Alfons Ravelli, Lia van Doorn en Jean-Pierre Wilken (red.) - Werk(en) met betekenis

19

V

1 EigenKracht-conferentie WhanauHui doorAlfonsRavelli Alfons Ravelli heeft als groepsleider in verschillende jeugdinstellingen gewerkt. Ook was hij betrokken bij de invoering van Videohometraining en IntensieveDirectieve Thuisbehandeling inde provincieUtrecht. Alfons Ravelli organiseert en coördineert al jaren Eigen Kracht-conferenties, naast zijnwerk opdeHogeschool Utrecht als docent pedagogiek. Aande hand van zijn eigen ervaringen als coördinator geeft hij in dit hoofdstuk een kijkje in de praktijk van Eigen Kracht-conferenties. DeMaori’s stellen zich niet de vraag: ‘Hoe kunnenwe hem/haar veranderen?’ maar ‘Hoe kunnenwede relaties veranderendiehem/haar indergelijkeonge- zondepatronenhouden?’ Een Eigen Kracht-conferentie is geen hulpverleningsmethodiek, maar een be- sluitvormingsmodel. Inditmodel beslist niet eenprofessionelehulpverlenerwat ermoetgebeurenomdeopvoedingsvraag tebeantwoorden,maardeouders, kin- deren, familie en andere voor de betrokkenen belangrijke personen; de familie maakt eenplan, waar vaakookhulpverleners gevraagdwordt eenbijdrage aan te leveren. De conferentiewordt gecoördineerd door een getrainde burger. Toch is het vangroot belangdat professionals goedwetenwat deachtergronden zijnvan dezewerkwijze enhoe eenplan tot standkomt.De familie verwacht vanhendat zij niet de regie zullenovernemen. De Eigen Kracht-conferentie is ontwikkeld in Nieuw-Zeeland. In de volgende paragraaf kunt u lezen hoe de inheemse bevolking al eeuwen op deze wijze be- langrijke beslissingen neemt. In paragraaf 1.2 wordt een overzicht gegeven van resultatendie in eenEigenKracht-conferentiewordengehaald.Het aantal confe- renties neemt elk jaar sterk toe, enhet blijkt dat de families goede plannen kun- nenmaken.Nadecijfers leestu inparagraaf1.3hoeeenconferentie indepraktijk werkt. Ukunt lezenhoe eenmoeder endochter daklooswerden en inhet crimi- nele circuit belandden. Met behulp van een Eigen Kracht-conferentie slaagden zij erin hun levenweer in eigen hand te nemen. Het voorbeeld laat zien dat een familieeengroot deel vandeplannen zelf kanuitvoeren.Maar vaakvragen fami- lieleden ook van sociale professionals aanvullende ondersteuning. Dit vergt van de professional competenties om aan te sluitenbij de krachten enhet plan. Deze competenties zijnbeschreven inde laatsteparagraaf.

Made with