Kraks Vejviser 1934 del 2 Provinsregister

Animated publication

Vejviseren indeholder de bedste og nøjagtigste Adresser i hele Landet.

Afdeling IV.

Provins-Register

A. Forretninger. Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstadlignendeBebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denneKarton; en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden fo r Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysningér om hver enkelt B y s Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. K o r t findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Vejle og Viborg, ved Aarhus og Odense tillige Sporvejskort. Firma- og Aktieselskabs-Register fo r Provinsen findes i 2 . Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B. Privat-Adresser. Alfabetisk Fortegnelse over 18,000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er af Interesse for en større Kreds. C. Større Oaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets An­ vendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Jan. 1932 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. , D. Kommunefortegnelse. 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. T i l l æ g : Færøerne. Kort, Real-Register, Forretninger og Privat-Adresser. [Fag-Register for Færøerne findes i Slutningen af Afdeling VII 2. Bind]. Grønland. Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

I over 2000 Butikker Landet over, paa alle større Postkontorer, Biblioteker, Forenings­ lokaler, ,Hoteller, Caféer samt alle Færger og Rutebaade er ' K R A K s V E J V I S E R ■ ; fremlagt til Publikums g r a t i s A f j) e n y t t e I s e.

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et R eal-R egister, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under F orretn in ger er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling V II i Vejviserens 2. Bind) den er optaget, thi der, og kun der, finder man de Tilføjelser, der angiver dens særlige Specialitet. F orretn in ger paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling V II Fag- Register under Overskriften Landet (for hver enkelt Branche)* B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III, Person-Register for København (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn, Beliggenhed indenfor Amt og Sogn samt Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 1660 var Sæde for en adelig Fa­ milie, eller som senere er gjort tU Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle

Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den hører under et Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods horende Gaarde, samlet under Hovedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. 1.Jan. 1932 med eventuelle senereÆndringer. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opført nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1930. I Be­ gyndelsen af Fortegnelsen er indsat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dobbelt-Navne, og i Slutningen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse. (Paa Kraks Forlag udkommer desuden „Kraks Landsby-For­ tegnelse4*, en Fortegnelse over 9000 Landsbyer o. lign. Bebyggelser samt større Gaarde med Sogn, Kommune og Postadresse; i Foraaret 1934 udsendes en ny XJdgave, der indeholder Oplysning om Amt).

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 169 Byer. Købstæderne er betegnet med en * Et Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i Eksport-Kålenderen sidst i 2. Bind. »Aabenraa Fakse »Aakirkeby FakseLadepladi »Aalborg Fanø Aalestrup Farsø »Aarhus Fjerritslev Aars Fredensborg Aarup »Fredericia »Allinge »Frederikshavn Arden »Frederikssund * Asnæs »Frederiksværk »Assens Gilleleje Augustenborg Give Ballerup Glamsbjerg Birkerød Glostrup Bjerringbro Graasten *Bogense Gram Brabrand »Grenaa Bramminge Grindsted] Brande Gudhjem Broager Gørlev , Brædstrup »Haderslev »Brønderslev Hadsten Brørup Hadsund Christiansfeld Hals Dronninglund Hammel ♦Ebeltoft »Hasle Ejby Haslev ♦Esbjerg Hedehusene ♦Faaborg . Helsinge »Lemvig »Helsingør Lunderskov »Herning »Løgstør »Hillerød Løgumkloster »Hjørring Løkken . »Hobro »Mariager »Holbæk »Maribo »Holstebro Marstal Holsted »Middelfart Hornbæk »Nakskov Hornslet »Neksø »Horsens »Nibe Hundested Nordborg Hurup »Nyborg Hvalsø »Nykøbing F. Hejer »Nykøbing M. Høng Hørsholm »Nykøbing S. »Nysted Ikast »Næstved Jyderup Nørre Aaby ♦Kallnndborg ♦Nørre-Sundby Kellerup Odder »Kerteminde ♦Odense »Kolding : Otterup Korinth Padborg »Korsør ♦Præstø »Køge »Randers Langaa ♦Ribe Ringe »Stege »Ringkøbing »Storehedinge »Ringsted »Struer »Roskilde »Stubbekøbing Roslev »Svaneke »Rudkøbing »Svendborg Ry »Sæby »Rødby »Sønderborg Rødding Taastrup Rødekro Tarm Rødkærsbro »Thisted Rønde Tinglev ♦Rønne Toftlund »Sakskøbing Tølløse Samsø »Tender »Sandvig Tørring ♦Silkeborg r Ulfborg Sindal Vamdrup ♦Skagen . »Varde . ♦Skanderborg Vejen ♦Skelskør »Vejle Skern »Viborg »Skive Vinderap Skærbæk Vojens .Skørping »Vordingborg »Slagelse Vraa Slangerup »Ærøøskebing ♦Sorø Ølgod

Afdeling I V . Provins-Register. A. Forretninger.

B. Privat-Adresser. C. Større Gaarde. D. Kommunefortegnelse. Tillæg: Færøerne. Grønland. A . Forretninger.

Forretninger i de 169 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser, der er medtaget i dette Register, or optaget under vedkommende Fag- Overskrift i Afdeling VII, Fag-Register for Danmark, under „B. Købstæderne0; Forretninger uden for disse Byer under „C. Landet1. Aabenraa . (Oprindelig Opneraa, Aa ved den i Kong Valdemars Jordebog nævnte Opnar, d. e. aaben Or, grnset Strandbred.) (Aabenraa Amtsraadskr.) Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane: 8lli Time. Skatteprocent 19.13-34: 5, qø (Lig- I ningsprocent: 8,0). Sognepræster: E N J Jubler g 151 (danske Menighed); C Ludvig- sen g 502 (Set. Jørgens Menig­ hed); Provst H P M Bade §219 (tyske Menighed). Nærmere se i Afd. V, Artiklen Statsbaner. Statsskolen. Rektor: I Mogensen, R. Sønderjyllands Højspændings­ værk g 723 & 724, indviet 23. Maj 1925.

overalt paa Havnen. Store Arealer til Udleje. Havneudvalgets Formand: Borg­ mester Holger Fink, R.DM. Havneingeniør: Cand- polyt. J Ramhaj, R. Indbyggerantal 1930: 8,817 (1803: 2,834; 1867: 6,155; 1910: 7,751). Jernbanestation g 110. Stations­ forst.: A Vig-Nielsen. Kommunekontorerne g 14,16 & 18. Konsuler: Litauen: J P Top,Vicekonsul §54. Norge: J M Hansen, Vicekonsul g 244. Tyskland :Dr. Hans Ktibne, Gene­ ralkonsul g 276. Kæmner: P V Falleseng 14,16&18. Købstadrettigheder; De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Aar 1335. Landsarkivet for de sønderjydske Landsdele g 704, opført 1932-33. (Arkitekt:LehnPetersen,Odense.) Landsarkivar: Mag. art. Frode Gribsvad. Landsbibliotek, Det sønderjydske (Centralbibliotek) g 566, stiftet 1921. 25,096 Bind. Bibliotekar: Jakob Petersen. Depot af Vejvisere til Under­ visningsbrug. Museum, Aabenraa Amts, stiftet 1901, indeholder Oldtidslevnin­ ger og Folkeminder fra Aaben­ raa Amt. Leder: Amtslæge, Dr. med. & chir. M Michelsen, R. Mægler, statsautoriseret: P F Cleemann g 182 & 482. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. g 6,7 & 53, stiftet 8. Juni 1872. Paskontor, Tysk. Leder: Gene­ ralkonsul, Dr. Hans Kiihne. Politimester i Aabenraa Købstad, Sender Rangstrup (undt. Bed­ sted) og Rise Herreder samt en Del af Lundtofte Herred og Var- næsBirk(68.Politikr.): OSFribert g 315. Postkontor g 136. Postmester: P N Ellerbek. Set. Ansgar Klinik g 730. Læger: Dr. med. L Abild og Dr. med. A Beyer. Skatteinspektør: HFritsche g 14, 16 & 18, priv. g 536. Skattemyndighedernes Vurde­ ring : Ejendomsskyld: 27,3SJMiil. Kr.; Formue: 22,rø Miil. Kr.; Indkomst: 8,i37 Mili. Kr.

