Alfons Ravelli, Lia van Doorn en Jean-Pierre Wilken (red.) - Werk(en) met betekenis

20

Werkenmet betekenis

V

1.1 DeWhanauHui als oervormvande EigenKracht-conferentie De EigenKracht-conferentie heeft haar wortels in de cultuur van deMaori’s, de oorspronkelijkebewoners vanNieuw-Zeeland. Inhuncultuurmakenalledingen enmensen deel uit van één samenhangende en steeds veranderende werkelijk- heid.Net alsdingenhebbenmensenniet éénnaamof éénbetekenis,maar veran- dert de naam ende betekenis als de context verandert. Niet het individu is goed of slecht: de relaties waarin een individu zich bevindt, bepalen of iemand goede of slechte keuzesmaakt. Als in deMaori-cultuurmensen voor eenmoeilijke keuze staan, danmaken zij gebruik vandeWhanauHui.Whanau is bij deMaori’s de groepmensenwaartoe menbehoort: het gezinendeaanverwanten.Hui is eenbijeenkomst vanmensen. EenWhanau Hui is een familieberaad waarin belangrijke beslissingen worden genomen. Alle deelnemers krijgen het woord en kunnen hun gevoelens en ge- dachten over een bepaald probleem of een situatie uiten. Het is belangrijk dat dit op een respectvolle manier gebeurt. Vervolgens zoeken zij gezamenlijk een manieromhet socialeevenwicht teherstellen.Aanhet eindevandebijeenkomst vat eenvandeouderenhet gesprek samen.Debijeenkomstwordt afgeslotenmet een knuffel of een nose pressing om het herstelde evenwicht te bevestigen (De- kerf en Plasschaert, 2007). DeWhanauHui is de oervorm van de EigenKracht- conferentie. In de jaren tachtig van de vorige eeuw begonnen deMaori’s inNieuw-Zeeland zich te verzetten tegendewestersemanier vanwerken binnen de jeugdzorg. De adviesraad vanMaori’s toondede volgende feiten aan. 1 Maori-kinderenwarenoververtegenwoordigd inde jeugdzorg. 2 Er zaten onevenredig veelMaori-gezinnen in de caseload vanmaatschappe- lijkwerkers. 3 VeelMaori-kinderenkwamen inwittepleeggezinnen. 4 Erwarenbijna geenmaatschappelijkwerkersmet eenMaori-etniciteit. 5 Het leek erop dat er binnen de jeugdzorg sprake was van institutioneel ra- cisme. De toenmalige regering trok zich de kritiek aan en verbreedde de definitie van gezin; naast deouders ende kinderenkondenook andere familieledenmedever- antwoordelijkheid dragen voor de opvoeding. Deze benadering sloot beter aan bij deMaori-cultuur. Nog belangrijker was dat er eenmanier vanwerkenwerd ontwikkeld waarinwerd samengewerkt met die uitgebreide families. Dit model om samenmet de familie belangrijke beslissingen te nemenwerd bekend onder denaam FamilyGroupConference . In1989kregendebewonersvanNieuw-Zee- landhetwettelijk recht op eendergelijke conferentie (MacGrath, 2005).

Made with