kraks vejviser 1948 handelsvejviser ny version

KOM' :l • /'■' : tæ ! ' : ■V : m - j / i Ut_ i O i uKELT L Æ S i i S A L F t . IN D H O L D S F O R T E G N E L S E Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er m eddelt foran hver af disse

- Z JLrX . 6 f)

1 . B in d ,

Sule'

F o r k o r te ls e r og T egn, anvendt i Vejviseren

1*2

Afdeling I: Kort over København og Omegn. Oversigtskort, Sporvejskort, 7 litograferede Specialkort og 8 Kortskitser over København og Omegn. Planer over Det kgl. Teater og Teatret Stærekassen i København. Afdeling II: Gade*Reglster og Hus-Register for København. a) GADE-REGISTER............................................................................................................................................. 33 Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER................................................................................................................................................ 57 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Husnumre, Matrikelnumre, Ejendoms­ skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere m. m. (Navn, Stilling og Telefon). Ved hver enkel I Gade findes Hen­ visning til Kort Nr. og Kvadrat i Afdeling I, Kort over København og Omegn. 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling III: Person-Register for København .................................................................................... 961 Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i København, Frederiksberg og omliggende Villabyer. Afdeling IV: Provins-Register. FORRETNINGER........... ................................................................................................................................... 1777 (byvis ordnede, med Real-Register og P"orretnings-Register for hver By, for 37 af de største Køhstæders Vedkommende et Kort over Byen). 2 . B in d , E m n e lis te til begge Bind. Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal.....................) * ’ gule Blade 2401 T ilf ø je ls e r , der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens Trykning.............J Afdeling V: Real-Register for København ......................................................................................... 2465 Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For­ hold af almen Interesse. (Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark). Se nærmere Side................................................................................................................................................................. 2928 Afdeling VII: Fag-Register for Danmark.............................................................................................. 2929 Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i hele Landet, branchevis ordnet. Foran i Fag-Registret Oversættelser fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagover­ skrifter. Kort over Danmark (Side 2944). TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Fag-Register. Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd. Afdeling VIII: Udlandet............................................................................................................................ 4289 Danmarks Ambassader, Gesandtskaber og Konsulater i Udlandet. Firmaer i Udlandet med Handels­ interesser paa Danmark

Udgiverne paatager sig intet Ansvar for Fejl og Mangler, der trods al anvendt Omhu, maatté findes i Vejviseren.

Optagelse i Vejviseren sker efter Bedaktionens Skøn.

Forkortelser og Tegn, se Side 12 i 1. Bind. Emneliste findes paa efterfølgende gule Blade.

Tryk! Ilos 0. C. Olien & Co

I ) ' - .

L

Made with FlippingBook Online newsletter