TelegrafingenJør for Statstelogra- fens 2. Ingeniørdistrikt: Di­ striktsingeniør: SA Petersen, R. g 100. Toldkamret g 279. Toldforvalter: J S Hansen. Tuberknlosehospitalet g 206, op­ ført 1910. Overlæge: Kai Ham­ mer. Turistforening, Aabenraa. For­ mand: Arkitekt Jep Fink g 91. Bureau Kiosken, Nørretorv. Vagt: DFVS. Aabenraa Nattevagt, repr. af Overbetj. Tharning g 315. Vandværket g 75 (kommunalt). Vejer og Maaler: N L Wissing §550.

Amtmand over Aabenraa-Sønder- borg Amt: Kr. Refslund Thom­ sen, R. DM. g 37 & 336. Amtsforvalter: C M Madsen, fg. I 342. Amtslandinspektør: K H Krarup | 239. Amtslæge: Dr. med. & chir. Mads Michelsen, R. § 132. Amtsraadssekretær: Jes Cornett g 42. Anitsskolekonsulent, se n. Sønder­ borg. Amtssygehuset g 48. Overlæge: A Ipsen. Amtsvandløbsinspektør: NKlinte, Rødekro. Amtsvejinspektør: Cand. polyt. Knud Strømming g 568. Automobil Klub, Kongelig Dansk, Skibbroen 8, g 82 & 83. Borgmester: Købmand Holger Fink, R.DM. g 14,16 & 18, priv. g 19. Byraadssekretær: J Christensen g 14, 16 & 18. Dommer i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup og Rise Her­ reder samt 3 Sogne af Lund­ tofte Herred og Varnæs Birk (92.Retskreds): CAndersen §272. Elektricitetsforsyningen, (kom­ munal) g 90 sker fra Sønder­ jyllands Højspændingsværk (se dette). Fabrikinspektør for Aabenraa- kredsen: K Lyne Petersen,R . g 166. Folkeregisterkontoret g 16. Gasværket (kommunalt) g 75. Handelsbanken i Aabenraa, Fi­ lial afAkts.Kbhvns Handelsbank, (9-12, 2-4, Lørd. 9-1) g 401 &402 Forretningsfører: Find Andersen. Kontorer i Bolderslev, Bovrup, Felsted, Hellevad og Hjordkjær. Handelsforeningen. Formand: Borgmester Holger Fink R.DM. g 19. Havnen har en Dybde af indtil 7,5 m. Bolværkslængde ca. 1500 m. Ingen Lodstvang. Svajebas- sin 160 m bredt, Fjord og Ind­ sejling er fyrbelyst. To moderne Kullosseanlæg, en stor og en mindre Kornelevator. Jernbane­ spor, elektrisk Belysning ogVand­ ledninger fra Byens Vandværk 94

Sparekassen for Aabenraa By og Amt g 67, stiftet 1. Jan. 1819. Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10. Okt. 1880 i Aabenraa. Formand: fh. Minister II P Hanssen, K. FM. Næstformand: Kapt. CCFischer, R. DM. Sekretær og Kasserer: Bibliote­ kar Jakob Petersen g 566. Stads- og Havneingeniør: Cand. polyt. Jørgen Ramhøj, R. g 14, 16 & 18. Statsbanerne: 10. Trafiksektions og 15. Banesektions Kontorer.

Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Aktiebryggeri Selskab g 11 . . . Aabenraa Andels-Svineslagteri g 455 Post­ konto 14388 .............................................. Aabenraa Auto-Service og Handel ved IT Paulsen ft 562........................................... Aabenraa Avis g 259 Postkonto 35530 . . Aabenraa Badeanstalt g 493 ...................... Aabenraa Brugsforening g 368................... Aabenraa Central-Dampvaskeri, Holger Ja­ cobsen g 4 6 1 ........................................... Aabenraa Dampvaskeri ved H Biermann g 544......................................................... Aabenraa Eddikefabrik g 60Postkonto7183 Aabenraa Eksportstalde og Eksportslagteri, Akts. g 264 &265 ................................... Aabenraa Hakkelse-& Halmvareforretning, C Thorning g 560 Aabenraa Kafferisteri, Akts. g 143 Post­ konto 6763................................................. Aabenraa Kulkompagni, Akts. g 218 &220 Postkonto 15594 ...................................... Aabenraa Ladestation, Terkel I Petersen g 742......................................................... Aabenraa Margarinefabrik ved Brødr. Tbol­ strup g 469 .............................................. Aabenraa Maskinfabrik ved Anders Jensen g 520 ....................................................... Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen & Co. g 8 8 .............................................. Aabenraa Motormølle, N Nielsen g 194. . Aabenraa Møbellager, M Christensen jnn. Postkonto 12583 ..................................... . Aabenraa Nattevagt DFVS g 315........... Aabenraa Nethandel, Jens Jørgensen . . . . Aabenraa Pælemuslinge Eksport, Andreas Nielsen g 340 . . ..................................... Aabenraa Rederi-Aktieselskab g 182. . . . Aabenraa Social-Demokrat g 161. . . . . . .

Se Fagregistret under Bryggerier

Svineslagterier Automobilrep. Aviser Badeanstalter Brugsforeninger

Vaskerier Vaskerier Eddikefabrikker (Kreatur- og Kodeksport, ( Slagterier Kaffe en gr., Imp. & Ag. Kul, Kul importører Ladestationer Margarinefabr. Maskinfabrikker Motorer Møller Møbeludsalg Nattevagt Fiskeriart. og -redskaber Muslinger Damp- og Motorskibsselsk. Aviser 94

