AGA Argon

02.06.2014

VERNEBLAD Argon

Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

CAS-nr.

7440-37-1 231-147-0

EC-nr.

Kjemikaliets bruksområde

Industrielt og professionelt. Foreta en risikovurdering før bruk. Test gass / Kalibreringsgass. Laboratoriebruk. Kontakt leverandør for informasjon om bruksområder.

Førstehjelpstiltak Innånding

Ingen kjente bivirkninger. Ingen kjente bivirkninger. Ingen kjente bivirkninger.

Hudkontakt Øyekontakt

Svelging

Inntak gjennom munnen er ikke ansett for å være en potensiell eksponeringsvei.

Verneutstyr Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Risikoanalyse bør gjennomføres og dokumenteres for hver arbeidsplass for å vurdere involvert risiko og for å velge passende personlig verneutstyr. Følgende anbefalinger bør vurderes. Personlig verneutstyr som tilfredstiller EN / ISO standarder bør velges. Pusteluftutstyr med egen luftflaske eller overtrykksmaske med luftilførsel skal brukes i områder med oksygenunderskudd. Standard NS-EN 137 - Åndedrettsvern - Selvforsynt pusteutstyr med åpent kretsløp og luft under trykk.

Åndedrettsvern

Håndvern

Bruk arbeidshansker ved håndtering av gassbeholdere. Standard NS-EN 388 - Vernehansker mot mekanisk påførte skader.

Øyevern

Bruk vernebriller med sidebeskyttelse. Standard NS-EN 166 - Øyevern - Spesifikasjoner.

Tiltak ved brannslukking Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Brann- og eksplosjonsfarer

Dispergert vann eller vanntåke.

Ikke bruk vannslange med konsentrert vannstråle til slukking. Ved påvirkning av brann kan flaskene revne/eksplodere.

Brannslukningsmetoder

Hvis mulig, stopp utstrømming av produktet. Koordiner slukkearbeid i forhold til brann i omgivelsene. Eksponering mot brann eller strålevarme kan føre til at beholderen revner.Kjøl ned beholdere med vann fra sikker posisjon.

Unngå at forurenset brannslukkingsvann renner ned i avløpssystemer. Bruk dispergert vann/vanntåke for å dempe røykgassen om mulig.

Tiltak ved utslipp Generelle tiltak

Forsøk å stoppe utslippet. Forsøk å stoppe utslippet.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Metoder for opprydding og rengjøring Ingen. Andre anvisninger

Se også avsnitt 8 og 13.

Ansvarlig firma Firmanavn

AGA AS

Postadresse

Postboks 13 Nydalen

Postnr.

0409 OSLO

Land

Norway

Telefon

23177200

Nødtelefon

Nødtelefon:+4722591300 (24h)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker