00659150002

PROJECTWIJZER 1b leerjaar 1

Afleveringsklaar maken

motorVoertUigentechniek

Werkplaatsmanager/technisch specialist moBiliteitsBranche

Begeleidershandleiding

Projectwijzer 1b Afleveringsklaar maken Motorvoertuigentechniek

Opleidingssoort

Werkplaatsmanager/Technisch Specialist mobiliteitsbranche

Kwalificatiestructuur Techniek

Versie

3 2012

Artikelnummer 00659150002

Colofon Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

Leden werkgroep Leermiddelen: Bert Grutters, Ab Pothmann

Werkgroepleider Bert Grutters

Eindredactie Marjo Brok

Ontwerp Studio Blanche: HennyWitjes

DTP Stichting Consortium Beroepsonderwijs/studio Blanche Juni 2013

Afbeeldingen Schrijvers en internet

Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat Stichting Consortium Beroepsonderwijs niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties heeft geregeld. Degene die meent alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

© 2012 Stichting Consortium Beroepsonderwijs Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

3

Projectwijzer 1b - Afleveringsklaar maken

Inhoud

1

Thema

5

2

Project-Start- Up (PSU)

7

3

Project ‘Afleveringsklaar maken’

9

Fase 1

Oriëntatie

10

Fase 2

Plan vanAanpak

16

Fase 3

Realisatie

21

Fase 4

Evaluatie

30

Bijlagen

32

Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10 Bijlage 11 Bijlage 12

Brainstormsessie

33 35 36 37 38 39 41 42 43 45 46 47

Het maken van notulen

Format Plan van Aanpak (fase 2)

Tijdsplanning Plan van Aanpak (deel)project

Criterialijst Presenteren

Criteria verslagen

Beoordelingsformulier verslag Handreiking reflectieverslag

Beoordeling Go – No-Go

Beoordelingsformulier medestudenten

Werkorder

Monitor PW 1b

4

Techniek

5

Projectwijzer 1b - Afleveringsklaar maken

1 << Thema >>

Beste student,

Voor verkenning van de mobiliteitsbranche heb je projectwijzer 1a (PW1a) ontvangen en waarschijnlijk ook al een start mee gemaakt. Met deze projectwijzer (PW 1b) heb je in feite een routebeschrijving gekregen die je de komende weken de weg wijst in de techniek van de mobiliteitsbranche. Je gaat door middel van een project en deelprojecten de techniek verkennen. Voor de manier van werken en het gebruiken van deze projectwijzer vind je alle gedetailleerde informatie in het Basisdocument (PW0). Omdat de informatie daarin te veel is om die in een korte tijd ‘je eigen te maken’, worden daarom in de eerste projectwijzers deze zaken stapsgewijs en soms onopgemerkt ingebracht. Naast vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en attitude raak je ook meer vertrouwd met bijvoorbeeld het werken in teamverband, het nauwkeurig blijven werken onder tijdsdruk en het zoeken van oplossingen bij problemen. Dit wordt competentiegericht leren genoemd. Bij deze competentiegerichte opleiding wordt ieder project in vier fasen doorlopen. Namelijk: Projectmatig werken Fase 1 Oriëntatie (op het probleem) Fase 2 Plan van Aanpak Fase 3 Realisatie (uitvoering en presentatie) Fase 4 Evaluatie (en beoordeling) In projectwijzer 1b ga je in de realisatiefase meer zelfstandiger aan het werk. Het oriënteren en plannen doe je in deze projectwijzer samen met je project- groep en de begeleiders. In de volgende projectwijzers ga je steeds meer zelfstandiger in de fasen Oriën- tatie en Plan van Aanpak aan het werk. Zodoende komt er steeds meer verant- woording bij je zelf te liggen. Naarmate de opleiding vordert, word je ook steeds zelfstandiger in werken en leren.

6

Techniek

In PW 1b ga je competenties ontwikkelen van eenTechnisch medewerker in de werkplaats van een automobielbedrijf. Omdat je nog veel basistechnieken moet verwerven, richt je je in deze projectwijzer 1b op het kwalificatiedossier Motor- voertuigentechniek. Aan welke competenties en aan welke werkprocessen je gaat werken, staat beschreven in de projectwijzer. Dit betekent dat je gaat werken aan (deel)projecten, taken en opdrachten in realistische beroepssituaties. Kennis en vaardigheden leer en ontwikkel je zo verder door de opdrachten in deze projectwijzer zoveel mogelijk in de (gesimu- leerde) beroepspraktijk uit te werken. In projectwijzer 1a ‘De mobiliteitsbranche’ heb je een beeld gekregen van verscheidene functies in de branche en de daarbij behorende werkzaamheden. Zowel in het automobielbedrijf als daarbuiten. Je bent dus ook te weten gekomen dat er veel overeenkomsten en overlappingen bestaan in de functie- inhouden van medewerkers in de automobielbranche. Je hebt gekozen voor de opleidingWerkplaatsmanager ofTechnisch Specialist. Deze projectwijzer begin je met een aantal eenvoudige onderwerpen. Dit zijn onderwerpen waarvan deWerkplaatsmanager en deTechnisch Specialist kennis moeten hebben en soms ook de vaardigheden moeten kunnen beheersen. Als uitvoerder van deze functies moet je immers de autotechnicus met woord en daad kunnen bijstaan. Opmerking: In het Basisdocument (PW0), onder de bijlagen 1a, 1b, 2a en 2b, vind je de volledige beschrijving van de beroepscontexten, de beroepshouding, de rol en verantwoordelijkheden, de complexiteit en het niveau van de diverse functies.

Veel succes met deze projectwijzer.

7

Projectwijzer 1b - Afleveringsklaar maken

2 << Project-Start- Up (PSU) >> In de mobiliteitsbranche zijn het afleveringsklaar maken van voertuigen en het inbouwen van accessoires werkzaamheden van een autotechnicus. Afhankelijk van de mogelijkheden kan dit bij een autobedrijf en/of bij je opleidingsinstituut (ROC) gedaan worden. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren moet je onder andere handlei- dingen, voorschriften, catalogi en theorie die van toepassing is, bestuderen. Daarnaast voer je, in samenwerking met anderen, de daarvoor benodigde handelingen uit. Naast de standaard activiteiten van een autotechnicus zul je ook in meer of mindere mate te maken krijgen met managementzaken. Denk hierbij onder andere aan: de te voeren administratie, verkoop, magazijnbeheer, regelgeving en het aansturen van personeel. Bij het afleveringsklaar maken van voertuigen en het inbouwen van accessoires kom je ongetwijfeld problemen tegen van uiteenlopende aard. Het afleveringsklaar maken en het inbouwen van accessoires is het startpunt van dit project. Zoals je al weet, werk je in de projecten en deelprojecten in fasen en stappen. In de fasen en stappen van de projectwijzer ‘bedenken’ jullie zelf de opdrachten. In deze projectwijzer krijg je de opdrachten nog aangereikt. Wat wordt er van je verwacht? Zoals je in projectwijzer 1a gelezen hebt, start je met de vraag van de klant, die een nieuwe of gebruikte auto heeft gekocht. Bij dit project is jouw opdracht ervoor te zorgen dat de auto afgeleverd kan worden volgens de wensen en het verkoopcontract van de klant. Je gaat in dit project onderzoeken hoe en wat er nodig is om een auto afleve- ringsklaar te maken. Aan het eind van het project presenteer je je bevindingen aan je medestudenten. Het is dan belangrijk dat je goed weet hoe je moet handelen: • Je signaleert het probleem. • Je meldt het probleem bij de juiste persoon. • Je weet welke risico’s je loopt als je het probleem niet meldt.

