SW Bogholder Falkonér A. 135E -A L Vulkanst. Tibirkeg.l9EffiNo.4399y Aggerholm [Se endv. Agerholm] - Solvejg Dansel.inde frk. Vodroffslund 4 [S S) Ev 4525 - Axel Gross. Blomstervænget 13 Lyngby ffi Lyngby 1913 - Jobs. Gross. PrIsvarer Klosterstr. 23 B S] J) B.v 4508 Bp. Løgstørg. 29’ E ffi Tr 1656 - P Skibsf. Alrunev. 10 Hel. ffi Ge 4455 - Ellen SkuespiIlerinde frue LI. Strandstr. 122 (g |j pa J223 y Aøqerholt K L Maskinmester Jens Munks G. 223E ffi Øb 7497v Aggersbo Frode Reklametekniker (Kbhvns Foto-Service) Svinget 262[S] ffi Am. 962 x Aggersbøl Alf Radioh. Hyldegrdv. 50s Chl. ffi Or 7598 Aggesen Karla Frue Sortedam Doss. 45 As Hl | No 8735 Aggesø Alto Lund Forretningsf. Rosenv. A . 274E ffi Øb. 2647x - H Lund Prokur. Klintev. 25 Ly.ffi Ly 1690 AGIv. Henry Lindberg Metalv.fb. Sturlasg. 14 [S1ffi A m985 Agil ved V Pfeiffer Teglgrdstr. 3 B |P a 5 1 6 2 AgIrElektromaskin Etabi. Borgérg. 14-14 A E ffi Pa 5281 &Pa 8152 Agnar Paul Fiskeeksp. Fensmarkg. 54 Hl | No 9425 Agnbak C Stukkatør N-Fasanv. 182 IH ffi Tg 3930 Bp. Frborgv. 207 m ffi Sø 3150 Agner Hans Chr. Direktør Frugtparken 6S Gen. ffi Ge 3337 - Carl Gross. Nyelandsv. 67s DØ - Per Journalist Rosenv. A. 17B4El ffi Øb 6267 - Sv Læge Frugtparken 6 Gen. - Olaf Tandl. Bogtrykkerv. 16412 ffi Ta 7967v Agnés v. Frknrne E &I Leininger Modeforr. Gothersg. 95 B ffi Pa 7520 Agnes v. Edm. Jensen Børstenbinderi St. Pe­ ders Str. 18 B ffi Pa 6291x

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker