Alfons Ravelli, Lia van Doorn en Jean-Pierre Wilken (red.) - Werk(en) met betekenis

©2009Uitgeverij Coutinhob.v. Alle rechten voorbehouden.

Behoudensde inofkrachtensdeAuteurswetvan1912gesteldeuitzonderingenmagnietsuit deze uitgaveworden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaargemaakt, inenigevormof openigewijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toe- stemming vandeuitgever. Voor zoverhetmakenvan reprografische verveelvoudigingenuit dezeuitgave is toegestaan op grond van artikel 16 hAuteurswet 1912 dientmen de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloem- lezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kanmen zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en ReproductierechtenOrganisatie, Post- bus 3060, 2130KBHoofddorp, www.cedar.nl/pro).

Uitgeverij Coutinho Postbus 333 1400AHBussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl

Zetwerk: Tekst inBeeld, Zorgvlied Omslag: CrisjaRan, Amsterdam Illustratie: Pagina 74, Fokke&Sukke– cartoon ‘Mediator’©Reid,Geleijnse&VanTol Noot vandeuitgever Wij hebben allemoeite gedaanom rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraakmaken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op tenemenmet deuitgever.

ISBN 9789046901533 NUR 752

Made with