S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler_1906

o n . ( M

r * .

O v e rsig t ov er B e fo lk n in g s-, B e b o e lse s- o g D ø d e lig h e d sfo rh o ld i eth v e rt a f S tad en s h y g ie jn isk e K v a rte re r i A a r e t 1 9 0 5 . 1 9 0 5 .

A f 1000 Individer døde i 1905

Population.

B e fo lk n in g .

Areal i Tdr. Land

1 . .Tan. 1904

K øb en h a vn . V ille d e C o p e n h a g u e .

af alle Dødsaar- sager tilsammen

A f 100 vare — 1 . Febr. 1901 — Beboelses- tætlied. paalOO □ Al. Etageareal boede 0-1 Aar 1—5 Aar 5 — 15 Aar 15—65 Aar over 65 Aar

A f 1000 fandtes i

af epide­ miske Sygdomm.

Beregnet 1 . Juli 1905

12569

16.3

2.0

4.0

S.2

65-7 5-3

Hele Byen. T o t a l.......................... Ehed og Havn (la rade et le port) incl.

18.4

425000

1000

2.4

I.

7.9 7.9 6.8 6.7 5.6 5.8

1.2 1.2 1.2 1.0 2.8 2.1

5 ° 160 3 ° 80 120 760

72.4 70.2 74.9 75.0 76.6 64.4

Gamle Bys ældre Del . . Gamle Bys yngre Del . . Gammelliolm . . . . . . St. Annæ Ø ster.................... St. Annæ Vester . . . . C hristianshavn....................

12000 23300 6700 9900 26700 20000

3-8 3 >J 1.5 2-5 4.1 4.0

13.4 15.0 13.1 12.4 17.6 19.8

28 55 16 23 63 47

5 -° 5-4 4.1 4-3 7-1 7-9

14.3 18.0 13-° 17.9 i 5-9 Ï 5 -1

1.3 1.5 1.1 1.6 2.1 2.1

II.

III. IY .

Y .

VI.

'

1200

16.0

1.6

3-5

69.5 6.7

Indenfor gamle Voldlinie. La ville

98600

232

6.1 16.0

1-7

610 910

2.1 2.8 4.2 5-8 4-4 4.6

10.3 12.1 16.0 23.1 16.8 15.0

73.5 63-7 64.5 58.2 64.8 64.0

1-7 1.8 2.4 2.4 2.7 2.s

VII.

V old k v a rte re t.................... Ø s te r b r o ..............................

43400 47700 34000 40500 36600 68600

6.3 4.0 5.4 6.0 5.4 4.1

102 112 80 95 86 161

Ï -7 2.6 2.6 3.1 2.5 2.7

13-3 20.1 18.6 22.2 18.8 20.0

5 -2 9.6 8.9 10.5

VIII.

250 620

IX . B legd am .............................. X . ■ Ydre Nørrebro . . . . X I. Blaagaard . . . : . . X II. V e s te r b r o .........................

l5 0 5 ID

8.5 9.2

j 5-3

4.0

3 ° 5 o

8.6 18.7

2.2

Udenfor gi. Voldl. Les faubourgs

65.r

270800

2.5

5-1

637

i 8.0 15.° 14-5

2093 3688 2538

12.1 12.4 12.0

1-7 1.9 2.5

X III. V a l b y ................................... X I V . B r ø n s h ø j ............................... X V . Sundbyerne ..........................

5 -° 4.6 4-9

11200 13000 30800

23.3 23.3 23.2

57-7 57-6 57-9

3-9 3-5 3-3

26 3 i 72

3.0 3.2 3.6

2.1

4.9

12.1

15-3

Nyin dl.Byd. Quartiers incorporés

8319

55000

23.2

129

3.4

' 57 -s

3-5

Toutes les causes de décès

Maladies épidémi- quse

Densité de la popula­ tion (habi­ tants par 40 |mètres car­ rés de l’aire des j logements)

*) I hele Uyens Dødelighed ere ind­ befattede de udenbys boende Personer, der ere døde paa Hospitalerne. (Y compris les personnes transportées des autres communes aux hôpitaux).

0— 1 1— 5 1 5—15 15 — 65 65 —

Calculée le 1 . Juillet 1905 .

Propor­ tion pour 1000

Superficie

Mortalité de l’an 1905 sur 1000 habitants

Proportion pour 100 par âge — recensé 1 . Fevr. 1901 —

1 9 0 6 . Fødsler, Dødsfald m . m. i A arets Maaneder. Naissances, Décès etc.; (Calcul p ro viso ire•)

af p a y

Døde D é c è s

Født N é s v h

e a n ts

d és e x c l .)

D éc'es (y

ødsfal i o r t - n

Død­ fødte M o r t - n é s

Ægte­ skaber M a r i ­ a g e s

Befolkning P o p u l a t i o n c a lc u lé e .

D

Foreløbig Opgørelse.

Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15

0 — 1 Aar

uægte

Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon;

Tuberk. Sygd. Maladies tubercal.

Kræft Maladies

Ialt

Ialt

0 -— 5 Aar

0 — 1 Aar

uægte fødte illé g it .

ægte fødte lé g it.

i l l é g i ­ tim e s

cancé­ reuses

T o t a l

T o t a l

i 906 Jan.

58 US

178 199 287 3 73 389

20 19 21 19 18 17 24 19 28 25

247 242 267 230 234 236 247 259 249 249

67 62 55 50 63 56 59 3 6 47 46 50 60

82 78 7 1 65 90 70

9 7 4 9 18

141 11 4 144 108

3 6 42 55 48

78 67

5 6 4 503 629 6 2 1 602 5 2 4 527 637 5 45 5 2 1 483 5 1 0

— Febr. — Marts. — April

99

48

169

1029

71 55

236 168 102

176

902 925 933

203 144 198 148 161 114 179 136

96

— Maj — Juni — Ju li

59 !3S

95 53 75 39

427000

264

105 1 18 258 179 105

51 49 58 56 58 56 4i

278 1008 268 10 15

48

77 50 57 58 61 79

88

— August — Septbr. — Oktbr. — Novbr.

300 268 16 S 241 220 132

100

259

88

9 8 5

402 1060

97 53

174 149 126 111 126 101

406 372

S; 92

1 0 2 0 10 19

276 259

39 40

7i 61

24 17

Decbr.

5 2

Made with