8

Techniek

Wat zijn de verwachtingen en hoe weet je waaraan je moet voldoen? Naast de algemene eisen die gesteld worden aan Nederlands, moderne vreemde talen en wiskunde /rekenen krijg je in de opleiding Werkplaatsma- nager/Technisch Specialist te maken met twee ‘soorten’ competenties. • vakmatige competenties; de competenties uit het Kwalificatiedossier • competenties uit het Brondocument Loopbaan en Burgerschap. In dit project werk je aan kerntaken, werkprocessen en competenties uit het Brondocument LB en het Kwalificatiedossier Autotechniek. In dit project werk je aan kerntaak 3 met de werkprocessen 3.1, 3.2, en 3.4. Deze kun je terugvinden in het Basisdocument (tabel 3, blz. 15). Informatiebronnen Gedurende de looptijd van dit project zal je diverse informatiebronnen moeten raadplegen om de gewenste/vereiste informatie te verkrijgen. Als je bij een fase specifieke informatiebronnen hebt gevonden, verzamel je die in het groep- slogboek of in je persoonlijk logboek. In te leveren beroepsproducten De beroepsproducten die aan het einde van ieder project en deelproject ingeleverd moeten worden, staan benoemd aan het einde van elke fase. Aan het einde van elke fase en elk deelproject moeten deze beroepsproducten ingeleverd worden. Hoe je een project kunt aanpakken In het Basisdocument zijn de projectorganisatie en de methode van aanpak voor het oplossen van uitgebreide projecten beschreven. Omdat de informatie daarin te veel is om dit in een korte tijd ‘je eigen te maken’, worden daarom in de eerste projectwijzers deze zaken stapsgewijs en soms onopgemerkt ingebracht. Je begint eenvoudig en gedurende de opleiding worden er steeds nieuwe elementen ingebracht. In het kort komt het er steeds op neer dat je bij deze competentiegerichte opleiding (CGO) elk probleem gaat verwerken in vier fasen namelijk: Dit project voer je uit met je projectgroep volgens de fasen en stappen zoals hierna wordt aangegeven.

Projectmatig werken

Fase 1

Oriëntatie (op het probleem)

Fase 2 Plan van Aanpak Fase 3 Realisatie (uitvoering en presentatie) Fase 4 Evaluatie (en beoordeling)

9

Projectwijzer 1b - Afleveringsklaar maken

3 << Project ‘Afleveringsklaar maken’ >>

10

Techniek

Oriëntatie

Oriëntatie

Fase 1

Een goed begin is het halve werk Omdat dit een van de eerste projecten is die je gaat uitvoeren, is het nog een eenvoudige opdracht: het afleveringsklaar maken van een nieuwe of gebruikte personenauto. Wanneer je aan de slag gaat met de fase merk je dat er heel veel op je afkomt. Het is daarom nodig dat je het gezamenlijk en in overleg met elkaar gaat aanpakken. Daarvoor moet je eerst met elkaar de organisatie van de groep op poten zetten. Natuurlijk krijg je daarbij hulp van je begeleider.

Eerst oriënteren dan pas kopen.

Het afleveringsklaar maken van (personen)auto’s kan, wat betreft de uit te voeren werkzaamheden, verschillen. Je kunt namelijk te maken krijgen met: • nieuwe auto’s • gebruikte auto’s • accessoires inbouwen • enz.

11

Projectwijzer 1b - Afleveringsklaar maken

Dit zijn voor deze projectwijzer de zogenaamde projecten. De begeleider zal een project aan jouw projectgroep toewijzen.

Net als bij het project ‘De Mobiliteitsbranche’ wordt een project in deelprojecten opgedeeld. Bij de uitvoering van het project ga je als projectgroep een aantal deelprojecten bedenken die bij het project horen. Deze deelprojecten moeten eerlijk onder de projectgroepsleden verdeeld worden. Deze deelprojecten zijn stukjes project die elk op dezelfde wijze als het gehele project worden uitge- voerd. Dat wil dus zeggen: bij elk deelproject doorloop je de fasen Oriëntatie, Plan van Aanpak, Realisatie en Evaluatie . Aan het einde van de fase Realisatie voegt de projectgroep alle deelprojecten weer samen tot één project. Natuurlijk moet elke fase afzonderlijk ook op een specifieke manier benaderd worden. Dit doe je in stappen. Je maakt hiervoor per fase een stappenplan. Dit plan kun je vinden in het Basisdocument (PW 0) in bijlage 5a (Uitwerking TOKIO- methode) en bijlage 5b (Uitwerking stappenplan per fase).

In figuur 2 is deze procesgang zichtbaar gemaakt.

12

Techniek

Figuur 2 Procesgang van project 1b

13

Projectwijzer 1b - Afleveringsklaar maken

Maar hoe nu verder? Welke afspraken ga je nu maken en wie doet wat? Er zal overleg gepleegd moeten worden. Dit doe je door het beleggen van een brain- stormsessie (bijlage 1, PW 1b). In het Basisdocument (PW 0), in paragraaf 2.6 (Rollen en taken in de project- groep) en 2.7 (Documentatie), kun je vinden welke rollen en taken er binnen een projectgroep te verdelen zijn.

Tijdens de brainstorm ontstaan de ideeën.

Door het stellen van de goede vragen kun je de juiste antwoorden krijgen. Neem dan ook bij het uitvoeren van de activiteiten onderstaande vragen mee. 1. Welke werkzaamheden vallen onder een afleveringsbeurt? 2. Waar kan ik hier informatie over vinden? 3. Wie kunnen we benaderen voor het stellen van vragen? 4. Wie gaan de informatie verzamelen? 5. Doen we dat alleen of met meerdere personen?

6. Hoeveel tijd hebben we nodig om informatie te verzamelen? 7. Waar kunnen we de verzamelde gegevens digitaal opslaan? 8. Welke deelprojecten gaan we behandelen? 9. Hoe zal de verdeling van de deelprojecten eruit zien? 10. Welke begeleiders ondersteunen ons?

