שינפלד - על המרינה ביוון - פסח 2018

ŅÕì áÙàí áÝ×Õßä îÙÛÙëà áÝÔÝÕâ ÙäÔ ØōÚæÕ ÛåèÕ ØäíØÙ Ņáßà í×ÛàÙ í×ÛîØà Øäí Ý×âß áÝÛâí ÙäÔ ×àèäÝíÕ áàíÙâ ÕÙàÝí áÝàÕëâ áîÔ ŇãÙÙÝÕ ØäÝìâØ àæ ×àèäÝí ū ×ÛÔ ÜìÙÚÝìÕ îÙäÝÝÙêâØ àß îÔ áßà áÝÕßÙß ØíÝâÛ ōåÔìÔë ÙÜìÙè ãÙÜÝàâō ìÔèØ ãÙàâÙ ØëÝîÙÙ îÝæÙêëâ îÙìÝÝî îìÕÛ ãÝÕ ŊáÝàÙÝÜà ÝàÔÝ×ÝÔØ áÙëâØ ū ãÙÙÝ ŅÝëÝäÙàåâ ØæÝåä ëÛìâÕ ŅÝëÝ×ÝëàÛÕ îÙÛÙìÔØ ãÝÕÙ ŅÖÛØ ÝâæÜâÕ áÝåÙâæ áÝìÕ áæ áÝÝëäæ àßÙÔ Ýì×ÛÕ Ù×æåî ÕÙìëØ ÛåèÕ áÝì×å ØíÙàí ÞÙìæä îìÙåâØ ÕÜÝâß ŊÛåèà áÝìíß áÝä×æâÙ ØÝÝîí íÝÖÝí ÝìÝÔ ìÕâ ÙäØî áÝ×àÝà ãâÙëÝèÔ ŅØ×ÖØÕ ØÔÝìë áæ Øàæâ Ýâì ì×å ÝßìÙæ àí áÛÙêÝäÕ áÝÝîÙßàâÙ áÝì×ÙØâ ŅáÝìÔÙèâ áÝíÙ×Ýë áÖ ÖÛÙ îÕíÕ ŅîåäßØ ÝîÕÕ ÖÛ îÙàÝèî Ùäà ÙÝØÝ ×Ùæ ŊÔîÙÙêÕ ÖÛ ÝìÝíÙ ŊãÙÙÝ ÞÙîÕ áÝëîìâ áÝàÙÝÜà îÙìíèÔÙ ØÛèíâØ àßà îÙÝÙàÝæè ŅÝ×ÙØÝØ ìâÚØ ÝàÙ×Ö àí îÙæèÙØ ŊÔōÜÝàí ÝäÙíÛä Øíâ ÕìØ ÖōØìØ àí ÙÛÙëÝè îÛî îÙÝäÜë ÔààÙ ØÝÙìí Ôà ÜÔàÖ ńîÙìíß

