EB uitwerking hoofdstuk 16

lnvoa 1161;11s Documenlen

50t7

0mschr bladziide;

Pariode:

0msch rakening: ,o"tu* bllct

Fekening Doc/Fae 0mschriivingregel

BT\,{ Kostenplaats Val

- 6.ss - 16.g20 1.9&3 - t.tgo .r6 0 - 3ro - qso r. ?oo - r.200

Íe BETorÊX rootdrFF,{oall ?e aÉÍt\Erl $511etO t{Ëfu Pf(Splt €€À9 ÍosTEtl, Ï? 3ËJa ui,ï"f Ëi#Ë F Fftóq\ +fsc íe qÍrilo tÍ.ryÊilTt+CtS A" Sc rra\ hM,. BÊsrè I ail761 êrscneqÍtNo r NrÊYÍáRtt s I A rEN ïït( 13

tZt

,61 tÁo(í-?t

12t, t?rJ t?r9 ta6 t2t( rzt é 18"66

.,6 t lío o oír o?s o t.t olo

o o

Netto:

Netto:

BïW.bedrag:

BT\,V:

Bruto: o | fi,r"'*ll B"-*-][ldF.-

Valutabedrag:

l.;foevoeg€n I

Made with