Jotun - Hardtop ASHB Comp B

I samsvar med forskriften (EC) nr. 453/2010 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD

Hardtop AS/HB Comp B

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn Produktkode

: :

Hardtop AS/HB Comp B

448

Produktbeskrivelse

: Herder.

Type produkt

:

Væske.

Ikke kjent. Andre identifiseringsmåter :

32472 : Produktregistreringsnummer

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

Identifisert bruk

Bruk i overflatebehandling - Industrielt bruk Bruk i overflatebehandling - Profesjonell bruk

Industrielle anvendelser,Faglige applikasjoner,Bruktved sprøyting.

Se tillegget til sikkerhetsdatabladet for flere opplysninger om bruk i eksponeringsscenariet(ene).

1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Jotun A/S P.O.Box 2021 3202 Sandefjord Norway

Tel: + 47 33 45 70 00 Fax: +47 33 45 72 42 SDSJotun@jotun.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

^(ValidationDate)

1,2

448

1

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding Produktdefinisjon : Blanding

Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H332 Resp. Sens. 1, H334 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335

2.2 Etikettelementer Farepiktogrammer

:

Signalord

: Fare.

Utgitt dato

:

15.12.2016

1/17

Made with FlippingBook Online newsletter