G werkboek havo

Hoofdstuk33 Inleidingexterneverslaggeving

Hoofdstuk33 Inleidingexterneverslaggeving

Opgaven

Opgave33.1 (§33.1) a Een onderneming heeft niet graag dat een interne winst-en-verliesrekening openbaar wordt gemaakt

omdat ......................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

b Een internebalans enwinst-en-verliesrekeninggeeft ........................................................................................................... informatie.

c Tweeoorzakenwaaromde fiscalebalans enwinst-en-verliesrekening kunnenafwijkenvande interneba-

lans enwinst-en-verliesrekening zijn .....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

d Eenexternebalans enwinst-en-verliesrekeninggeeft .......................................................................................................... informatie.

e Een samenvaljaarrekening is ..........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opgave33.2 (§33.2) a Drie soortenwettelijke regelsdiehet BurgerlijkWetboek stelt aandeexterneverslaggeving zijn .......................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

b Naast de regels vanhet BW zijner ook regels volgens .......................................................................................................................................

c Dewetgever past het BWaannaar aanleidingvan IFRSomdat ................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

d De jaarrekeningbestaat uit ...............................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

e Tweevoorbeeldenvangegevensdie inde toelichtingopdebalansmoetenwordenopgenomen zijn

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

f Vier onderwerpendie inhet jaarverslag kunnenvoorkomen zijn ............................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

CE

Management&Organisatie inBalans

115

Made with