קשר עין גליון 288 - ירחון ארגון המורים - אפריל 2019

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

בית הספר הריאלי העברי בחיפה - הדיון על ערכי הדמוקרטיה 22 ־דב ֿ ד״ר יוסי בן

מיזם של קרן רמון בחטיבת הביניים עין מאהל עולם ללא גבולות

30 >> ד״ר גיא חץ

2 0 1 9 ת ש ע " ט

א פ ר י ל א ד ר ב ׳ - נ י ס ן

2 8 8 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook - Online magazine maker