ForeningenManufaktur_1885-1910

Fra a d sk illig e B y e r f. Ek s. W ien , Z ü r ich , H am b u rg , B e r ­ lin , K ristian ia , G ø teb o rg o g S to c k h o lm er d e r fo r m a n g e Aar s id e n sk e t H e n v e n d e ls e til A k k o r d a fd e lin g e n om d e n s V irke- m a a d e , o g a lle O p ly sn in g e r b le v n a tu r lig v is m e d G læ d e g iv e t. — N o g e n lu n d e e fter A k k o r d a fd e lin g e n s P r in c ip a rb e jd er d en i H am b u r g i 1898 d a n n ed e : »V ere in d er G r o s sh ä n d le r d e r M an u fa k tu rw a r en u n d v e rw a n d t e n B r a n ch en z u H am bu rg« o g d e n i K r istian ia i 1905 d a n n e d e »K red ito r fo r en in g « , d er b e h a n d le r B o e r i a lle B ran ch e r . G an sk e i O v e r e n s s t em m e ls e m e d v o r A k k o rd a fd e lin g s P r in c ip e r a rb e jd er d e tre s to r e A k ­ k o r d a fd e lin g e r i S to c k h o lm , G ø teb o rg o g M a lm ø , d er s om U n d e r a fd e lin g e r a f d e r e sp e k tiv e K ö pm a n n a fö r e n in g e r b e g y n d t e d e r e s s to r e , a lle B r a n ch e r om fa tte n d e , V ir k s om h e d d en 1. Ja ­ n u a r 1908 . T il B e ly s n in g a f M an u fak tu r -G r o ss is te rn e s A k k o rd - o g K o n ­ k u r s a fd e lin g s A rb e jd e i d e 21 Aar n em lig 1 8 8 9— 1909 in k lu ­ s iv e , fo r h v ilk e d er fo re lig g e r S ta tistik , k an a n fø r e s , at d e r i d e tte T id s r um er b e h a n d le t 2 5 4 5 B o e r m ed en P a s s ivm a s s e a f Kr. 4 6 .1 1 1 .2 1 7 .7 6 , o g i d e t s id s t fo r lø b n e R e g n sk a b sa a r (1909) u d b e ta lt i d e fo r sk e llig e B o e r til K r e d ito r e rn e K ron er 1 .2 1 9 .9 7 2 .1 8 —

Made with