S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler_1906

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Af Nr 16

Af Nr. 1 5

o

A lder âge

e 8

rßP- >1 cß fe

>

fe

a Ife

'§•

CM CO f e IC CC CMCMCMOa CMCM ao æ o — cm CM CM

S

0—1 Aar........... 1—5 Aar............ 5—15 Aar . 15—65 Aar j ^ Over 65 Aar j Ialt Total... Mandk. Mascul . ... Kvindek. Temin. ..

i 1 12 2 i 17 H 3

4 40

i5

i 6 9 19

127

4 4

6 6 2

76 5)

21

10 2

5 3

4

Tab. 7. Tilfælde a f smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens K liniker og i 20 D y rlæ gers Praksis. Cas rapportés de maladies épizootiques.

S

'S CO 5 I b

0) >-»COCD

HCO cdcd

Andre epizootiske og smitsomme Sygd. Tilsammen.

Difteritis bos Fjerkræ.

Croup.

Hønsekolera. Rosen.

Katar.

j Kopper bos Kvæget. Skab. Ringorm.

Brandigt Emfysem. Mundsyge. Kværke.

Lungesyge bos Hesten. Brand feber. Influenza.

Godartet Beskelersyge.

Ondar. Lunges, h. Kvæg. Kvægpest. Svinedifteri. Rødsyge.

Tuberkulose.

Snive og Springorm.

Ondartet Katarralfbr.

Mund- og Klovesyge. Faarekopper.

Ondartet Klovesyge. Skab bos Faar.

Rygmarvstyfus.

Hundegalskab. Miltbrand.

22

-

Tab. 8. Dødsfald a f fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer. Déces par maladies épidémiques dans quelques rilles etrangéres.

i £ æ

fe

CQ

¡72

For Ugen til

15/,2

Pest.................. Asiatisk Kolera .. Kopper............. Blodgang........... Eksant. Tyfus ... Tyfoid Feber.... Difteri (og Croup) Skarlagensfeber Mæslinger...... Kighoste........

15 32 9

5 10

Anm.

P.M«K£IURSBOGTRYKERI,KJØBENHAVN

Made with