îìÕÛà ÞÝÝíØ ÜìÙÚÝìÕ ŇáäÙ× ĎĔŅēĐčŬß Ùà×ÙÖí ãÙÙÝÕ áÝÕíÛäØÙ áÝàÙ×ÖØ áÝÜìÙÚÝìØ ×ÛÔ îÔ ØäíØ áß×ÙÕßà ÙäìÛÕ ŊÝìÖîÔ ÜìÙèåÙ ØàÝàê ŅáÝåÙå àæ ØÕÝßì ŅåÝäÜ Ņàå ìÙ×ß ŅàÖì ìÙ×ß ŅçàÙÖ ÝíìÖâ ŅáÝ ÝèÙÛ ŅØäÝìâ ÙÔêâî åÔìÔë ÙÜìÙè ÛÙìÝÔ Ýì×Û ãÙàâÕ ŊåÔìÔë ÙÜìÙè ãÙÜÝàâ ìÔèØ ãÙàâ ÙØÚ ū ÖÛÕ ÙÛìÔîî áîÔ áØâ ×ÛÔÕí áÝì×Øä ãÙàâ ÝîÕ Ýäí ÜìÙÚÝìÕ îÙÝäÙêÝÛ ØÝÝÛí îÙßÝìÕ ŅáÝì×ÙØâ îåäß ÝîÕ áÖ ãÙàâÕ ÙÔêâî ŊáÝìØØ ÙÔ çàÙÖØ ŅØäÝìâØ ŅáÝØ ãÙÙÝßà áâØâ çÙä áëàÛàí áÝàÙ×ÖØâ ìōâ đĔčč àí ëäæ Ôèå Ņ×àèäÝí àí ÝíèÙÛØ ÝìÝÔØ ìÕØ ŅáÝÝëäæ àßÙÔ Ýì×Û ŅìÔÙèâÙ ëäæ ÝÕÙà ŅîÙÝâÝäèÙ Ŋ×ÙæÙ ÝÜÙÛàÔ ÜäìÜäÝÔ ŅìíÙß ãÙ×æÙâ ŅÖäÝàÙÔÕ áàÙÔ ŅØìëÙÝ ÝàÙèÝÜ àí ÕÛì ãÙÙÖâ áæ ØèÙìÝÔÕ îÙâÝ àßà ãÙÙÝÕ áÝìÙÝåàÙ áÝàÙÝÜà îÙÝÙìíèÔ àí æèí áßà ÙÝØÝí ×àèäÝíÕ ÙäÖÔ× ãßàÙ âōØÙÛ àí áàí æÙÕíâ ÙäØî ØäíØ ŅáÝâÝåëâáÝìîÔÕ ŅîÙèÝØáÝìæÕ ÙàÝÝÜî ŅãÙÙÝ îÔ ÙìÝßîū ØìÝÛÕà áÝäîÝäØáÝàÙÝÜ ÝàÙàåâáßà ãÝßâáÝßÝì×âØîÙÙêŊæÙÕíØ ŅîÝ×ÙØÝØ ÝëÝäÙàåÕÙ îÝäì×ÙâØ ÝëÝäÙàåÕ àÙÝÜ ŅåÙîÔ ìØà ÜÝí ŅØì×äåë ÝÔØ ÝêÛÕ ìÙÝå ŊáÝÝâÙëâØ ÝèÙÝØÙ îÙÕìîØâ ÙâæÜîÙ ŊÖäÝèÙí ãÙâØ ãÕÙâßÙ ŅÝìÖîÔ ÜìÙèå ŅîÙÛèíâà îÙÝÙàÝæè ŅåÙèâÝàÙÔØ ìØ ŅØäÙàÙìÜè áÝèÝÜäØ îìæâŅØäÝÖìÙÙ ØÝìÙ ãÙàâ ÝîÕÕ ŅáÝí×Û îÙâÙëâÕ îÙÛàêÙâÙ îÙæëíÙâ îÙíèÙÛÕ áßîÔ áÝæÝîèâÙ áÝí×Ûâ ×àèäÝí Øäí ĐčŬâ Øàæâà ìÕß ÕÜÝâ ŅîÙÛÙßØ àß áßà áÝßÛâ ØäíØÙ ŊÝíÝÔÙ áÛ åÛÝÙ ÝæÙêëâ îÙìÝí ŅáÝåìè ÝßÙÚ áÝèí àí ìíß àßÙÔ áæ ŅáÝÝîÙßÝÔ ŇãÝÙêâÙ àÙ×Ö ×ÛÔ ×æÝÕ áâÙÛîÕ áÝäÝÙêâØ æÙêëâØ ÝíäÔ àß ŅîÙÛÙâØ ÝàÕ ÙìÔíÝî Ôàí Ý×ß á×ëÙâ ÙâíìÝØ ×Ýâîâ ìîÙÝ ÛåèØ ū ×ÛÔß áÝí×ÛØÙ áÝëÝîÙÙØ ÙäÝîÙÛÙëà àØëà íÝÖ×Øà ÕÙíÛ ŊîÙâ×ÙëØ ÛåèØ îÙíèÙÛÕÙ éÝëØ îíèÙÛÕ îÙÛÙëàØâ ëàÛà Øìëí Ýèß áÙëâ

ŅÛåèÕ ÙäîÝÔ áßîÙÔìà ÛâíäÙ àÔìíÝ îÝÕ àßà ìíßÙ Ûâí ÖÛ áÝàÛÔâ ÙäÔ îÙìÝÝî ×àèäÝí îÙÙêÙ ×àèäÝí ÝÕê

2

03-6189999 ÛÝÙìâ á×ëÙâ ãÝâÚâí Ýâ www.shainfeld.com

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online