D opgavenboek vwo

Hoofdstuk17 Marketing

Hoofdstuk17 Marketing

Opgaven

Opgave17.1 (§17.1) EelcoHermanswil inhet centrumvanGroningenenonlineeenboekhandelwinkel openen. Inhet centrumvan Groningen zijnal vier soortgelijkewinkels. Eelcogaat ervanuit dat hij,wanneer hij deboekengoedkoper aan- biedt, voldoendeafnemers kanaantrekken.

Gevraagd a Welk instrument vandemarketingmixwil Eelco toepassen? b Noemdeandere instrumentenvandemarketingmix. c Waarom sprekenwevaneenmix? d Waarom isEelconiet vrij inhet vaststellenvandeverkoopprijs vanalleboeken?

Eelcomeent dat het sociaal encultureel niveauvandesamenlevinggeen invloedheeft opdevestigingsplaats van zijnwinkel. e Leguit of jehetmet Eelcoeensbent of niet.

Opgave17.2 (§17.1) a Noemvier doelstellingenvaneenorganisatie/onderneming. b Noemdemarketingdoelstellingen. c Tot welke doelstelling behoort het innoveren (ontwikkelen) en op demarkt brengen van een nieuw pro- duct? d Totwelkemarketingdoelstellingbehoort deopendagop jouw school? Opgave17.3 (§17.2) a Geef vanonderstaandeproductenaanomwelk aankoopgedraghet gaat enwat voor soort goederen. Product: 1 Een flesolijfolie. 5 Eenpakje jonge kaas. 2 EenAstonMartinDBS. 6 Eenverjaardagscadeau. 3 Een tablet. 7 Snoepbij de kassavaneenwinkel. 4 Eeneenvoudige spijkerbroek. 8 Een tijdschrift. b Leg uit waarom een vaatwasmachine voor de ene persoon valt onder het beperkt probleemoplossend aankoopgedrag (BPO) envoor eenanderepersoonvalt onderuitgebreidprobleemoplossendaankoopge- drag (UPO).

Opgave17.4 (§17.3) EllisBoyerwil een speelgoedzaak beginnen inhetwinkelcentrumdeHilvertshof inHilversum. Omdat daar al een speelgoedzaak zit, laat zij eenmarktonderzoekuitvoerenom te zienof een tweede speelgoedzaak levens- vatbaar is.

Gevraagd a Wat is eenmarktonderzoek? b Isbij ditmarktonderzoek sprakevandeskresearchof fieldresearchof allebei? c Welk soort fieldresearchwordtwaarschijnlijk toegepast? d Wat kanEllisdoenalsdeuitslagvanhetmarktonderzoek ergnegatief is?

De uitslag van het marktonderzoek is zowel positief als negatief. Het marktonderzoekbureau stelt dat de Hil- vertshof zogroot is, dat daar plaats isvoor een tweede speelgoedwinkel.Welmoet Elliser rekeningmeehou-

dendat deomzet indeeerste jaren zodanig zal zijn, dat er geenwinst gemaaktwordt. e Zal Ellis een speelgoedzaak indeHilvertshof openen?Motiveer jeantwoord.

SE

Management&Organisatie inBalans

95

Made with