IV — 1490

Provins-Register—Forretninger

Aabenraa

Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Gude C I. D 324.......................................... Manufakturvarcr en gros Gude P Hansen 761.............................. Agentur-og Kommissionsf. Gødnings Salgskontoret, Akts. D 80 . . . . Gødning-, kunstig HANDELSBANKEN I AABENRAA, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank D 401 & 402 (9-12 og 2-4, Lørd. 9-l).Telegr. „Han- delsbank“ Postkonto Nr. 6825 .............. Banker, Incasso Hansen Claus F D 172.............................. Bagere Hansen Hans D 496 Postkonto 11092 . . . Kolonial en gros Hansen Hans.............................................. Automobilforhdl. Hansen Hans L D 52 &552 Postkonto 6417 Købmænd Hansen Lorenz J§ 424................................ Elektr. Lysinstall. Hansen Lorenz jun. D 138 & 1 3 9 ........... Isenkræmmere Hansen Lytjo D 470................................... Købmænd Hansen Max § 434 Postkonto 15214. . . . Skotøj en gr. Hansen Oscar D 196 Postkonto 8560 . . . Bageri- Art. og -Inventar Hansen Richard D 224 .............................. Elektr. Lysinstall. Hansen Rudolf D 254................................. Arkitekter Hansen & Speckhahn D371....................... Manufakturhdl. Hansen & Veit D 162 & 163 Postkonto (Agentur- og Kommissions« 6369........................................................... ( lorr., Foderstoffer. Korn Hartmann & Hammerich Landsretssagf. D le r« « 565 Postkonto 6697................................... j Sagførere Hass Carl D 104......................................... Gartnere, Blomsterhdl. Heidemann C f 82 & 83 Po.tfcon,. 66S8 Hejmdal D 32, 33, 330 & 430 Postkonto . . 36432 ...................................................... Aviser Hejmdal’s Trykkeri D 32 & 33................ Bogtrykkerier HerreHusCentral ved AndreasPetersenDl76 Herreekviperingshdl. Hoffgaard, Akts. D 5 ................................ Manufakturhdl. Hofmann W ............................................... Lædervareudsalg Hotel Royal | 2. . ................................. Hoteller Hotel Stadt Teater D 353 ........................ Hoteller Høffner Fritz D 269................................... Frugt en gros Høffner Peter D 413................................. Købmænd Irma D 129................................................. Smørhandlere Iskremfabriken D 137 ........................... Fløde Is Itzke Johannes D 786.............................. Snedkere Iversen’s Carl Enke D 122........................ Stenhuggerier Jacobsen Chr. D 135 Postkonto 7059 . . . Gartnere Jacobsen Chr. D 356................................ - Heireekviperingslidl. Jacobsen J P, Tli. Jacobsen f 362 Post­ konto 12064 ............................................ Farverier Jacobsen Paul D 480 ................................ Bagere Janns B D 539............................................ Malermestre Jansson’s BroderimagasinD 457 ................ Broderihandlere Japsen G D 389 ............................................Uldspinderier Jenne Max § 134 Postkonto 12884........... Kemikalier Jensen August D 708 ................................. Gartnere Jensen’s Brødr. Byggeforretning D 369 Post­ konto 37884 ............................................ Bygmestre Jensen H D 233 ......................................... Konditorier Jensen J M f 355 Postkonto 36342 ____ {^bUtBbehøi^1-’ ÅUt°' Jensen Kai D 68.......................................... Købmænd Jensen Karsten D 4 1 9 .............................. Smede Jensen & Larsen D 506.............................. Snedkere Jensen Peter JJ 290 ................................... Malermestre Jepsen Christian D 446.............................. Pianoforhdl. Jessen Peter D 76& 77 Postkonto 6711 . Manufakturhdl. Johannsen M F D 167 .............................. Farverier Johanson II D 398...................................... Gartnere Johnson Eduard D 253 ............................. Agentur-ogKommissionsf. Juhl N C D 412......................................... Malermestre Jungermann H D 415................................. Fajanceovne Jydske Tidende D 1 3 3 .............................. Aviser Jørgensen Jørgen D 867........................... Købmænd. Jørgensen P E |l 179................................. Snedkere Kebies Arthur........................................... Købmænd Kiosken, P Blume D 322........... ................ Kiosker Kirkebye’s A W Filial D 463 & 668 . . . Sydfrugter en gr. (Kbhvn.) Kjær Emil D 249 ....................................... Købmænd Kjær J D 746.............................................. Sæbeudsalg Kjær Johan D 764...................................... Købmænd Klingncr Hans D 532................................. Automobilreparation Knaebel R D 410...................................... Bagere Knudsen Jørgen M D 240........................... Købmænd Kraft Hans D 432...................................... Gartnere Kraft’s P Enke f 284 .............................. Gartnere Kristensen K i J 543 ........................... Ingeniører Kurtzweil C D 130................................... Isenkræmmere Lauridsen P................................................. Snedkere LORENTZEN AA. Landsretssagf. (Forhen Aa. Brink Jensen &Aa. Lorentzen) D404 & 444 Tostkonto 44. .............................. Sagførere, Incasso Lorenzeti Anna D 559................................ Bagere Lund J Tb. D 642...................................... Fiskehandlere LUt J B°JSen 1 521 P°8t' Købmænd konto 35740 ........................................... Liitzkoft H D 428...................................... Patentbureauer Madsen C D 388 ........................................ Røgerier Madsen Hans Max D 283........................... Bagere Madsen N (Svane-Apotek) f 199 &200 Post­ konto 6208............................................ . Apoteker Magasin du Nord ved Andersen & Christi­ ansen D 105 & 405................................ Manufakturhdl. Marcussen & Søn D 350 ........................... Orgelbyggere

Aabenraa Vulkaniscringsanstalt D 431 . . . Aabenraa Ægeksport, Indehaver 11J Chri­ stoffersen |1 788........................................ Agger J F 1 72........................................ Andersen A P fl 308................................. Andersen &Meyer’sEftf., Otto Larsen $ 530 Andersen M P f 416................................. Andersen Niels J) 278 Postkonto 11264 . . Andersen Sigfral......................................... Andersen & Zastrozny § 663 ................... Anderson James D 228 .............................. Androsen Chr.|l 332 & 333 Postkonto 6209 Andresen Peter N $ 69 Postkonto 6250. . Antonsen M Riis |1 304.............................. Apenrador Bank,Akts. |)242 Postkontolll90 Asmussen Jens........................................... Auto-Motor ved Jørg. M Hansen § 244 Postkonto 6158 ......................................... Back-Sørensen N fl 744 ............................ Reck Heinr. f 305 ................................... Bernhardt Chr............................................. Bertelsen Hans D 17 Postkonto 11485. . . Beyer Hans f 73 Postkonto 11378 ........... Bilcentralen D 107...................................... Birck Boy J 762........................... ............. Birck M C | 45......................................... Bjerring C A D 491................................... Blaase Carl D 331...................................... Bock Hans II f 64.................................... Boeck Holger Overretssagf. f 555 Post­ konto 14014.............................................. Boje William D 142.................................... Bojesen’s Harald Bo Boghandel f 352 Post­ konto 6276 ................................................. Boysen J f 210 ......................................... Boyskov Jens § 414................................... Brink Ingvardt D 538 Postkonto 19694. . Brink Johann.............................................. Brink Rud. f 184...................................... Callesen C E | 561................................... Carstens Friedrich f 587........................... Carstens H f 339 ...................................... Caspersen Hans D 556 .............................. Ceres Korn- & Foderstofforretning, Akts. S 21 & 22 ........................ ..................... Christensen Chr. & Co., Automobilforret­ ning, Kommanditselsk. D124 &464, Post­ konto 18235 .............................................. Christensen P f 1 6 5 ................................. Christiansen F C | 483 Postkonto 13789 Christiansen & Witt, Akts. D 29 & 588. . Cimbria Tømmerhandel, Akts. D 26 & 119 Postkonto 16846 ...................................... Clausen AD 117......................................... Clausen C § 215. ...................................... Clausen E D 594......................................... Clausen’s I Enke, C C Clausen D 357. . . Clausen P ................................................... Clausen Peter D 31................................... Clausen Peter D 596 ................................. Cleemann Andr. D 101.............................. Cleemann P F D 182 & 482 ...................... Cornett Knud J D 231.............................. Cramer N Chr. D 495.............................. Danielsen C D 321...................................... Danielsen Csrlline D 226.........................• Dansk Glødelampefabrik, Akts. D 266. . ’ Dansk Maskinoplag, Akts. D 244Postkonto 6080........................................................... Dansk Paahængsvogn-Fabrik, Akts. |1 299 Postkonto 38810...................................... Dethleffsen Herm. G, Akts. D 288 Post­ konto 8129 .............................................. Dethlefsen D D 292 ................................... Diederichsen Fr. D 585.............................. Drews Poul D 5 1 7 ................................... Ehlers H f 373 ........................................... Erichsen August D 4 9 8 ............................ Erichsen Chr. P |j 526 .............................. Ewald Søren P D 214 Postkonto 8832. . . Faaborg CJ D 153 & 154 Postkonto 39748 Faber Kaj Leonhard (Løve Apotek) D225 Postkonto 6155 ......................................... Fabian Paul D 221.................................... Falck J N .................................................. Fink Holger & Co. D 19........................... Fink Jep D 91 Postkonto 5925................... Fohlmann P D 749 ................................... Folkehjem D 257 ....................................... ForenedeDampskibsselskab*Det D182&482 Fredenshøj Teglværk ved C E Føste D 127 Frey Hans P ........................................... Friis Adolf D 589...................................... Gilde’s C F Eftf., W Yollertsen D 748 . . Goeg Anton D 1 8 1 ................................... Grand Hotel D 92 & 93 . . . ................... Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Vulkanisering vEg Købmænd Assuranceforr. Elektr. Ijysinstall. Købmænd Cykleudsalg Gartnere

