Alfons Ravelli, Lia van Doorn en Jean-Pierre Wilken (red.) - Werk(en) met betekenis

21

Eigen Kracht-conferentie

V

De Family Group Conference werd al snel ook gebruikt in Australië en Enge- land, deVerenigdeStatenendeScandinavische landen. In2000 introduceerdede stichtingOpKleineSchaal enonderzoeksbureauWESPdeFamilyGroupConfe- rence inNederland. InNederlandwerdgekozenvoordenaam EigenKracht-con- ferentie . Sinds een aantal jarenwordt de FamilyGroupConference ook gebruikt in Israël, Rusland,Hongarije enBelgië. 1.2 Enkele cijfers over de EigenKracht-conferentie Hoewel erwereldwijdveel gepubliceerd isoverdeEigenKracht-conferentie, is er weinig systematisch onderzoek gedaannaar de resultaten op langere termijn. In dezeparagraaf komen eerst internationale studies aandeorde. Daarna richt zich de aandacht opNederland. 1.2.1 Eenoverzicht vanonderzoek inhet buitenland Voor de bespreking van de resultaten in andere landen heb ik gebruikgemaakt van demetastudie vanDekerf en Plasschaert (2007). Hierin hebben ze gekeken naardeonderzoeken inAustralië,Groot-Brittannië,Noord-Amerika, Zwedenen Nederland. EigenKracht-conferentieswordenhetmeest ingezet in situatieswaar sprake is vanverwaarlozing, fysiekgeweldenpedagogischeonmacht vanouders. Het blijkt dat veruit demeeste gezinnende verantwoordelijkheidkunnenblijven dragen voor de opvoeding vanhun kinderen.Met behulp van eenEigenKracht- conferentiezijnze in staat goedeplannen temakenenwordthun socialenetwerk geactiveerd. Ook blijken Eigen Kracht-conferenties bruikbaar in gezinnen met verschillende culturen. In alle landen die Dekerf en Plasschaert aanhalen, blijkt de tevredenheid over EigenKracht-conferenties groot. Niet alleen familieleden en anderenuit het so- ciale netwerkwaarderendemethodiek en zijn tevreden over het plan,maar ook socialeprofessionals.Het blijkt dat 90%vandegezinnen in staat is eengoedplan temaken, endit planwordt bijna altijd goedgekeurddoor de verwijzer. De plan- nenblijken vaak creatiever en vollediger dande verwijzers verwacht hadden. De plannen vallen binnen dewettelijke kaders en zijn veilig voor kinderen. Tot slot blijktdatdebeslissingendie familiesnemenminder ingrijpendzijnvoorkinderen dan die van sociale professionals. Als kinderen niet meer thuis kunnen wonen, dan gaan ze relatief vaker wonen bij iemand van het eigen sociale netwerk. Ef- fectenstudies over de langere termijnontbreken tot opheden. 1.2.2 Nederlands onderzoek Inde periode 2001 tot enmet 2007werden er inNederland 1101 gezinnen aan- gemeldvooreenEigenKracht-conferentie.Bij 332gezinnenwerdwel gestartmet de voorbereidingen, maar vond uiteindelijk geen conferentie plaats. In 30% van

Made with