פרסומידע - גיליון 887

ידִע

פרסו

887 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

13.4.2018 בס”דִ, יום שישי, פר’ תזריע-מצורע כח’ ניסן תשע”ח | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

קֱלֹרינט מקֱצועי מבית & J J ש"ח ש"ח בלֹבדִ! 2500 1990

הנחה 20% עלֹ כלֹ המצילֹות במחלֹקֱת תופים!

מיתר בכפר חוגגים

סט תופים חשמלֹי HITMAN HD-3 ש"ח בלֹבדִ! 1390 הצעה מיוחדִת!! קֱחו הביתה לֹחודִש ניסיון ב- ש"ח בלֹבדִ! 139

חלֹילֹ צדִ מתוצרת חברת LANG ש"ח ש"ח בלֹבדִ! 1600 1280

לֹמדִינה עם מבצע מטורף לֹכלֹ עשור

גיטרה קֱלֹאסית איכותית מדִגם + Altamira N100 ש"ח ש"ח בלֹבדִ! 1100 870

, המוקֱדִם מבינהם 30.4.18- המבצע עדִ גמר המלֹאי או עדִ ה

הנחה 15% עלֹ כלֹ הגיטרות החשמלֹיות בחנות!

פסנתרים חשמלֹיים החלֹ מ- ש"ח! 1500

- לֹבחירה!

וגם: נרתיקֱ או מעמדִ מתנה )בקֱניית פסנתר חשמלֹי(

אין כפלֹ מבצעים, ט.לֹ.ח | . המבצע אינו חלֹ עלֹ תיקֱונים, השכרת כלֹים, כלֹים מושכרים והזמנות עתידִיות | המבצע חלֹ עלֹ רכישה מהמלֹאי שבחנות בלֹבדִ - חנות כלֹי הנגינה בכפר עציון מכירה, השכרה ותיקֱון כלֹי נגינה וציודִ הגברה מיתר בכפר מתחם "חצר הכפר" 052-5734997 או 02-9938470 )לֹידִ קֱרמיקֱ דִיפו( 14:00 - 9:00 ' יום ו 10:00-20:00 ' פתוח: א' - ה

Made with FlippingBook flipbook maker