14

Techniek

Activiteiten 1. Vraag aan de begeleider aan welk project jullie projectgroep gaan werken. 2. Ga met je projectgroep bij elkaar zitten en verdeel de rollen en taken. Welke rollen en taken er zijn, kun je vinden in paragraaf 2.6 van het Basisdocu- ment. Nodig bij dit overleg ook je begeleider uit, zodat deze het proces kan begeleiden. 3. Het is gebruikelijk dat de verschillende vormen van documentatie worden vastgelegd en bewaard. Wie dat doet en hoe je dat doet, kun je vinden in het Basisdocument in paragraaf 2.7 (Documentatie). Maak hier afspraken over binnen je projectgroep. 4. Beleg een bijeenkomst, ook wel vergadering genoemd, en maak een stap- penplan voor fase 1. Maak gebruik van bijlage 5a en 5b van het Basisdocu- ment. 5. Stel d.m.v. van een brainstormsessie (zie bijlage 1, PW1b) vast welke werk- zaamheden er uitgevoerd moeten worden om te kunnen starten met het project. 6. Bepaal in de brainstormsessie welke deelprojecten er bij het project ‘Afleve- ringsklaar maken’ horen. 7. Laat de notulist de notulen (zie bijlage 2, PW1b) maken en bewaar deze in het groepslogboek. 8. Verdeel gezamenlijk de deelprojecten onder de groepsleden, zodanig dat ieder een evenredig deel uitwerkt.

De afleveringsbeurt hangt natuurlijk af van het soort auto. Denk er daarbij aan dat de personenauto nieuw of gebruikt kan zijn.

De werkzaamheden die hieruit voortkomen, passen prima bij de werkprocessen en competenties voor deze fase. Die hebben vooral betrekking op het inventari- seren en onderzoeken.

Waar zou je informatie kunnen vinden? • Bij een autobedrijf • In de werkplaatsinformatie op school • In de kwalificatiedossiers Autotechnicus • Op school bij de begeleiders • Vakblad AM • Internet • Enz.

In de oriëntatiefase moet heel wat afgepraat en voorbereid worden. Er moet werk worden verdeeld en materiaal verzameld worden. Je moet dan ook gemoti- veerd zijn, inzet tonen en rekening houden met en kunnen luisteren naar collega’s in de projectgroep. Ook deze aspecten worden tijdens de opleiding steeds beoordeeld.

15

Projectwijzer 1b - Afleveringsklaar maken

Afsluiting fase 1. Project Wanneer de projectgroep denkt klaar te zijn met Fase 1 van het project, dan beoordeelt de begeleider of de projectgroep door kan naar Fase 2. Hij geeft hiervoor een Go – No-Go. Laat je begeleider het format Go – No-Go. Fase 1 (bijlage 9, PW1b) invullen en doe dit in je groepslogboek. Wat er in het groepslogboek en persoonlijk logboek moet worden vastgelegd, staat in het Basisdocument in de paragrafen 2.7.1 en 2.7.3.

Bronnen • workshop Word • workshop vergadertechniek • workshop verslaglegging en notuleren • workshop Burgerschap omgaan met mensen

• bijlage 1: Brainstormsessie • bijlage 2: Maken van notulen • bijlage 9: Beoordeling Go – No-Go

In te leveren producten • Projectgroep: Vragenlijst en aantekeningen gemaakt tijdens de gesprekken • Projectgroep: Resultaat van de brainstormsessie; notulen • Projectgroep: Lijst met gekozen deelprojecten • Projectgroep: Groepslogboek • Individueel: Lijst met te gebruiken programma’s voor werkplaatsgegevens • Individueel: Persoonlijk logboek/urenverantwoording

Flankerende ondersteuning ICT

Digitale verwerking aantekening/notulen, tabellen

Nederlands

Word, verslaglegging, rapportage

Praktijk

Handleiding H-base, ATH online e.d.

16

Techniek

Plan van Aanpak

Plan van Aanpak

Fase 2

In deze fase wordt duidelijk wat er van het project verwacht kan worden. Eisen, wensen en afspraken worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. In de vorige fase hebben de begeleiders samen met jullie het project in deelprojecten opge- deeld en iedere subgroep hun deel gegeven. De planning van alle deelprojecten moet worden vastgelegd in het Plan van Aanpak. Hoe een Plan van Aanpak er uit moet zien, kun je vinden in bijlage 3 van projectwijzer 1b. Het Plan van Aanpak is een wegwijzer voor alle activiteiten die je gaat onderne- men om het (deel)project tot een goed einde te brengen. Met het Plan van Aanpak maakt de projectgroep ook de tijdsplanning (bijlage 4, PW1b). In deze fase wordt ook de tijdsplanning van alle (deel)projec- ten vastgelegd. Je houdt hierbij rekening met de competenties waar je aan gaat werken, wie wat gaat doen, hoe het gedaan wordt en wanneer de deelprojecten en het project klaar moeten zijn. Hierbij wordt ook aangegeven wanneer welke activiteiten van de deelprojecten opgeleverd moeten worden. Je geeft aan welke ondersteuning daarbij gewenst of nodig is. Leg de overlegmomenten vast die je met elkaar en met de begeleiders wilt hebben. Je maakt afspraken hoe je de verslaglegging en de informatie-uitwisseling gaat doen. Om de voortgang te controleren zul je tussentijdse evaluatiemomenten moeten plannen. Ook die moet je vastleggen. Om alles te kunnen verantwoorden geeft ieder lid van de projectgroep in zijn logboek aan welke werkzaamheden hij gedaan heeft en gaat doen. Dit moet nauwkeurig worden bijgehouden. Ook bij het maken van een Plan van Aanpak moet de projectgroep methodisch te werk gaan. Zoals in iedere fase doorloop je de vier stappen en maak je een stappenplan. In fase 2 wordt van de projectgroep verwacht dat jullie gezamenlijk een Plan van Aanpak maken. Hiervoor kunnen jullie de voorbeelduitwerking (zie hieronder) als voorbeeld, bijlage 3 (PW1b) en de blanco bijlage 4 (PW1b) gebruiken. In fase 1 heeft de notulist het een en ander in de notulen vastgelegd. Deze informatie moet bij het maken in het Plan van Aanpak verwerkt worden.

