Kraks Vejviser 1945 Handelsregister

KØBENHAVNS KOMMUNEBIBLIOTEKER HOVEDBIBLIOTEKET LÆ SESALEN

o q . 4 ,

3 U

j-.

IN D H O L D S F O R T E G N E L S E Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse.

1 . B i n d . ------------------

-

-

Side

F o r k o r t e l s e r og T e g n , anvendt i Vejviseren Afdeling I: Kort over København og Omegn. Oversigtskort, Sporvejskort, 7 litograferede Specialkort og 8 Kortskitser over København og Omegn. Plan over Det kgl. Teater i København. Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for København. aj GADE-REGISTER..............‘........................................................................................................................................ Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER.......................................................................................................................................................... Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Husnumre, Matrikelnumre, Ejendoms­ skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere m. m. (Navn, Stilling og Telefon). 1) København, Frederiksberg og Hellerup (Side 57). 2) Villabyerne (Side 705). Afdeling III: Person-Register for København .......................................................................................... 961 Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i København, Frederiksberg og omliggende Villabyer. — TILLÆG: En Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. u. Afdeling IV: Provins-Register. A. FORRETNINGER......................................................................................................................................................... 1777 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, for 36 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER.................................................................................................................................................... 2068 C. STØRRE GAARDE..................................................................................................................................................... 2178 D. KOMMUNEFORTEGNELSE........................................................................................................................................ 2210 2 , S i n d , E m n e lis te til begge Bind. Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal...................... 1 6 T i l f ø j e l s e r , der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens T rykning..............J Afdeling V: Real-Register for København . . . ’. ........................................................................................ 2465 Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For­ hold af almen Interesse. Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark............................................................. 2657 Uddrag af de officielle Handels-Registre, Forsikrings-Registret og Aktieselskabs-Registret. A. København (Side 2657). B. Købstæderne og købstadlignende Bebyggelser (Side 2795).C. Landet (Side 2877). Afdeling VII: Fag-Register for Danmark.................................................................................................... 2897 Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i hele Landet, branchevis ordnet. Foran i Fag-Registret Fag- og Varefortegnelse over alle Fag-Registrets Overskrifter med Sidetal og Oversættelser fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagoverskrifter. Kort over Dan­ mark (Side 2928). 1 gule Blade 2401

*

Afdeling Udlandet er midlertidig udgaaet. Danmarks Gesanlskabcr og Konsulater i Udlandet er optaget i Tillæg — - m Afdeling V, Heal-Register for København.

Udgiverne paatager sig intet Ansvar for Fejl og Mangler, der trods al anvendt Omhu, maatte findes i Vejviseren.

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

Made with FlippingBook - Online catalogs