S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler_1906

U g e n t l i g e

O v e r s i g t e r

over

F ø d s l e r ,

S y g d o m m e

o g

D ø d s f a l d

K ø b e n h a v n .

B u l l e t i n h e b d o m a d a i r e d e s t a t i s t i q u e d é m o g r a p h i q u e e t m é d i c a l e

d e l a v i l l e d e C o p e n h a g u e .

1 9 0 6 E n o g tr ed iv te ^Vargang N r . 1 - 5 2 .

_VSV /?V\

København. P. M. K e l l e r s B o g t r y k k e r i . 1907.

Made with