פרסומידע - גיליון 865

ידִע

פרסו

865 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

20.10.2017 בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ נח לֹ’ תשרי תשע”ח | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

נשים איכותיות שאכפת לֹהן מאלֹון שבות, אפרת, קֱ. ארבע, כרמי-צור, בת-עין, פ. זאב, י-ם ובית אלֹ מצטרפות ביום ג' הקֱרוב לֹעשיה הלֹאומית לֹפתרון תופעת הרװקֱוּת

ה נ ח ה 20%

לֹבָּלָֹנִיוֹת האזור ולֹמתנדִבות "חיבורים"!

הקֱורס לֹשדִכנות

יעניקֱ לֹך כלֹים מעשײם לֹסײע לֹרװקֱים/ות לֹהגיע לֹחופה ױפתח שערים לֹמציאת בן-זוג לֹיקֱירײך, ע"י הטובים ביותר בארץ.

בנינו ישובים – הבה נבנה מתײשבים. הצטרפי לֹיחידִת העילֹית שלֹ עם ישראלֹ!

Made with FlippingBook flipbook maker