Marilene Gathier - Schrijf Vaardig 1

Inhoudsopgave

Inleiding voor cursisten  | 9 Inleiding voor docenten  | 11 Werkwijzer  | 18 Correctiecodes  | 20

1

Woordvolgorde  | 23 1.1 Onderwerp en persoonsvorm | 23 1.2 De hoofdzin | 24 1.3 De hoofdzin als vraagzin | 32 1.4 De bijzin  | 36

2

Verwijswoorden  | 41

3

Lidwoorden  | 55

Niet en geen (de ontkenning)  | 61

4

5

Werkwoordstijden  | 69

6

Verbindingswoorden  | 93 6.1 Voorwaarde, gewoonte en tijd ( als en toen ) | 94 6.2 Een tijd aangeven | 100 6.3 Een tegenstelling aangeven | 106 6.4 Een reden aangeven | 112 6.5 Oorzaak en gevolg aangeven | 117 6.6 Vergelijkingen | 122

7

Indirecte rede  | 127

8

Bijvoeglijke bijzin  | 135

9 Scheidbare werkwoorden  | 141 10 Wederkerende werkwoorden  | 151 11 De passieve vorm  | 157 12 Er  | 169

Bijlage – Grammaticale termen  | 181

Made with FlippingBook Online newsletter