Vejviseren_1948

3

Vejviseren

A lt Guld- og Sølvarbejde udføres efter indleverede og originale Tegninger R e p a r e r e r s e l v F a b r i k e r e r s e l v — d e rfo r bed st p, Antvorskov Guld* og søIvsmedemester Gentoftegade 68 Tlf. Gentofte 911

er udarbejdet efter de officielle Mandtals# lister pr. 5. November 1947. • Eftertryk af Vejviseren er forbudt.

:

For eventuelle Fejl, som trods al anvendt Omhu, maatte findes i Vejviseren, fralægger Redaktionen sig ethvert Ansvar.

INMVWMUI ar

Oplysninger om eventuelle Fejl modtages med Tak af Vejviserens Redaktion, Adresse: Høstvej 2, Charlotfenlund, Tlf. Ordrup 666. • Anmodninger om- særlig Optagelse i Vej# viseren, Rettelser m. m. bedes venligst til# stillet Vejviserens Kontor inden Udgangen af Oktober Maaned.

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Ambulance.................. ....................... ........................................................... 7 2. Brandvæsen .......................... .......... ........................................................... .6—7 3. Erindringsliste, kortfattet Oversigt over offentlige Kontorer og Institutioner samt disses i1-*.Telefoner.................. ............................................................ ......................... 5 Flytning, Huskeseddel...................................... ........ ............................ ..........273 5, Forkortelser og Tegn, der forekommer i Vejviseren............ .................................. 8 '■$.' Gjentofte Kommune, Administration og Statistik . . . . . . . . . . . , . ; ......... ...................... 16 ff> -Gjentofte Kommunalbestyrelse...........-................-..................................^ 8. Gjentofte Kommunalbestyrelses Udvalg............................................................... 1:0 9. Gjentottc Kommunes Kontorer og Telefoner................................................. .ll-j-15 10; NESA (Nordsjællands Elektricitets og .Sporvejs Aktieselskab), Kontortider og Telefoner..; 15 11. Posttakster ................................................................................................ .. 272 12; Rettelser til Vejviserens næ?te Udgave............ .-...................... ........ . r53 I. Real-Register: Giver Oplysning omKommunens offentlige Kontorer og Institutioner samt om Forhold, der har almen Interesse............................................................ . 17 II. Vej-Register: Alfabetisk Fortegnelse over Kommunens Veje medAngivelse af Postdistrikt Bylag, Kirkesogn og Valgkreds samt den Rubrik paa Kortet, hvor Vejen findes........... 43 III. Hus-Register: Fortegnelse over samtlige Ejendomme i Kommunen, ordnet alfabetisk efter ' Vejnavne og Vejnummer med Angivelse af Matr. Nr., Ejendomsskyld, Ejer og Beboere. >’ Se Vejledning ved Begyndelsen af Hus-Registret.............................. ................ 55 IV. Person-Register: Alfabetisk Fortegnelse over Kommunens Beboere med Angivelse af Adresse og Telefon-Nr.; indenfor samme Efternavn er Ordningen foretaget efter Stillinger og Titler. Se Vejledning ved Begyndelsen af Person-Registret..................... ............ 273 V, Fag-Register (Forretnings-Vejviseren): Handlende og Haandværkere samt Læger, Tand- ; læger m. fl. i Gjentofte Kommune, ordnet efter Fag og Varer og indenfor hver Rubrik i alfabetisk Orden................................... ............................... .....................5 1 3 Tillæg til Fagregister: Arkitekter, Børnehaver, Dameskræderi, Ingeniører, Sagførere ... 510 VI. Vejkort over Gjentofte Kommune findes bagerst i Bogen.

J .P . ARLETH Haveark itekt • An lægsgartner

De faar dobbelt G læ de af Haven efter min Plan. A n la g t o g p ro jek te ret o v e r 1 2 0 0 H a ver og Pa rkan læ g. T ilkend t Udmæ rk else fo r H a ve­ tegn in ger, An læ g a f Tenn isban er, S ten- o g Vandpartier.

Overslag og Tilbud overalt

— Parti fra Haven- Sa u n te sve j 2 9 _

T e le fo n G entofte 2 1 9

S A U N T E S V E J 2 9 . G en tofte

Made with