פרסומידע - גיליון 921

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ בא |

921 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

. 2019 |

11.1

תשע”ט

ה’ שבט

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

פתחנו סניף חדִש בצומת גוש עציון לֹידִ קֱניון הרים החנות כבר פתוחה מבחר עצום שלֹ פירות יבשים וקֱטניות אורגניים וטבעיים מיובשים בשמש אינם מכילֹים

פירות יבשים אורגניים

צבעי מאכלֹ, סולֹפיתים, גופרית או חומרי הזגה.

21.1- פתיחה חגיגית ב עם הנחות מיוחדִות

לֹלֹא צבע מאכלֹ ולֹלֹא תוספת סוכר

השני ב-

19.90 & &29.90 במקֱום

4.90 & גר’( 100)

הנחה 50%

זנגבילֹ אורגני דִלֹ סוכר “ניצת הדִובדִבן” גר’( 300)

תמר מג’הולֹ אורגני “קֱינג סלֹמון” קֱ”ג( 1)

אגוזי מלֹך

0 2 - 6 5 2 9 0 7 0

Made with FlippingBook - Online magazine maker