Entreprenører Ladestationer Jern Boghandlere Maskinsnedkerier Banker Papirlid]. Automobilforhdl. Guldsmede Maskinfabrikker Murermestre Assuranceforr. Maskinforhdl. Automobilkørsel 1 Manufakturhdl. Vinhandlere

Assuranceforr. Maskinforhdl. Smede Sagførere Bogtrykkerier Boghandlere, Bogbindere Skomagere Kreatur- og Kødeksport Møbeludsalg Skræddere Flytteforretninger Købmænd Bagere Gartnere Agentur-ogKommissionsf. Korn Trælast- og Tømmerhdl. Agentur-ogKommissionsf. Malermestre, Farvehdl. Bagere Købmænd Urmagere Manufakturhdl. Fotografer Skibsprovianteringsforr. Mæglere Skomagere Revision (Kolonial en gros, Mel, ( Agenturer & en gros Broderihdl. (Glødelamper, Metaltraads- { lamper ( Maskinforhdl., Landbrugs­ mask. (Forhdl.) Paahængsvogne Vinhandlere Tømrermestre Bagere Bygmestre Materialhdl. Agentur-ogKommissionsf. Brændselsforretninger Isenkræmmere Kolonial en gros Apoteker Møbeludsalg Malermestre Jern Arkitekter Cykleudsalg Hoteller Dampskibsekspeditioner Teglværker Cykleudsalg Murermestre Læderhdl. Agentur-og Kommissionsf. Hoteller Automobilforhdl. Købmænd Skomagere Kul, Kulimportører

Provins-Register—Forretninger Forretningsnavn og Adresse Marteson Thomas U 103........................... Matthias Hermann J) 310........................... Matthiesen Matthias § 96........................ Missions-Hotellet § 370 ........................... Missionshotellet Danmark § 2 4 ................ Moldt Chr. § 156 ................................... Moldt l’etor D 563...................................... Mortensen Chr. |) 504 .............................. Moschail C, Indehaver Catharina Zutter- meister.................................................... Munck-Petersen K |) 747 ......................... Munkelt Karl D 5 8 1 ................................. Muller August § 347................................. Miinohow Ludwig Adler v. 1)727 Postkonto 15729 ......................................................... Meker Rich. § 518.................................... Møller Caroline £ 7 4 1 ............................ Møller Søren.............................................. Mørck Fritz § 168.................................... Nedell H f 507 ......................................... Nielsen’s Andreas Fiskeeksport £ 340Post­ konto 16417.............................................. Nielsen Anton § 327 ................................. Nielsen C Borregaard f) 595 Postkonto 15534......................................................... Nielsen Chr. J ........................................... . Nielsen Ferd. £ 494 ................................. Nielsen H P f 488 Postkonto 9978 . . . . Nielsen Lorentz P ...................................... Nielsen Niels A £ 528 .............................. Nielsen Niels A jr. | 665......................... Nissen Hans D 421 Postkonto 15622. . . . Nissen J H J 409 ...................................... Nissen Jiirgen L § 295 .............................. Nordschleswigsche Zeitung, Akts. § 20, 553 & 554 Postkonto 16113................... Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. § 6, 7 & 53 Postkonto 6201 ................... Nyemand H $1 222 .................................... Olesen’s Ole Fiskerøgeri D 789................ Paulsen Johs. § 50 Postkonto 6400 . . . . Paulsen P ................................................... Pedersen Axel § 781................................. Pedersen Peter § 5 1 0 .............................. Petersen Asmus S § 25 Postkonto 17410 Petersen Chr. §515...................................... Petersen Hans § 377................................... Petersen Marcus........................................ Petersen’s M C Bogtrykkeri £ 549 ........... Petersen P Fr. fl 302................................. Petersen Robert f 202.............................. Pott H Chr. £ 486.................................... Poulsen Hans f 586 ................................. Poulsen Peder Chr. f 417........................ Preisler Arne f 311................................... Premier Ice Cream, Eliselund................... Preuss Aug. f 345...................................... Primo, Kulimport. & Skibsfart, Akts. f 62 & 63 ................................................... Rasmussen Aug. f 408 Postkonto 16146. . Rasmussen M Castenskjold f 227 Post­ konto 15535 ............................................ Rederi M Jebsen, Akts. f 9...................... Riedel Carsten f 477................................. Ries Hans § 2 3 ......................................... Rode Carl jj 260........................................ Rosenvold C F f 116................................ Rossen S f 597 ......................................... Riidenauer L f 157............................. Salomonsen Anton................... .................. Schmidt Carl J f 66................................. Schmidt J A f 354 Postkpnto 19754 . . . Schmidt Nis f 580 Postkonto 37020 . . . . Schmidt Saren P f 450.............................. Schmidt W Landsretssagf. & G Rosen­ stand f 51 & 751 Postkonto 17002. . . . Schmidt W P J 360 ................ ............... Schultz F f 512. . . ................................. Singer Co. Symaskine Akts.......................... Skau’s Peter Enke f 317........................... Skov II £ 548 ........................................... Sparekassen for Aabenraa By og Amt f 67 Postkonto 6227 ...................................... étaugaard Christian f 198........................ Stehr Kar] Friederich f 606y................... Strandhotellet §• 1 8 8 ................................ Sanderborg Dampskibsselsk. f 2 8 ........... Sanderjydsk Blod- og Melassefoderfabrik ved Authon Bundgaard f 381 &391 Post­ konto 36781 .............................................. Sanderjydsk Elektro, Jensen & Hansen f 475 Postkonto 18175.............................. Ricken & Co. f 281 Postkonto 1 2 9 4 7 ....

Aabenraa.

IV — 1491

Se Fagregistret under Murermestre Elektr. Lysinstall. Malermestre Agentur- ogKommissionsf. Agentur- og Kommissionsf. M'askinfabr. Broderihandlere Farvehdl. Murermestre Centralvarmeanlæg Materiaihdl. Blikkenslagere Hoteller Hoteller Læderhdl. Skomagere Købmænd Fotografer Fisk en gros Manufakturhdl. i Mejerirekvisitter og -artikler Skræddere Købmænd Elektr. Lysinstall. Skræddere Farvehdl., Malermestre Arkitekter Bagere Maskinsnedkerier

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Søndorjydsk Foderblandingsfabrik ved An- t-hon Bundgaard f 381 & 391 Postkonto 36781 ...................................................... Korn Sønderjydsk Frøforsyning, Akts. f 47 Post­ konto 8324................................................. Sønderjydsk Mejeriforretning ved P Peter­ sen f 87.................................................. Sønderjyske Kompagni, Det, Akts. f 381 &391 Postkonto 6769.............................. Sørensen Chr. Porcelænshdl. Sørensen Johanne £ 527 . ......................... Sørensen Johs. f 540 ................................. Sørensen S M f 466 ................................. Thaysen P f 205 ................ ........................ Thomscn’s Eftf., C A Lassen................... Thomsen Th. £ 152................................... Thorsmark N .............................................. Toft Johan f 648 ...................................... Tondering P, lndeli. J M Mahler £ 3Post­ konto 6292................................................. Top J P f 54 Postkonto 7041 ................ Tyroli P § 150............................................ Tøgesen J & Co. f 82 &83 Postkonto 6638 Union, Korn- og Foderstofimport, Akts. f 85 & 86 Postkonto 6156......................... Walther Knud f 208................................. Vandenliertz I Jj 442 Postkonto 7194. . . Wangsgaard M C f 426.............. ............. Warnecke C f 509 .................................... Weber Fr. Landsretssagf. &Notar £ 57. . Weber H jun. f 178................................ Weber Hans sen. f 108........................... Weide A C f 125...................................... Westphal A f 503...................................... Viereck Peter f 180................................... Wiese Julius............................................... Willroth’s Friedr. Enke f 234................. Voetmann J J f 1 & 201........................ Wohlenberg Ludwig f 229 Postkonto 13464 Work Peter f 204 ..................................... Wæver Svend f 8 & 359 Postkonto 16988 Zetterquist Jes f 282................................. Zone Redningskorpset f 359 & 8 ............. Østergaard A f 728. .................................

Frø (Mejerirekvisitter og | -artikler,Smørcksportorer Sodafabrikker Hjemmebagerier (Elektr. Lysinstall., Bi.'k- | kenslagere Arkitekter Konditorier Urmagere Flytteforretninger Urmagere Gartnere Læderhandlere Bygningsart., Jern Købmænd (Frø, Agentur-og Kominis- | sionsforr. Korn Skomagere Agentur- og Kommissionsf. Giarmestre og Glarmagtre Skræddere Sagførere, Incasso Cykleudsalg Vaabenhdl.,Symaskineuds. Bagere Manufakturhdl. (Murermestre, Jernbeton-I j konstruktioner,Bygmestre Entreprenører Snedkere (Jern, Trælast- og Tøm- [ merhdl. Boghandlere

Bagere Aviser Banker Bagere Røgerier Isenkræmmere

Jern, gi., en gros Automobillakerere Bagere Bageri-Artikler Guldsmede Skomagere Smede Bogtrykkerier Huder og Skind Malermestre Smede Bagere Bygmestre Entreprenører Fløde Is Skomagere Kul, Kulimportører

Flytteforretninger Automobilforhdl. Købmænd Redningskorps Entreprenører

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Begister for Danmark.

A a k ir k e b y . (By ved Aa Kirke og i Nærheden af Læ9 Aa) (Bornholms Amt)

Aakirkeby Bank, Akts. f 46, st. 1901: Kontortid 10-12 og 2-4, Lørd. endv. 4-5, Aktiekapital: 300,000 Kr. Reservefonds: 275,000 Kr. Direktion: N Nissen-Peter- scn; A P Henriksen. Borgmester: Bankdir. N Nissen- Petersen f 2. Dommer, se u. Neksø. Elektricitetsværket (kommunalt) f 72, anl. 1909. Haandværker- og Industrifor­ eningen, stiftet 3. Sept. 1887. Formand: Malerin. S Ipsen 8 139. Handelsforening, Aakirkeby, stif­ tet 1. Okt. 1923. Formand : Ma­ teriaihdl. PSimonsen § 10. Indbyggerantal 1930:1,504 (1801: 455; 1901: 1,176).

Jernbanestation £ 21. Stations­ forstander: Chr. Andersen. Kommunekasserer: Ludv. Sr.s- sersen. Kæmner: F Jensen. Købstadrettigheder : Aakirkebys ældste Privilegier er stadf. 1346. Politimester, se u. Rønne. Postkontor £ 41. Postmester: H. J Hansen. Skattemyndighedernes Varde- dering: Ejendomsskyld: 5,7Mill. Kr.; Formue: 5,osMill. Kr.; Ind­ komst: 0,805 Mill. Kr. Skatteprocent 1933-34: 8,s (Lig­ ningsprocent: 12,8). Sognepræst:................... §103. Sygehuset §73, Læge: Vagn Nis­ sen. Valgmenighedspræst:................ Vandværket(kommunalt), anl. 1907..

Møbeludsalg Møbeludsalg

Damp- og Motorskibsselsk. /Herrekonfektion en gros, ) Arbejdstøj, Herrelingeri i en gros, Kasketter og \ Huer en gros Gartnere Korn Guldsmede Sadelmagere Terrazzo { Blikkenslagere, Gas- og Yandinstall. Modeforretninger Købmænd Købmænd Mekanikere Kakkelovne og Komfurer Sagførere Købmænd Bygmestre Symaskineuds. (Kbhvn.)

Sø Fagregistret under Hoteller Banker, Incasso Boghandlere Bogtrykkerier Brugsforeninger Bryggerier Cementvarer Manufakturhdl. Sygeplejeart., Materiaihdl. (Savværker, Trælast-, og [Tømmerhdl., Bygningsart.

Forretningsnavn og Adresse Aakirkeby Afholdshjem § 116................ Aakirkeby Bank,Akts. § 46 Postkonto 17599 AakirkebyBoghandel vedHenryAndersen§5 Postkonto 7862 ...................................... Aakirkeby Bogtrykkeri § 5 ...................... Aakirkeby Brugsforening § 4 3 ................ Aakirkeby Bryggeri, Johs. Andersen § 98. Aakirkeby Cementstøberi ved Niels An­ dersen § 6 5 .............................................. AakirkebyManufakturhdl., JK Faarbæk §24 Postkonto 8111.......................................... Aakirkeby Materiaihdl. v. P Simonsen § 10 Postkonto 8190...................................... Aakirkeby Skæreri ved E Andersen § 9

Bagere Bagere Sparekasser Købmænd Gartnere

Bade- og Sommerhoteller Dampskibsekspeditioner

Blodfoder Elektromek.Værksteder

IV — 1492

Provins-Register—Forretninger

Aakirkeby

A a lborg . (Aalborg Amt)

So Fagregistret under Sæbeudsalg Herreekviperingshdl. { Savværker, Pakkassefabr., Træuld Murermestre Tømrermestre Skræddere Automobilkorsel 1 Snedkere Broderiforr. Snedkere Smede Sparekasser (Møller, Dampmøller, Mel, i Agenturer & en gros Købmænd Bagere Bagere, Biscuitfabr.

Forretningsnavn og AdretM Aakirkeby Sæbehus ved Chr. Larsen £ 119 Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind fl 94 Almindingen Savværk, Akts. fl 4S........... Andersen Albert f 6 5 .............................. Andersen E J) 9......................................... Andersen J D 109...................................... Andersen Otto J) 140................................. Andreasen M f) 1 3 1 ................................. Anker Helga J) 86...................................... Bech H J D 186........................................ Becher V § 3 8 ........................................... Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse | 1 8 ....................................................... Bornholms Valsemølle, Akts. fl 39 Postkonto 19195 .................................... Dahl I I’ | 104......................................... Dam H § 34.............................................. Dam Johannes D 200 Postkonto 8480. . . Dam M P Cigarhdl. Eilertsen Marie § 37................................. Engel Niels D 60 Postkonto 8215.............. Eriksen A f| 8............................................ Frostegaard Skæreri, Julius Andersen $ 78x Funch Jolis. |) 128.................................... Gjessing C A | 1 9 .................................... Hammer N ................................................ Hansen E § 262.......................................... Hansen Eivind f 195................................ Hansen Janus $ 44................................... Hansen Johs. $ 76 Postkonto 8303........... Hansen Julius § 91.................................... Hansen Jørgine Blomsterhdl. |! 120

Aalborg Diskontobank, Akts. GI. Torv 10, stiftet 6. Sept. 1854. Kon­ tortid 10-3 og 5-6 f 2530, 2531, 2532,2553&1231,Statsf56. Aktie­ kapital: 2 Mili. Kr. Reserve- og Delkrederefond: 1,773,665 Kr. Bankraadets Formand: Direktør A Boeck-Hansen, R. Direktion: Olaf Nielsen, R.; Robert Lund. Filialer: Diskontobanken i Dron­ ninglund f 30. Kontortid 10-12 og 2-5; Diskont-obanken i Had­ sund f 48. Kontortid 10-12 og 2-4; Diskonto- og Landbo­ banken i Hobro f 464. Kontor­ tid 10-12 og 2-4; Diskontoban­ ken i Løgstør f 158. Kontortid 10-1 og 3-4; Skørping Bank f 11, Kontortid 9i/2-12 og 2-4. Aalborg Haandværkerforening, stiftet 1848, Østeraag.27 f 2. For­ mand: FabrikantL Morch, R.f 26. Aalborg Handelsforening af 1879. Formand: Købmand Chr. II Ole­ sen, R. f 5825. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Kobmandslaug af 1431.Adr.Bispensg. 1 f 235. For- • mand: Konsul, Grosserer A Abel, R., Næstformand: Konsul Magnus Miiller, Kasserer: Køb­ mand Knud Engsig. Aalborg offentlige Slagtehus og Eksportslagteri, Østerbro, op­ ført 1898—99 af Kommunen. Overdyrlæge: E Aagerup f 575, priv. f 95. Aalborg Portland - Cement - Fa­ brik, f 2173, Stats f 10, Tele- gramadr. „Cementfab.1 stiftet 1889 som Aktieselskab. Virksom­ heden paabegyndt 1891. Aktieka­ pitalen, der oprindelig ud­ gjorde 800,000 Kr., er nu 4,800,000 Kr. Den aarlige Pro­ duktion af Cement, der oprindelig var beregnet til ca. 120,000 Tøn­ der, udgør nuca. 2 Miilioner Ton­ der. Fabrikken producerer ogsaa Velo-Cement, Moler-Cement og Hvid Cement. Fabrikken har eget Vandværk, egen elektrisk Kraft- ogLysstation,egenUdskib- ningshavn samt Arbejderboliger. Den beskæftiger ca. 650 Arbej­ dere. Adm.Direktør: ABoeck-Han- sen, R. Aalborg Portland-Cement- Fabrik’s Havn har en Dybde ved Broerne af 5-7,5 m. Ved Eksport­ broen Vandslange fra Vandværk. Ved alle Broer Sporvej og elek­ trisk Lys. Losning af Kul fore- gaar med elektrisk Kulkran med Griber. Til Fabrikken hører et z\.nlæg for Slemning og Tørring af Kridt til teknisk Brug med en Produktion paa ca. 10000 Tons tørt Kridt om Aaret. Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane: (o. Kallundborg) 91/* Time, (o. Fredericia) 11 Timer. Amtmand (Stiftamtmand) overAal­ borg Amt og Stift: J Berner, R. f 423 &429. Amtsforvalter: NP Jensen,R.f 120. Amtslæge: E Tb. Malling f 353. Amtsraadssekretær : Cand. jur. K Bache f 429. Amtssygehuset, Hobrov. f 1484. Overlæger: Dr. med. Th. Eiken (kir. Afd.) f 919; Dr. med. Cai Holten (med. Afd.) f 5721. Inspektør: Kapt. H G Wagner,R. Amtsvandinspektør: Distrikts- bestyrer V Mertz Nielsen f 1703. Amtsvejinspektør : Cand. polyt. M L Troelsen f 2670. Automobil Klnb, Kongelig Dansk, Boulevarden 22 f 374. Biskop over Aalborg Stift: Paul Oldenburg, R. f 3176. Borgmester: Postbudformand M Jørgensen f 1322, priv. f 2204.

Brand- og Koliginspektør: Arki­ tekt Gunnar Stampe f 5508. Broingeniør:.............................. Bygningsinspektorat, Statens. Kgl. Bygningsinspektør: Arkitekt Ei­ nar Packness, R. Bygningsinspektør: Arkitekt E L Poulsen f 332. Byraadssekretær: E Schiøler f 3348 & 5623. Domkirken (Budolfi Kirke) næv­ nes første Gang 1399. Spi­ ret, efter Model af det tidl. Raad- hustaarn iKbhvn.,opfortes 1777— 80, Kirkens sidste omfattende Re­ stauration fandt Sted 1899— 1900 (H Kampmann). Dommere i Aalborg Købstad med Aalborg Birk og Fleskuin Herred (67. Retskreds). Civildommer: Johannes Vogelius, R. DM. f 4466, Kont. f 1171. Kriminaldommer: Aage lumd- steen, Kont. f 3680. Elektricitetsværket (kommunalt), f 298 er anlagt 1909. Bestyrer: K Reinholdtsen. Fabrikinspektør for Aalborgkred- sen: K W Galle f 848. Fodfolket. Af 3. Regiment (se Viborg): 9. Bataillon (Linie), f 2167. Chef: Oberstlojtn. H Bennike, R.DM. Folkeregistret, Administrations­ bygningen (9—16). Fremtiden, gensidig dansk Livsfor­ sikringsforening, oprettet 1886, Bispensg. 16 Aalborg f 1247 & 5247, Stats f 38. Postgiro- Konto Nr. 5113. Den 31. Dec. 1932 var Forenin­ gens samlede Aktiver 20,296,355 Kr.61 0. ogForsikringsbestanden Kapitalforsikringer: 88,638,867 Kr. 70 0. Overretssagfører H Repsdorph, R., Kobenhavn, Formand for Foreningen. Direktion: A CChri­ stensen,adni.,ogR P IIegelund,R. Kontorchef: A V Schaarup. Aktuar: J A V Hartvig. Akkvisitionschef: OJ Thomsen. Garnisonssygehus, Skovbakken f 325. Chef: Overlæge E Oliva- rius, R. Gasværket, f 59 anl. 1853 af Det danske Gaskompagni, udvidet og ombygget i 1928, i 1911 over­ Havnen, Vanddybde ved de imod Fjorden vendendeBolværker5,stil 7,Bm, i det ostre Havnebassin 6,gm, i Teglgaardshavn 4,7 m, i Skibsbyggerhavnen 4 m, i Baa- dehavnen 3 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. Udstrakte Havnesporanlæg langs de fleste Kajer. Ved Havnen findes Bugserdam- per med Dykkerapparat (tillige Isbryder), Vandpaafyldningsste- derf rigelige Proviantbeholdnin­ ger, Maskinværksted, Ophalings- beddinger for Skibe indtil 70m og 1000 Tons Egenvægt, 1 Tør­ dok for Skibe indtil 110 m Længde, 20 Tons Svingkran. Los­ ning og Lastning besørges ved Havnearbejderne efter faste, mo­ derate Takster. I Havnens Nær­ hed Post- og Telegrafstation. 5 Lodser. Over Hals Barre er der uddybet et Løb med 7)5 -m Vanddybde. Udenfor BarrenFyr- taam med Station for Hals Lod­ ser. Til Vejledning for Sejladsen over Barren og fra Hals til Aal­ borg er der Ledefyr. Havneingeniør: Cand. polyt. Povl Mygind, Kontor Nyhavnsg. 12 f 2093, priv. f 3169. taget af Kommunen. Bestyrer: H Hansen.

Manufakturhdl. Manufakturhdl. Smede Savværker Sadelmagere Købmænd, Kul Malermestre Skomagere Mekanikere Murermestre Manufakturhdl. Isenkræmmere

{ Købmænd, Trælast- og Tømmerhdl., Kul Møllerimask. og -anlæg (Kul, Foderstoffer, Korn, ( Brændselsforr.

Hansen N fl 3 ........................., Hansen Otto Møllebygger!) 195. Henriksen A P fl 8 7 .............

Henriksen M fl 102................................... Urmagere Holm Peter fl 225 .................................... Giarmestre og Glarmagere Hotel Jomfrubjerget, Almindingen f)13 . . Bade- og Sommerhoteller Ipsen Mathea fl 212................................... Manufakturhdl. Ipsen Sigurd fl 139................................... Malermestre Irma............................................................ Smørhandlere Jacobsen M Postkonto 16711................... Skomagere Jensen Aage fl 121................................... Bagere Jensen C F fl 249 .................................... Snedkere Jensen Chr. f 100.................................... Snedkere Jensen Chr. M ........................................... Urmagere Jensen H I f 26 Postkonto 6535........... Maskinfabrikker Jensen Ove f 272...................................... Malermestre Jensen Villiam f 129................................. Murermestre Jembanehotellet f 2 7 .............................. Hoteller Johansen C ................................................. Snedkere Kann’s Hotel f 1 2 ................................... Hoteller Kofoed Carl f 30 Postkonto 38547........... Købmænd Kofoed Hans f 122................................... Skomagere Kofoed P A f 115 Postkonto 9938......... Gartnere Kofoed P M | 58 Postkonto 8086.......... Isenkræmmere Larsen Axel................................................. Bogtrykkerier Larsen Chr. f 267...................................... Snedkere Larsen Chr. & Søn f 118......................... Stenhuggerier Lind V f 9 9 .............................................. Blikkenslagere Lund J f 5 7 ............................................. Købmænd Lundberg V f 185.................................... Malermestre

fCykleudsalg, Automobil- I rep. Skræddere Maskinforhdl. Snedkere Malermestre Savværker Snedkere Malermestre Modeforr. Vognfabr. og -forhdl. Cykleudsalg Biavlsredskaber Skræddere Møller Snedkere Blikkenslagere Tapethdl. Sadelmagere Elektr. Lysinstall. Købmænd Bødkere Herreekviperingshdl. Smede

Madsen Andr. f 130................................ .. Madsen Niels f 218................................... Mejdahl L L f 224 Postkonto 38441 . . . Mogensen H C f 144.................................. Møller Johs................................................ Møller Johs. f 9 2 .................................... Møller Peter f 232 ................................... Nielsen Andr. f 85................................... Nielsen Asta fj 59...................................... Nielsen Emil f 169................................... Nielsen H Chr. f 2 9 ................................. Nielsen J f 214 Postkonto 8123.............. Nielsen M L .............................................. Ny Mølle, O P Johnsen f 70................... Nygaard A P f 8 9 ................................... Rasmussen Karl f 90................................. Ridder P f 220 ......................................... Rønne Jul. f 6 1 ......................................... Smidt’s Gunnar Eftf., Elkjær Tarp f 35 Sonne E f 55 Postkonto 8174................ Svendsen Axel f 174................................. Svendsen G Aaby f 250 ........................... Svendsen Peter f 56................................. SerensenS Sagfører Neksø f 10Kontordag i Aakirkeby hver Fredag. . . •................... Thomsen Helen f 242 .............................. Østerby S B L f 22...................................

Sagførere Modeforr. Bagere

' Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Provins-Register—Forretninger

Aalborg:

IV — 1493

ring, Thisted og Randers Amter samt en Del af Viborg Amt. Statsadvokat: Svenné Schmidt,R. Medhjælper for Statsadvokaten: C E Skouby, kst. Fuldmægtig: P M T Engberg. Statsbanerne: 6. Trafiksektions og 10. Banesektions Kontorer. Nær­ mere, se Afd. V., Artiklen Statsb. Stiftskasserer: Amtsfuldm. P Jels- bo, kst. Teatret, Jernhaneg. 9, ll,opf. t878. Teknisk Skole,Danmarksg.ll§ 961 Aftenskole for alle Haandvær- kerfag. Aftenlige Kursns for Installatører, Kedelpassere, Ma­ skin- og Motorpassere. Dagsko­ ler for Bygningshaandv., Malere, Møbel-Snedkere og Maskinkon- struktører. Maskinistskole. Sær­ lig Klasse med Forberedelse til Svendeprøve (Tegning m. m.) for Haandværkere uden teknisk Sko­ leuddannelse. BestyrelsensFormand: Snedkerm. J Nielsen. Forstander:Afsk. Oberstlojtn. OC Rosted-Løvgrecn, R. DM. Teknisk Skoles Elevforening, op­ rettet 4/3 1933, omfatter Dag­ skolens Elever. Adresse: Dan­ marksgade 11. Toldkamret § 3215. Toldinspek­ tør: E IT F Silim, R. Udskrivningsvæsenet. 5. Kreds« (Viborg Amt, med Undt. af de Dele af Amtet, der henhører n. 4. Udskrivningskr. (se Aarhus), Ringkøbing, Thisted, Aalborg og Hjørring Amter samt Købstaden Hobro). Kontor:Nyhavnsg.9 §638. Udskrivningschef samt Møn­ stringsbestyrer for Aalborg Køb­ stad: Oberstløjtn. O Bølck, R. DM. Vagt: D F V S. Aalborg Natte­ vagt. Centralstation for Nørrejyl­ land. Tilsynsførende: Politifnldm. ACarstensen;Direktør SMayntz- husen § 4838. Repr. af Inge­ niør C G Madsen. Vandværket (kommunalt), § 85, anlagt 1854. Bestyrer: A Jensen. Vejer, Maaler og Vrager: Vilh. Asmusson § 387. Vejgaard Apotek § 4413, opr. 1923. Indehaver: II C A Klocker.

