F werkboek havo

Hoofdstuk28 Basis spreadsheets

Hoofdstuk28 Basis spreadsheets

Opgaven

Opgave28.1 (§28.1) ArjandeVosbegint op1 januari 2015eendierenspeciaalzaak. Hij heeft hiervoor devolgendegegevensverza- meld. • Het bedrijfspand kost € 220.000. Oponderpandhiervanwordt een 6%hypothecaire leninggesloten van 75%. • De voorraad goederenmoet € 35.000 zijn. Drievierde van deze voorraadwordt door de leveranciers op krediet geleverd; de restwordt doorArjan contant betaald. • Voor debenodigde inventarisheeft Arjaneenbedragvan € 38.000nodig. • Nageheleof gedeeltelijkebetalingper kas vanbovenstaande (kapitaal)goederenmoet er in kas nog een bedragvan € 1.500aanwezig zijn.

• Arjanwil eenbedragaaneigenvermogen inbrengenvan € 90.000. • De INGBank isbereidhet ontbrekendevermogen te financieren.

Gevraagd a Stel ineen spreadsheet debalans samenvoorArjandeVos. Deel jewerkbladals volgt in:

b Geef vanelkebalanspost aanofdezebehoort totde vasteactiva , de vlottendeactiva , de liquidemiddelen , het eigen vermogen , het vreemd vermogen lang of het vreemd vermogen kort .

................................................................

................................................................

................................................................

..................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

..................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

..................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

..................................................................

SE

Management&Organisatie inBalans

69

Made with