Tess - Sievert Propan Gassylinder

14.02.2014

VERNEBLAD Sievert Propan Gassylinder 2209, 400g, 788 ml

Varselord:

Fare

Faresetninger:

Flam. Gas 1: H220 Ekstremt brannfarlig gass.

Generelt Kjemikaliets bruksområde

Brensel.

Førstehjelpstiltak Generelt

Sørg for ro, varme og frisk luft. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Verneutstyr Symboler

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

Øyevern Håndvern

Bruk godkjente vernebriller. Standard EN 166. Benytt passende arbeidshansker. Standard EN 374.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern normalt ikke påkrevd. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper/aerosoler, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter A (Brun)/P2. Standard EN 149.

Annet hudvern enn håndvern Tiltak ved brannslukking Egnede slokkingsmidler Brann- og eksplosjonsfarer

Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt .

Pulver, skum eller CO2, Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen. Ekstremt brannfarlig. Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder. Ved oppvarming kan beholdere eksplodere. Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Unngå hud-, øyekontakt og innånding av damp. Røyking og bruk av åpen ild og andre antennelseskilder er forbudt. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

Personlig verneutstyr

Tiltak ved utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindre utslipp til avløpssystem, vann eller jord.

Metoder for opprydding og rengjøring Avfall behandles iht. avsnitt 13. Ansvarlig firma Firmanavn TESS AS Postadresse Frydenlund Industriomr Vitbank Postnr. 3400 LIER Land Norway Telefon 95035100 Nødtelefon Nødnummer:112 / Nødtelefon Giftinformasjonen:112 / Nødtelefon

Nødnummer:telefon: (+47) 22 59 13 00 Giftinformasjonen:telefon: (+47) 22 59 13 00

Nødtelefon

Made with FlippingBook - Online magazine maker