Onsdag 25. mai 2016

2

Onsdag 25. mai 2016 •

Innviet «parkert piano» med pianistlegende

Det blir nok en stund til det nye «parkerte pianoet» i kul- turhus/hotell-foajeen blir traktert slik det ble under innvielsen lørdag. Liv Glaser og Ellisiv Tandberg imponer- te med storslagent spill. Fra nå av kan hvem som helst sette seg ned og klunke på det. Det flotte Schimmel-pianoet er en gave fra Jeunesses Musicales Norway og Sparebankstiftelsen DNB, som gir et piano til allment bruk i offentlige rom over hele landet. Lørdag var det Gjøvik som fikk «parkert et piano» ved trappa i fellesarealet mellom kinoen og hotellet. Arnfinn Bjerkestrand representerte giver- ne i «Parkert piano». Han håpet det ville komme mange til glede, der det nå står til allmenn benyt- telse for alle som går forbi, enten de skal på kino, kulturarrange- ment eller inn på hotellet. Unni Heimdal i kulturhusad- minstrasjonen fortalte at et av vilkårene for å få instrumentet, var at et lokalt ungt talent får ønske seg en profesjonelle gjeste- pianist til å gi en innvielseskon- sert. Hun ønsket seg Liv Glaser (81), som stilte opp og raust delte pianokrakken med den unge Gjøvik-pianisten. Innviet med Grieg Før de slapp til, var det JURK, Gjøvik kunst- og kulturskoles Odd Martin Hesjadalen * oddmartin@gjoviks-blad.no

Liv Glaser og Ellisiv Tandberg innviet det nye pianoet og spilte firhendig i et stykke av Grieg. Med det ble instrumentet, som har blitt plas- sert i kino/hotell-foajeen, offisielt tatt til bruk for alle som føler seg kallet til å spille litt.

juniororkester, som startet musikkfesten. Under sin nye diri- gent Vegard Bjerkevold Nilsen spilte de en sats fra Haydens «Avskjedssymfoni», før pianis- tene slapp til ved nyervervelsen. Ellisiv Tandberg fra Gjøvik studerer for tida ved Musikkhøg- skolen, der hun har Håvard Gimse som lærer. Hun har planer om å studere videre i Wien fra og med neste høst. Hun har spilt siden hun var fem år. Sammen innviet de pianoet med samspill i Norsk dans nr. 1 av Grieg. Liv Glaser fortsatte med 4. satsen fra Brahms Fis-moll sonate, som vir- kelig satte instrumentets klang-

muligheter på prøve. En prøve pianoet klarte med glans. Klart til bruk Så sto Schubert på programmet, etterfulgt av mer Grieg, før de avsluttet med hver sine satser i hans suite «Fra Holbergs tid». To elever fra kunst- og kultur- skolen fikk avslutte seansen, før pianoet ble trillet på plass i hjør- net ved trappa, klart til å la publi- kum få prøve seg på tangentene. Konserten var godt besøkt av et publikum som satte stor pris på musikken de fikk servert.

JURK, eller Juniororkesteret, åpnet musikkfesten med en sats fra Haydns symfoni nr. 45. Dirigent er Vegard Bjerkevold Nilsen.

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Svein Gunnar Bergum, født 1948, døde 27. april. Karsten Magnus Olsen, født 1933, døde 7. mai. Gunvor Skoglund, født 1924,

Vårmarked på Steinerskolen til helga Steinerskolen Gjøvik-Toten og Fredvika Steinerbarnehage arran- gerer årets vårmarked førstkom- mende lørdag. Her blir det masse morsomme leker for barna, tea- ter, en smed med vaskeekte sverd og smie, plantesalg, stort loppe- marked, konkurranser, boder, fint vær, mat, kaffe og kaker, bakst og blomsterbinding. Det blir også lotteri med mange fine premier. Konserter av ymse slag står også på programmet, blant annet med Los Gjøvikanos, Nan and The Livingroom Sessions og Willow.

døde 7. mai. Randi Helene Smidsrød, født 1928, døde 4. mai. Jorunn Wold, født 1931, døde 7. mai. Anny Rill Østenseth, født 1942, døde 5. mai.

Sitt ikke hjemme, det er nå du har muligheten

skal avslutte prosessen? For tida pågår det folkeavstemninger flere steder i landet. I Innlandet har allerede folket talt i mange kommuner. Resultatene viser at det ikke er stor begeistring for nye og større kommuner. Så får vi se hva innbyggerne mener her lokalt. Det viktigste er at så mange som mulig avgir sin stemme, enten de er for eller imot. Dette er en rådgi- vende folkeavstemning. Politikerne kommer til å lytte til folket i denne saken, derfor er det viktig å møte fram. Sitt iallfall ikke hjemme, for så å ergre deg over utfallet.

Noen flagger at de ønsker storkommune, andre at de sier klart nei. Noen har også valgt å holde for seg selv hva de mener. Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Kommunene skal fatte vedtak om dette innen 1. juli i år. Stortings- flertallet har bedt om en kommunereform, der målet er større og mer robuste kommuner. Nå er det altså totninger og gjøvikensere som skal fortelle Stortinget hva de ønsker. Mandag går derfor turen til urnene, der det skal tas et valg. Skal politi- kerne få mandat til å gå videre med samtalene om den nye kommunene, eller vil mannen i gata at de

Nå nærmer det seg innspurt, og det er på tide å bestemme seg. Skal Toten-kommunene og Gjøvik fortsette mot framtida hver for seg, eller er det fornuf- tig å slå seg sammen? Vi har tidligere etterlyst de gode argumentene i denne saken. Vi vet jo hvordan vi har det i dag, men det har i denne prosessen vært et behov for å tyde- liggjøre hva konsekvensen av en storkommune vil bli. Det er blitt holdt informasjonsmøter, og det er også orientert på andre måter. Nå må tida vise om folk flest har latt seg overbevise om at vi får det bedre i en ny, stor kommune. Eller kanskje endt opp med at de velger å stemme nei til en sammenslåing. Her lokalt har sentrale politikere valgt begge deler.

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 25. mai 2016

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with