17

Projectwijzer 1b - Afleveringsklaar maken

Wat is er nodig voor het maken van een Plan van Aanpak 1. Hoe gaan we de werkzaamheden verdelen? 2. Wie zoekt wat uit? 3. Wie verzamelt de informatie en stelt deze samen tot een verslag? 4. Welke bronnen worden geraadpleegd? 5. Een tijdsplanning opzetten: Wanneer moet het deelproject ingeleverd zijn? 6. Hoe en wanneer wisselen we de informatie binnen de projectgroep uit? 7. Hoe houd ik mijn persoonlijke leerdoelen in de gaten bij de planning? Activiteiten 1. Ga met de projectgroep bij elkaar zitten en oriënteer je op de vraagstelling. Stel door het houden van een brainstormsessie vast welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden om te kunnen starten met het uitvoeren van fase 2 (stap 1) (zie bijlage 1, PW1b). 2. Maak een stappenplan voor het uitvoeren van fase 2 (Plan van Aanpak). Maak gebruik van bijlage 5a en bijlage 5b van het Basisdocument. 3. Laat de notulist de notulen (bijlage 2, PW1b) maken van het overleg en bewaar deze in het groepslogboek. 4. Maak een Plan van Aanpak (stap 2/3) met je projectgroep. Gebruik hier bijlage 3 en 4 (PW1b) voor. • Gebruik de bij stap 1 verkregen kennis en informatie bij het maken van een Plan van Aanpak. • Gebruik daar de onderstaande vragen (stap 2: het maken van het Plan van Aanpak) voor om de blanco versie (bijlage 4, PW1b) in te kunnen vullen. • Gebruik ook de notulen uit fase 1. • Het is verstandig om de hieronder getoonde voorbeelduitwerking erbij te betrekken. 5. Bewaar het Plan van Aanpak in het groepslogboek. 6. Ga als projectgroep bij elkaar zitten en evalueer hoe fase 2 is verlopen, leg dit vast en archiveer dit in het groepslogboek (stap 4) . Voorbeelduitwerking Om jullie op de goede weg te helpen, wordt de tijdsplanning van het project en de deelprojecten samen met je begeleider vastgelegd. Als voorbeeld is hier het tijdpad voor het project ‘Afleveringsklaar maken’ gegeven. Project ‘Afleveringsklaar maken’ Om de zaken goed in kaart te brengen wordt nu een Plan van Aanpak gemaakt waarin alle W-vragen worden vastgelegd. Dus: Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom enz. Aan het einde van deze fase is het hele deelproject in kaart ge- bracht en vastgelegd. Ook zijn de werkzaamheden verdeeld. Natuurlijk kan het best zijn dat tijdens de Realisatie, na evaluatie van de voortgang, een en ander moet worden bijgesteld. Flankerende ondersteuning ICT Digitale verwerking aantekening / notulen / tabellen

18

Techniek

Voorbeeld tijdsplanning: Project ‘Afleveringsklaar maken’

Project: Mobiliteitsbranche

weeknummer 1

weeknummer 2

weeknummer 3

ma di

wo do vr ma di

wo do vr ma di

wo do vr

Activiteit Vastleggen afspraken/ overleg

8.30

Waar

OLC

8.30

Welke Tussentijds overleg voortgang project

8.30

8.30

Wie

Projectgroep Product: • Notulen

Activiteit Klassikaal vakleer Waar Welke Theorie vakleer Wie

Theorielokaal

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

Projectgroep

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

Activiteit Inleveren verslag

17.00

deelprojecten

Waar OLC / Tutorruimte Welke Verslagen

Wie Projectgroep Product: • Verslagen deelprojecten Activiteit Presentaties deelprojecten Waar Theorielokaal Jan

8.30

Kees

9.00

Ahmed Willem

9.30

10.00

Klaas

10.30

Welke

Presentaties deelprojecten Deelproject- groepsleden

Wie

19

Projectwijzer 1b - Afleveringsklaar maken

Activiteit Project afronden Waar

OLC / Praktijk / theorielokaal Samenvoegen deelprojecten tot project Projectgroep

8.30 17.00

Welke

Wie

Activiteit Opleveren project Waar

Theorielokaal

8.30

Welke

Project

Wie

Projectgroep / Begeleider

Activiteit Evaluatie project Waar

Tutorruimte

13.00

Welke

Project

Wie

Projectgroep

Werkzaamheden verdelen Alle geïnventariseerde deelprojecten van fase 1 moeten de projectgroepsleden onderling verdelen. - Spreek duidelijk af wie wat, voor wanneer uitzoekt. - Spreek duidelijk af wie alle verkregen informatie verzamelt en bundelt tot een verslag voor de presentatie. Het is handig om die informatie digitaal vast te leggen, maar ook om een geprinte versie op te bergen in een map, zodat iedereen het totaal kan inkijken. Welke bronnen worden geraadpleegd Dat kunnen er vele zijn. Raadpleeg voordat je begint een begeleider en begin niet in het wilde weg op internet te zoeken. Daar kun je dagen mee bezig zijn. Een belangrijke informatiebron is het automobielbedrijf zelf en de mensen die er werken. Het gebruik van een laptop is misschien wel handig.

Een tijdsplanning opzetten Een belangrijk onderdeel van Fase 2.

Alle door de projectgroep geïnventariseerde werkzaamheden moeten vastgelegd worden in een tijdsbalk waarin je kunt aflezen wie wat moet doen, voor wanneer en of de werkzaamheid is uitgevoerd. Zie het voorbeeld tijdsplanning en gebruik het blanco format bijlage 4 (PW1b).

Hoe wisselen we de informatie uit? Iedereen in de projectgroep gaat in Fase 3 (Realisatie) aan de slag met het uitvoeren van het Plan van Aanpak. Belangrijk is om als projectgroep wekelijks op één of meerdere vaste momenten op school bij elkaar te komen en samen de vorderingen en mogelijke knelpunten te bespreken en te presenteren. Dit is van wezenlijk belang en vereist ook discipline. Er moet wekelijks gecontroleerd worden wie wat heeft gedaan en eventueel waarom niet. Zonder tussentijdse controle bestaat het gevaar dat de planning voor alle werkzaamheden niet gehaald worden. Spreek elkaar aan op het niet nakomen van afspraken. Iedereen moet digitaal of op papier zichtbaar maken wat hij gedaan heeft. Ga niet af op mooie verhalen die niet digitaal / schriftelijk bewezen kunnen worden.

20

Techniek

Afsluiting fase 2. Project Wanneer de projectgroep denkt klaar te zijn met Fase 2, dan beoordeelt de begeleider of de projectgroep door kan naar Fase 3.

1. Laat je begeleider het format Go – No-Go. Fase 2 (bijlage 9, PW1b) invullen en doe dit in je groepslogboek.

Bronnen • workshop plannen en planschema’s • bijlage 3: Format Plan van Aanpak • bijlage 4: De tijdsplanning van een deelproject • bijlage 9: Beoordeling Go – No-Go

In te leveren producten • Projectgroep: Aantekeningen overleg (brainstorm) • Projectgroep: Overzicht tijdsindeling van de deelprojecten • Projectgroep: Plan van Aanpak (project) • Projectgroep: Groepslogboek/urenverantwoording • Individueel: Persoonlijk logboek/urenverantwoording

Flankerende ondersteuning ICT

Digitale verwerking aantekeningen - notulen - tabellen

21

Projectwijzer 1b - Afleveringsklaar maken

Realisatie

Realisatie

Fase 3

De realisatiefase is natuurlijk weer de kern van het project. In projectwijzer 1a is aan de hand van een voorbeeld (je vakantie) duidelijk gemaakt wat er in de fasen van je verwacht wordt. In deze fase komen alle werkzaamheden uit de vorige fasen samen. Tijdens de realisatiefase, oftewel de uitvoering, voert de projectgroep het in fase 2 gemaakte Plan van Aanpak uit. Ook ga je de opgedane kennis in de praktijk brengen. Dit kan op je werkplek of in de gesimuleerde omgeving op school. Nu zal blijken of je Plan van Aanpak klopt met het realiseren hiervan. Ook zal blijken of de gemaakte afspraken gerealiseerd kunnen worden en of iedereen zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Om te kunnen beoordelen of het deelproject binnen de geplande tijd gereali- seerd wordt en goed wordt uitgevoerd, zal men met de projectgroep meerdere malen tussentijds moeten overleggen of er zich problemen voordoen. Van deze overlegmomenten wordt door de notulist verslag uitgebracht en de bevindingen worden genoteerd in het groepslogboek. Als je met iemand samengewerkt hebt, geef je aan hoe dat gegaan is. Alle resultaten die in de loop van deze fase gerealiseerd zijn, legt de projectgroep vast in het groepslogboek. Op basis hiervan bepaalt de begeleider een Go – No-Go. In het Plan van Aanpak van het project hebben jullie vastgelegd welke subgroep wat en wanneer gaat doen. Het is de bedoeling dat de afzonderlijke subgroepen hun deelproject uitwerken. Zoals eerder aangegeven worden de vier verschillende fasen ook bij het deelpro- ject ook uitgevoerd. Hoe de aanpak is bij fase 1 en fase 2 bij het deelproject is in de voorbeelden terug te vinden. Verzamel al je verkregen gegevens en informatie in je persoonlijk logboek. Uitvoering van de deelprojecten

22

Techniek

Fase 1: Oriëntatie deelproject

Nadat je samen met je projectgroep het Plan van Aanpak bij fase 2 hebt ge- maakt, ga je je met je subgroep oriënteren op het deelproject dat jullie toegewe- zen hebben gekregen. Ook bij de aanpak van een deelproject is het belangrijk methodisch te werken. In het deelproject start je weer met oriënteren (kijk naar figuur 2). Gebruik de eerder genoemde vier fasen en stappen. Hoe je elke afzonderlijke fase moet aanpakken, kun je vinden in het Basisdocu- ment . Basisdocument: paragraaf 4.6, bijlage 5a (uitwerking TOKIO-methode) en bijlage 5b (Uitwerking stappenplan per fase). Probeer deze manier van leren zo snel mogelijk aan te leren. Des te sneller en gemakkelijker zul je het competentiegericht leren gaan beheersen.

Vragen die gesteld kunnen worden om de fase Oriëntatie uit te voeren 1. Welke informatie hebben nodig om ons deelproject uit te werken?

2. Waar kunnen we deze informatie vinden? 3. Moeten we het bedrijfsleven raadplegen? 4. Wat weten we wel en wat niet? 5. Welke stappen zijn er en hoe gaan we deze doorlopen? 6. Hoe gaan we de taken verdelen in de subgroep? 7. Wie legt de verkregen informatie vast in de notulen? 8. Waar kunnen we de verzamelde gegevens digitaal opslaan?

Activiteiten

Je gaat nu het deelproject met andere leden van de subgroep uitwerken.

1. Lees in het Basisdocument paragraaf 4.6, bijlage 5a en bijlage 5b 2. Bespreek met je subgroep wat je in de vier stappen van het stappenplan (bijlage 5b) gaat doen in de fase Oriëntatie van het deelproject . 3. Schrijf per stap voor fase1 van het deelproject op welke acties je gaat uitvoe- ren. Gebruik hiervoor de informatie uit de brainstorm van de oriëntatie van het project (fase 1. Project). 4. Leg de uitkomsten vast in de notulen (zie bijlage 2, PW1b) en bewaar deze in het groepslogboek. Hoe je dit moet doen, is weer terug te vinden in paragraaf 2.7 van het Basisdocument. In de bijlagen staan de diverse hulpdocumenten die je kunt gebruiken en anders kan je begeleider je op weg helpen. Als de aantekeningen en notulen zijn uitgewerkt, kun je met een gerust gevoel een Go voor fase 1 van het deelproject vragen.

In te leveren producten • Subgroep:

Notulen met aantekeningen

• Individueel:

Persoonlijk logboek/urenverantwoording

23

Projectwijzer 1b - Afleveringsklaar maken

Fase 2: Plan van Aanpak deelproject

In deze fase wordt duidelijk wat er van het deelproject verwacht wordt. Eisen en afspraken worden vastgelegd in het Plan van Aanpak. In deze fase ga je samen met je begeleiders het deelproject opdelen in werkzaamheden. Ieder lid van de subgroep voert een aantal werkzaamheden uit. De planning van het deelprojec- ten moet worden vastgelegd in dit Plan van Aanpak.

Activiteiten

1. Bespreek met je subgroep over wat je in de vier stappen van het stappen- plan van het Basisdocument (bijlage 5b) gaat doen in fase 2 Plan van Aanpak (stap 1) . 2. Leg de uitkomsten vast in de notulen en bewaar deze in je persoonlijk logboek. Hoe je dit moet doen, is weer terug te vinden in paragraaf 2.7 van het Basisdocument 3. Maak gebruik van het stappenplan voor het uitwerken van een Plan van Aanpak voor het project (stap 2/3) . Gebruik hier bijlage 3 en 4 (PW1b) voor. Een voorbeeld voor de tijdsplanning is hieronder toegevoegd. 4. Bedenk wat er goed ging en wat niet goed ging bij de uitvoering van fase 2 (stap 4 Evalueren) . Werkzaamheden verdelen De deelprojecten moet de subgroep onderling verdelen. • Spreek duidelijk af wie wat, voor welk tijdstip uitzoekt. • Spreek duidelijk af wie alle verkregen informatie verzamelt en bundelt tot een verslag voor de presentatie van het deelproject. Welke bronnen worden geraadpleegd Dat kunnen er vele zijn. Een belangrijke informatiebron is het automobielbe- drijf. Maar ook het internet en autohandboeken kunnen de gewenste informatie leveren. Ook in de theorieboeken zul je veel informatie over je deelproject kunnen vinden. Een tijdsplanning opzetten Door de projectgroep moeten de geïnventariseerde werkzaamheden vastgelegd worden in een tijdsbalk waarin je kunt aflezen wie wat moet doen, voor wan- neer en of de werkzaamheid is uitgevoerd. Zie voorbeeld tijdsplanning en gebruik het blanco format (bijlage 4, PW1b). Hoe wisselen we de informatie uit Iedereen in de subgroep gaat in Fase 3 (Realisatie deelproject) aan de slag met het uitvoeren van het Plan van Aanpak van het deelproject. Belangrijk is ommet de hele projectgroep wekelijks op één of meerdere vaste momenten op school bij elkaar te komen en samen de vorderingen en de mogelijke knelpunten te bespreken en te presenteren. Dit is van wezenlijk belang en vereist ook disci- pline. Er moet wekelijks gecontroleerd worden wie wat heeft gedaan en eventu- eel waarom niet. Zonder tussentijdse controle bestaat het gevaar dat de planning voor alle werkzaamheden niet gehaald gaat worden. Spreek elkaar aan, in zowel de subgroep alsook de projectgroep, op het niet nakomen van afspraken.

24

Techniek

Voorbeeld tijdsplanning deelproject

Deelproject: controle remsysteem uitvoeren

weeknummer 4

weeknummer 5

weeknummer 6

ma di

wo do vr ma di

wo do vr ma di

wo do vr

Activiteit Vastleggen afspraken/ overleg

8.30

Waar

OLC

8.30

Welke Tussentijds overleg voortgang project

8.30

8.30

Wie

Deelproject- groep

Product: • Notulen Activiteit Maken Plan van Aanpak

9.30

Waar

OLC / Tutorruimte

Welke Plan van Aanpak Wie

Deelproject- groep Product: • Plan van Aanpak / Gereed

11.30

Activiteit Werken aan

het deelproject

Ondersteu- nende lessen Bezoek dealer Theorielokaal

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

10.00

Waar

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

Welke Realisatie Plan van Aanpak Wie Deelproject- groepsleden Activiteit Praktijkop- dracht deelproject Waar Praktijklokaal Welke Remsysteem controleren Wie Deelproject- groepsleden

8.30

25

Projectwijzer 1b - Afleveringsklaar maken

Activiteit Deelproject afronden /

verslag maken OLC / Praktijk / theorielokaal

Waar

Welke Verslag Wie

Deelproject- groep

8.30 8.30

Activiteit Presentatie voorbereiden

13.00

13.00

• Presentatie geven

8.30

Waar Theorielokaal Welke Deelproject Wie Deelproject- groep Activiteit Evaluatie deelproject Waar Tutorruimte

13.00

Welke

Deelproject Deelproject- groep

Wie

Je bent nu voorbereid om fase 3, Realisatie van het deelproject, uit te voeren.

In te leveren producten • Subgroep:

Lijst verdeling werkzaamheden Plan van Aanpak met tijdsplanning

• Subgroep: • Subgroep: • Individueel:

Logboek

Persoonlijk logboek/urenverantwoording

26

Techniek

Fase 3 Realisatie deelproject

In deze fase wordt van de subgroep verwacht dat jullie het PvA van het deelpro- ject realiseren (uitvoeren). In de verderop getoonde voorbeelduitwerking is een voorbeeld gegeven voor het maken van een verslag. Afsluitend zal in Fase 3 Realisatie project door elke projectgroep een presentatie van het project aan de andere projectgroepen worden gehouden. Activiteiten: 1. Ga je oriënteren op de aanpak van fase 3 van het deelproject dat je is toege- wezen (stap 1). 2. Kijk naar het Plan van Aanpak uit Fase 2 deelproject en stel eventueel de planning bij of voeg uit activiteit 1 gemaakte afspraken of werkzaamheden toe (stap 2). Je bent nu voorbereid om fase 3, Realisatie, uit te voeren. 3. Voer het Plan van Aanpak uit met de voorgaande informatie (stap 3 Realise- ren).

Ook onder de motorkap werken we systematisch.

Na voltooiing van de uitvoering van het deelproject is het de bedoeling dat alle gegevens en informatie gebundeld worden. Dit verslag zal later in Fase 3 Project toegevoegd worden. 4. Maak een verslag met de verkregen informatie over je deelproject (Dit kan bijvoorbeeld ook een zelfgemaakt inspectierapport of een samenvatting van een controle van het remsysteem zijn). Archiveer dit in je persoonlijk logboek. (zie bijlage 6, PW1b)

27

Projectwijzer 1b - Afleveringsklaar maken

5. Ga nu met de opgedane kennis het deelproject in de praktijk uitvoeren. Vraag je begeleider om een werkorder en laat een auto aanwijzen waar je deze opdracht aan kunt uitvoeren. Na voltooiing van de praktijkopdracht is het tijd om terug te kijken. 6. Bedenk wat er goed ging en wat minder goed ging bij de uitvoering van fase 3. (stap 4 Evalueren)

In te leveren producten • Subgroep:

Verslag deelproject

• Individueel: • Individueel:

Verslag/uitwerking werkorder

Persoonlijk logboek/urenverantwoording

Fase Realisatie Project

In fase 3 wordt van de projectgroep verwacht dat jullie gezamenlijk het Plan van Aanpak realiseren (uitvoeren). Namelijk het bundelen van de deelprojecten. Wanneer dit heeft plaatsgevonden gaat de projectgroep fase 3 het verslag van het project samenstellen. Afsluitend zal door elke projectgroep een presentatie van het project aan de andere projectgroepen gegeven worden.

Activiteiten

1. Ga met de projectgroep bij elkaar zitten en oriënteer je op de vraagstelling en stel door het houden van een brainstormsessie vast welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden om te kunnen starten met het uitvoeren van fase 3 (stap 1 Oriënteren) (zie bijlage 1, PW1b). 2. Laat de notulist de notulen (bijlage 2, PW1b) maken van de brainstormsessie en bewaar deze in het groepslogboek. 3. Maak een stappenplan voor de aanpak van fase 3 ( Realisatie ). Maak gebruik van bijlage 5a en 5b van het Basisdocument. 4. Maak een Plan van Aanpak (stap 2) met je projectgroep aan de hand van het stappenplan dat je hebt gemaakt. Gebruik hier bijlage 3 en 4 (PW1b) voor. • Maak gebruik van de notulen mee bij het maken hiervan. • Maak gebruik van de blanco versie (bijlage 4, PW1b). 5. Bundel de producten / verslagen van het deelproject en lever ze op het afgesproken momenten in. 6. Maak hiervan een totaalverslag. 7. Laat je begeleider het verslag beoordelen. Gebruik hier bijlage 7 (PW1b) voor. Om een ieder kennis te laten maken met de verschillende vormen van afleve- ringsklaar maken, is het van belang dat elke projectgroep zijn project aan de andere projectgroepen presenteert.

De presentatie wordt beoordeeld door je begeleiders en (enkele) medestuden- ten.

28

Techniek

Het is handig om vooraf het presenteren te oefenen. Zo weet je wat beter of anders moet en kun je een betere tijdsinschatting maken.

8. Bereid met je projectgroep een presentatie (PowerPoint / Prezi) voor en presenteer deze aan de andere projectgroepen (zie bijlage 5, PW1b). 9. Voor stap 4 (Evalueren) ga je met je projectgroep bij elkaar zitten en overleg je over de voortgang van fase 3.

In de praktijk kun je ook presenteren.

29

Projectwijzer 1b - Afleveringsklaar maken

Afsluiting fase 3 van het project Wanneer de projectgroep denkt klaar te zijn met Fase 3, dan beoordeelt de begeleider of de projectgroep door kan naar Fase 4.

1. Laat je begeleider het format Go – No-Go. Fase 3 (bijlage 9, PW1b) invullen en doe dit in je groepslogboek.

Bronnen • workshop PowerPoint workshop verslaglegging • bijlage 5: Criterialijst Presenteren • bijlage 6: Criterialijst verslagen • bijlage 7: Beoordelingsformulier verslag • Bijlage 9: Beoordeling Go – No-Go In te leveren producten • Projectgroep: Overzicht uitgevoerde praktijkopdrachten • Projectgroep: Presentatie • Projectgroep: Verslag • Projectgroep: Groepslogboek • Individueel: Persoonlijk logboek/Urenverantwoording

Flankerende ondersteuning ICT

Digitale verwerking aantekening / notulen / tabellen

ICT

PowerPoint

ICT

Gebruik werkplaatsinformatiesystemen

Practicum

Gebruik mechanisch meetgereedschap

Nederlands

Word, verslaglegging, rapportage

30

Techniek

Evaluatie (project)

Fase 4

In deze fase kijk je terug op wat je gedaan hebt en hoe alles is verlopen. Elk projectgroepslid heeft een stuk van het totale project afgerond, maar weinig gedaan aan de andere delen. Om het hele project te kunnen overzien, zul je dus moeten leren van de anderen en de anderen van jou. Alle verslagen samen vormen een prima leerboek voor dit project en de getoonde presentaties geven je snel inzicht in de deelprojecten die je zelf niet hebt uitgezocht. Nu het project af is, is het tijd om te kijken wat er goed en minder goed ging tijdens het project. Jullie gaan aan de hand van de rapportage uit de realisatiefase terugkijken en bespreken hoe het deelproject is verlopen en hoe het totale project is verlopen. Als daarin duidelijk is dat iets niet zo is verlopen als verwacht, dan moeten jullie verbeterpunten kunnen aangeven waaraan je in de volgende projectwijzer gaat werken. Je geeft ook zelf een beoordeling over de competenties waaraan je gewerkt hebt. Je bevindingen geef je weer in een reflectieverslag (zie bijlage 8, PW1b). In een persoonlijk functioneringsgesprek (assessment) met je projectbegeleider wor- den jouw ontwikkelingen en resultaten besproken. Je moet dit vastleggen in een reflectieverslag.(bijlage 10 van het Basisdocument). Ieder projectlid zal door de overige projectleden beoordeeld (bijlage 10, PW1b) worden op zijn actieve deelname aan dit project. Na deze beoordeling stel je een Persoonlijk Ontwikkel Plan op voor het traject van de volgende periode. Evalueren doe je aan het einde van een project met je projectgroep. De doelstel- ling is na te gaan wat er goed ging en wat niet. Hier kun je van leren en kun je je verbeteren. Dit leg je vast door het maken van een reflectieverslag. 2. Zijn alle (leer)doelen behaald? Wat ging goed, fout? En waarom? 3. Kun je verbeteringen aanbrengen in de aanpak / werkwijze / planning? 4. Zijn competenties op de juiste wijze ontwikkeld? 5. Interview ieder subgroepslid over zijn rol in het project. 6. Schrijf een reflectieverslag. 7. Bespreek de beoordelingsformulieren met je begeleider die zijn ingevuld tijdens observaties. 8. Werk het POP bij. Vragen en opdrachten voor de evaluatie van het project 1. Zijn alle vorige fasen bekeken?

31

Projectwijzer 1b - Afleveringsklaar maken

Activiteiten 1. Ga met je projectgroep bij elkaar zitten en maak een reflectieverslag over het verloop van de werkzaamheden binnen het project. Gebruik hiervoor bijlage 8 (PW1b). Maak ook gebruik van onderstaande hulpvragen (Fase 4. Evalu- atie). 2. Ga als projectgroep bij elkaar zitten,overleg met elkaar en vul van je project- groepsleden het beoordelingsformulier in (bijlage 10, PW1b). 3. Voeg het reflectieverslag en het beoordelingsformulier aan je portfolio toe. 4. Maak individueel een reflectieverslag over het deelproject. 5. Maak een afspraak met je begeleider voor het houden van het persoonlijk functioneringsgesprek (assessment). Afsluiting fase 4 Wanneer de projectgroep denkt klaar te zijn met Fase 4, dan beoordeelt de begeleider of de projectgroep door kan naar de volgende projectwijzer. 1. Laat je begeleider het format Go – No-Go. Fase 4 (bijlage 9, PW1b) invullen en doe dit in je groepslogboek. Bronnen • http://www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/jezelf-ontwikkelen Klik op: Reflecteren en zelfreflectie • bijlage 8: Reflectieverslag

• bijlage 9: Beoordeling Go – No-Go • bijlage 10: Beoordelingsformulier • bijlage 12: Monitor PW 1b

In te leveren producten • Projectgroep: Reflectieverslag

• Projectgroep: Beoordelingsformulier groepsbeoordeling • Projectgroep: Groepslogboek/urenverantwoording • Individueel: Reflectieverslag deelproject • Individueel: Persoonlijk logboek/Urenverantwoording • Individueel: Bijgewerkt portfolio

Flankerende ondersteuning Nederlands

Reflectieverslag , formuleren, spreekoefening

ICT

Gebruik portfolio

32

Techniek

<< Bijlagen >>

33

Projectwijzer 1b - Afleveringsklaar maken

Bijlage 1 Brainstormsessie

Een brainstormsessie is een goede manier om tot nieuwe ideeën en inzichten te komen. Er wordt effectief gebruik gemaakt van de kennis van alle betrokken studenten. Maar hoe organiseer je nu een brainstormsessie? Voorbereiding Wat is de inhoud van de sessie? Doel van de sessie: In kaart brengen van de opdracht en de onderliggende deelprojecten. Uitvoering en organisatie De begeleider begeleidt het proces als sessieleider en noteert alles op een bord/ flap-over. Er wordt een notulist aangewezen die het uiteindelijke resultaat notuleert. De overige leden van de projectgroep zijn deelnemer. Bepaal een datum en tijdstip Creativiteit kent geen tijd, maar bepaal dus wel een starttijd. Laat de sessie duren zolang als nodig is. Start bij voorkeur ‘s ochtends wanneer iedereen nog fris is. Bepaal een locatie Kies bij voorkeur een locatie waar je ongestoord kunt werken. Bekijk in hoeverre de locatie ingericht kan worden voor het doel. Zorg voor voldoende papier, zodat iedereen naar hartenlust losse gedachten op kan schrijven, tekeningen kan maken enz. Bespreek de (gedrags)regels, dit is noodzakelijk om het maximale uit een brainstormsessie te halen. Bijvoorbeeld: niet door elkaar praten, geen kritiek geven in de ideeënfase. Deelnemers moeten zich aan het onderwerp houden, elkaars meningen en inzichten respecteren. Zorg voor een ontspannen sfeer. Een informele sfeer stimuleert het creatieve proces. Ideeën-generatiefase In deze fase is het van belang om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen en leg alle ideeën vast. Er bestaan geen stomme of slechte ideeën, dus in deze fase niet gaan bekritise- ren of evalueren. Het gaat in deze fase om kwantiteit niet om kwaliteit. Houd de vaart erin. De sessie zelf Start sessie. Bespreek het doel van de dag en het centrale thema. Bespreek van tevoren de rol van de sessieleider en de notulist.

Het resultaat van de eerste fase van een brainstormsessie is een groot aantal losse en zeer diverse ideeën waarvan nog niet vaststaat of ze zinnig zijn of niet.

34

Techniek

Selectiefase Ideeën kunnen nu ingedeeld worden in categorieën. Bepaal welke onderlinge samenhang er te ontdekken is. Vervolgens kunnen de meest bruikbare ideeën geselecteerd worden. Ideeënontwikkelingsfase De meest bruikbare ideeën kunnen nu worden uitgewerkt. In deze fase wordt bepaald welke zaken er nu echt van belang zijn en welke niet. Bespreek ook wat niet strikt noodzakelijk is, maar wel bruikbaar kan zijn.

Afronding De notulist legt de uitkomsten van de sessie vast.

35

Projectwijzer 1b - Afleveringsklaar maken

Bijlage 2 Het maken van notulen

Aanwezig:

Afwezig:

(deel)Project :

Datum:

Nr.

Welke werkzaamheden

Wie

Wanneer klaar

Afgehandeld ja nee

001

002

003

004

005

006

007

36

Techniek

Bijlage 3 Format Plan van Aanpak (fase 2)

• Voorblad • Inhoudsopgave • Achtergronden • Projectopdracht • Projectactiviteiten • Producten • Projectorganisatie • Tijdsplanning

Op het Voorblad wordt jullie logo, de titel van het project, de datum, de versie en de namen van de uitvoerders gezet.

De Inhoudsopgave wordt automatisch gegenereerd.

In de Projectopdracht wordt in het kort de opdracht omschreven.

De Projectactiviteiten zijn de uit te voeren activiteiten en wie ze gaat uitvoe- ren.

Bij het hoofdstuk Producten geef je aan wat je precies gaat opleveren.

De Projectorganisatie geef je aan wie aan het project meewerkt en welke onderlinge taakverdeling er is.

Een Tijdsplanning kan gemaakt worden met behulp van een strokendiagram. Een planning moet in ieder geval zo overzichtelijk mogelijk worden weergege- ven.

37

Projectwijzer 1b - Afleveringsklaar maken

Bijlage 4 Tijdsplanning Plan van Aanpak (deel)project

Plan van Aanpak (nog in te vullen)

Deel(project)

weeknummer 4

weeknummer 5

weeknummer 6

ma di

wo do vr

ma di

wo do vr

ma di

wo do vr

Activiteit Waar

Welke

Wie

Activiteit Waar

Welke

Wie

Enzovoort

38

Techniek

Bijlage 5 Criterialijst Presenteren

Presentatiestructuur

Inleiding • aandacht van publiek winnen • jezelf voorstellen • onderwerp en doel presentatie aangeven • onderdelen die je gaat behandelen, weergeven • tijdsduur, vragen, procedure etc. aangeven Kern • logische overgangen tussen de diverse onderdelen • logische opbouw binnen de diverse onderdelen • regelmatige samenvattingen Slot • samenvatting en/of conclusie Presentatie-inhoud Voorbereiding groepspresentatie • afspraken over inhoud en verdeling van projecttaken • kennen vooraf de inhoud van elkaars presentatie • starten eindpresentatie met een algemene inleiding • elke student hanteert een spreekschema Technische inhoud

• technische diepgang • technisch verantwoord Algemene inhoud • doelgericht • publieksgericht

Presentatietechniek

Hulpmiddelen • juiste keuze van hulpmiddelen • juiste gebruik van hulpmiddelen • goede kwaliteit en verzorging van het illustratiemateriaal

Communicatieve vaardigheden • staat ontspannen voor de groep • spreekt duidelijk • maakt complete zinnen • heeft een goed spreektempo • spreekt met voldoende volume • praat levendig • komt overtuigend over op de groep • heeft oogcontact met de luisteraars • heeft overzicht over de groep

39

Projectwijzer 1b - Afleveringsklaar maken

Bijlage 6 Criteria verslagen

Wat is het doel van het verslag In vrijwel elke stap van een projectwijzer krijg je de opdracht om een verslag te maken. In het verslag zul je vaak een overzicht moeten geven van de handelingen die je verricht hebt tijdens de uitvoering van de projectwijzer. Je zult ook geregeld moeten verantwoorden waarom je iets wel of niet gedaan hebt. Voor wie schrijf je het verslag? Meestal schrijf je het verslag voor één van je begeleiders of je projectgroepsle- den. Spreek met hen goed af wat ze van jouw verslag verwachten. De indeling van een verslag 1. Titel (pagina) Dit moet een titel zijn, waarmee je de projectwijzer duidelijk aangeeft. 2. Algemene gegevens Naam : Je volledige voor- en achternaam. Naam leden projectgroep : De volledige voor- en achternamen van iedereen, waarmee je de projectwijzer uitgevoerd hebt. Klas : De klas waarin je zit. Datum van inlevering : De uiteindelijke datum waarop je het verslag bij je begeleider inlevert. 3. Inleiding Schrijf hier een korte inleiding op wat komen gaat. Noem de reden waarom je de opdracht uitvoert en beschrijf heel kort wat de opdracht inhoudt. 4. Doel(en) De hoofdvragen die je in deze stap van de projectwijzer gaat beantwoorden. Schrijf ze puntsgewijs op. Let goed op tijdens de uitvoering van de projectwijzer wat je docenten, praktijkopleiders ter plekke nog melden. 5. Je verwachting Wat verwacht je in deze projectwijzer te leren? Denk daarbij aan de theorie en de praktijk. 6. Benodigdheden Alle benodigdheden voor deze projectwijzer op een rijtje. Omschrijf de benodigdheden zo precies mogelijk. Gebruik de juiste namen. Schrijf ze altijd op, terwijl je nog met de projectwijzer bezig bent, zodat je niets vergeet. 7. Conclusie(s) Schrijf ook op wat je geleerd hebt in de theorie en de praktijk. Samenhang en logische opbouw

Made with