BD - Merkespray Orange

02.11.2015

VERNEBLAD MERKESPRAY FLUORESCERENDE ORANGE

Varselord:

Fare

Faresetninger:

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Artikkelnr.

KCL1265598

Kjemikaliets bruksområde

Maling.

Førstehjelpstiltak Generelt

Sørg for frisk luft, ro og varme. I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Sørg for frisk luft. Søk lege i tilfelle vedvarende ubehag.

Innånding Hudkontakt

Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis det oppstår irritasjon eller ubehag. Skyll forsiktig med rikelig mengde vann i minst 15 minutter. Løft øyelokkene. Fjern eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Øyekontakt

Svelging

FREMKALL IKKE BREKNING! Gi rikelig med melk eller vann. Kontakt lege umiddelbart.

Annen informasjon

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Verneutstyr Symboler

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fórstoffer. Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær. Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt. Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes. Unngå berøring med øynene. Unngå berøring med øyne og hud. Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Bruk verneutstyr tilpasset det arbeid som skal utføres. Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN-standard. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Normalt ikke nødvendig ved god ventilasjon. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av sprøytetåke må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter A/P2. Normalt ikke nødvendig. Ved håndtering med fare for hudkontakt anvend hansker. Gjennomtrengningstiden for dette hanskematerialet er ikke bestemt, og kan variere med hanskens tykkelse, eksponering og arbeidsoperasjon. Sørg for at hansken er hel uten huller eller rifter. Bytt hansker ofte! Kontakt evt. hanskeleverandør for hjelp til riktig valg av hansker.

Åndedrettsvern

Håndvern

Øyevern

Bruk briller / ansiktsmaske ved arbeid som kan medføre fare for sprut.

Annet hudvern enn håndvern

Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. Gå ikke med klær som er gjennomtrukket av produktet. Tilsølte klær tas av og vaskes før ny bruk.

Tiltak ved brannslukking Passende brannslukningsmidler

CO2, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.

Uegnete brannslukningsmidler Brann- og eksplosjonsfarer

Bruk ikke skarp vannstråle.

Ekstremt brannfarlig. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Farlige forbrenningsprodukter: karbonoksid, karbondioksid. Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske.

Personlig verneutstyr Annen informasjon Tiltak ved utslipp Generelle tiltak

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

Bruk verneutstyr i hht. avsnitt 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Sørg for god ventilasjon. Fjern alle tennkilder.

La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann. Relevante myndigheter må informeres dersom produktet når vann eller avløpssystemer. Metoder for opprydding og rengjøring Absorberes med ikke-brennbare absorberende materialer som sand, jord, vermikulitt eller kiselgur. Samles

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker