E1 antwoorden havo

Hoofdstuk20 Voorraadregistratieen -waardering

DomeinE Financieel beleid

20.1 a De technischevoorraad ligt inhetmagazijnen is 1.400artikelen .

b Omdeeconomischevoorraad tevinden, tellenwedevoorkopen (800) bij de technischevoorraadenver- minderende technischevoorraadmet devoorverkopen (200+300): economischevoorraad=1.400+800 – 500= 1.700artikelen .

20.2 a De technischevoorraad isdevoorraadgrondstof die inhetmagazijnaanwezig is, dus 6.000kg .

b Deeconomischevoorraad isdevoorraadgrondstofwaarover deondernemingprijsrisico loopt. Dat isde technische voorraad van 6.000 kg plus de grondstoffen die zijn gekocht maar nog niet zijn ontvangen (3.000 kg), verminderdmet degrondstoffendie zijnverkochtmaar nogniet zijnafgeleverd (5.000 kg). Dus: 6.000 kg+3.000 kg – 5.000 kg= 4.000kg .

20.3 a 2.400+1.750 – 625= 3.525 stuks .

b 625+1.500 – 1.250= 875 stuks .

c • Opeenprijsstijging,want deeconomischevoorraad isop31oktober 2014positief. • Opeenprijsdaling,want er is eenafnamevandeeconomischevoorraad inoktober 2014.

d De technischevoorraad.

20.4 a Als inkoopwaardevandeomzet geldendeprijzenvandegoederendiehet eerst zijngekocht. Omzet 600 € 11= € 6.600 Inkoopwaardevandeomzet: 300 kgà € 7,30= € 2.190 200 kgà € 7,50= € 1.500 100 kgà € 7,60= € 760

4.450

Gerealiseerdebrutowinst

2.150

b Aanwezig is nog 400 kg Loch tegendeprijs van € 7,60per kg en 300 kg à € 7,64, zodat debalanswaarde bedraagt: 400 € 7,60= € 3.040 300 € 7,64= € 2.292

Balanswaarde

5.332

CE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

78

Made with