006121800001

Colofon Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van het Consortium Beroepsonderwijs.

Directeur en managementteam M. Wouters, L. Fine, B. Huijberts, I. Rabelink, A. Pijnenburg

Ontwikkelteamleider A.G. Bol

Ontwikkelteam H. Bakker, BCTI Projectmanagement S. Geerlings, ROC Aventus Apeldoorn J. de Graaf, ROC ASA, Utrecht M. Starmans, ROC Albeda, Rotterdam A. Papa, ROC Aventus Apeldoorn D. Gray, ROC Flevoland Almere C. Alberts, ROC Nijmegen

Redactie M. Starmans, M. Brok

Ontwerp en opmaak Studio Blanche: Henny Witjes, Microweb Edu B.V.

Foto’s en afbeeldingen Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat het Consortium Beroepsonderwijs niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties heeft geregeld. Degene die meent alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met het Consortium Beroepsonderwijs.

© 2012 Stichting Consortium Beroepsonderwijs Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van het Consortium Beroepsonderwijs.

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met Microweb Edu B.V. (www.microwebedu.nl)

Made with