KENT - SILI GASKET NEUTRAL 85283 - Tettning

23.01.2019

pH (handelsvare): ~ 7

VERNEBLAD Sili Gasket Neutral

Faresetninger:

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Vis sikkerhetsdatablad

Generelt Artikkelnr.

85283 (200ml) Fugemasse.

Kjemikaliets bruksområde

Førstehjelpstiltak Generelt

Fjern øyeblikkelig forurenset tøy. Ved alvorlige/vedvarende symptomer eller i tvilstilfelle: Kontakt lege eller legevakt.

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Fjern straks tilsølt tøy og vask grundig før det brukes igjen. Vask huden med såpe og vann. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Fremkall ikke brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Skyll munnen. Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket og og testet i henhold til relevant CEN-standard. Verneutstyr bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Nøddusj og mulighet for øyeskylling må finnes på arbeidsplassen. Inneholder stoff(er) som kan gi en allergisk reaksjon.

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Generelle symptomer og virkninger

Verneutstyr Egnede tekniske tiltak

Egnet øyebeskyttelse Egnede materialer

Ved fare for sprut: Bruk godkjente vernebriller.

Ugjennomtrengelig materiale. Ved fare for kontakt: Nitrilgummi.

Egnede hansker

Anbefalt åndedrettsvern

Bruk egnet åndedrettsvern med gassfilter, type A2.,NS-EN 14387:2004+A1:2008 Åndedrettsvern-Gassfiltre og kombinerte filtre, krav, prøving, merking.

Tiltak ved brannslukking Egnede slokkingsmidler Uegnede slokkingsmidler Brann- og eksplosjonsfarer Brannslokkingsmetoder

CO2, pulver eller vanntåke. Større branner bekjempes med vanntåke eller alkoholbestandig skum. Slukningsmidler velges mht. omgivende brann.

Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming/brann på grunn av overtrykk.

Standard prosedyre for kjemiske branner.

Personlig verneutstyr Annen informasjon Tiltak ved utslipp Generelle tiltak

Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Brannrester og kontaminert slukkevann må samles opp og avhendes i hht lokalt regelverk.

Hold uvedkommende borte/på trygg avstand fra faresonen. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Benytt hensiktsmessig verneutstyr iht avsnitt 8.

Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp. Relevante myndigheter må informeres dersom produktet når vann eller avløpssystemer. Absorberes med ikke-brennbare absorberende materialer som sand, jord, vermikulitt eller kiselgur. Samles i egnede beholdere for avfallshåndtering.

Opprydding

Andre anvisninger Ansvarlig firma Firmanavn

Jfr. avsnitt 7, 8, 11, 12 og 13.

Berner AS

Postadresse

Holmaveien 25 1339 Vøyenenga

Postnr.

Land

Norge

Telefon

+47 67 17 49 00

Made with FlippingBook flipbook maker