Aarl.Produktion: ca.900,000Tdr. FortrinligEksportbeliggenlied, 7m Vanddybde ved egen Pier. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Dr. techn. Poul Larsen, K.DM., Kbhvn. . Adm. Direktor: Cand. polyt. Axel V Jensen. Prokurister: N Fredskilde og Ingeniør Cand. polyt. H Steen- strup. Postkontor § 1340 & 1360. Post­ mester: J P P Gottlieb, R. Post-og Telegrafvæsenets 4. Over­ inspektorat (Nordjylland), Nordf. 3. Distrikt (se u. Aarhus). Kontor Aalborg § 2895. Overpostinspektør: Cand. jur. N P TeiseD, R. DM. Ritzaus Bnrean’s Filial § 1260 & 2567, Stats § 33. Skattemyndighedernes Vnrde- ring: Ejendomsskyld: 183,187Miil. Kr.; Formue: 62,29 Mili. Kr.; Indkomst: 3874 Mili. Kr. Skatteprocent 1933—34: 7,8(Lig­ ningsprocent: 13,0). Skattcraad. Formand: Sagfører N Chr. Larsen, R. Slottet, en Rest af det gamle Aal- borghus, der var opført af Chri­ stian III, er nu Bolig for Stift­ amtmanden. Socialkontoret, Rantzausg. 4. For­ mand: M Willumsen. Inspektør: M Daugaard. Sognepræster: - Stiftsprovst PF Horstmann, R.§ 2358 (Domkirken). - P L Schou § 1476 (Vor Frue K.). - S C C Søbye § 1772 (Vor Frel­ sers K.). - ASP Bang § 3600 (Ansgars K.). - Wm. Larsen § 3116 (Set. Mar­ kus K.). Sparekasse,AalborgBys ogOmegns, stiftet 12. Maj 1824, Østeraag. 12, § 57 & 1157, Direktion § 3508. Kontortid 10—1, Tirsd., Lørd. og Markedsd. til Kl. Ø/e samt hver Efterm. 4-6. Stadsingeniør: Cand. polyt. H Ko­ fod § 78 & 3235, priv. § 4692. Statsadvokatnr, 1. jydske, Fjordg. 19 § 2772 & 1923. Hertil henhører: Aalborg, Hjør­

Havnefoged: PCMølbach, Kontor Nyhavnsg. 12 § 2767, priv. § 2750. Historisk Samfund for Aalborg Amt. Formand: Lærer Ludv. N Hedelund, E., Aalborg. Hypothekforeninge« forLaan mod sekundær Prioritet i faste Ejen­ domme i Aalborg, Nytorv 1§ 570; stiftet 11. Sept. 1895. Udlaan pr. J/4 1933: 9,269,514 Kr. 800. Reservefond: 825,473Kr. 08 0. Kontrolkomitéens Formd.: Over- retssagf. Jacob Hasselbalch, R.; adm. Direktør: Overretssagf. Knud Griinwald. Indbyggerantal 1933: 45,464(1801: 5,579; 1901: 31,457) med For­ stæder: 60,450 (Aalborg er ved Broer over Limfjorden forbundet med Købstaden Nørre-Sundby, se denne). Jernbaneselskab, Aalborg—Had­ sund. Formand: Byraadsmcdl. M C Willumsen. Driftsbestyrer: Cand. polyt. K M Kjær. - Aalborg—Hvalpsund. Formand: Byraadsmcdl. M G Willumsen. Driftsbestyrer: Cand. polyt. K M Kjær. - Fjerritslev—Nørresundby—Fre­ derikshavn. Formand: Byraads- medl. MC Willumsen. Driftsbe­ styrer: Cand. polyt. Iv H Kjær. Banernes § 4203 & 4204. Jernbanestationer: D. S. B. Jl 206. Stationsforst.: J P Jenscn-Ege- berg. Privatbanerne § 4203 & 4204. Stationsforst.: JeanDupont. Kamillianerklinik, Kastetv. 1 g 728. Overlæge: E Olivarius, R. Katedralskolen, Saxog., § 3211, stiftet 1554;Rektor: Th. CThors. KommunaleAdministration: Kom­ munaldirektør: Ths. Thomsen § 1714, priv. § 1318. Kommunehospitalet, Urbansg. 36 § 2478, 2479 & 1911. Overlæger: Harald Møller (kirurgisk Afd.) og Dr. med. Carl Schwensen (me­ dicinsk Afd.). Forvalter: N P Pedersen. Konsuler: Argentina: Im. Stuhr, R., Vice- konsul | 1177 (10—12, 2—4). Brasilien: N Kragli, Vicekonsul I 55. Czekoslovakiet: Alb. Abel, R., Vicekonsul |j 53. Estland: K E M Marcussen, Vi­ cekonsul f) 27. Finland: EPKjeldsen,Nørre-Sund­ by, Vicekonsul § 30. Frankrig: Chr. Cloos, K. DM., Fre­ derikshavn § 150, Konsular- agent. Grækenland : Henning Jensen, Vicekonsul | 76 & 2076. Letland: O Klingenberg, Vice­ konsul § 51 & 52. Lithauen: Chr. Faber, Vicekonsul D Nørre-Sundby 2848. Nederlandene: F Madsen, Vice­ konsul § 27. Norge: P E Riitzebeck, Vicekon­ sul § 67. Polen: Kaj Kragelund, Konsul § 2300, Stats § 52. Portugal: N Ravnkilde-Larsen, Vicekonsul § 200 & 291. Spanien: Magnus Miiller, Vice­ konsul § 97. Storbritannien: E Carus-Wilson, Vicekonsul § 105. Sverrig: A F Olsen, Vicekonsul § 24. Tyskland: Chr. Sommer Larsen, Konsul § 20. Østrig: Dr. G Brcmmer, Konsul §2317 (10—2, 3—4). Kreditforeningen af Ejere af min­ dre Ejendomme paa Landet i Jylland,- Boulevarden 43, stiftet 1880 § 3870 & 3871, Kontortid 9—4. Postgiro-Konto Nr. 5102. Pr. 31.Marts 1933 :112,327 Laan; Hovedstol: 442,243,050 Kr.; Rest­ gæld: 409,182,809 Kr. 58 0.; Reserve- ogAdministrationsfond:

17,443,992 Kr. 08 0.; indskrevne Kasseobligationer:!14,329,700Kr. Repræsentantskabets Formand : Hypotekbankdir. N Fisker, MF., Kbhvn.; Næstformand: Husejer AnthonNielsen,Norup. Direktion: Landsretssagf. Aa. Brink Jensen, adm.; Husejer Johannes Ander­ sen, Bjerringbro,Formand; Knud P Jensen, Ey, Næstformand; N Kristiansen, Sparkjær; Husejer G Chr. Gregersen, Brovst; Kon­ torchef : Joh. Christensen, R.; Kasserer: P Lauritsen; Boghol­ der: C Chr. Christensen. Købstadrettigheder : Byen fik sin ældste Stadsret 1342, men næv­ nes allerede i det 11. Aarh. Landbosparekassen i Aalborg, Nytorv 10 § 217 & 218, stiftet 21. Okt. 1885. Kontortid Kl. 10 — 1 og 4—6, Tirsd., Lørd. og Markedsdage 10—l1/- og 4 — 6. Sparernes indskudte Kapital: ca. 27 Mili. Kr. Reservefond: ca. 1,994,000 Kr. Garantikapital: ca. 540,000 Kr. Bestyrelse : Direktør PBisgaard, Formand, Partikulier Clir. A Thorn, DM., Næstformand, sank! Gaardejerne I Laursen, PoulSø- Landmandsbanken 0-Aagadel9,21 § 25, 389, 809, 1358 & 2925, Stats § 14. Landsbibliotek, Det nordjydske (Centralbibliotek) § 2349, stif­ tet 1895. 36,000 Bind. Bibliotekar: Age Petersson. Museet, § 310 Algade 48, er opført 1878—79 og 1893 og indeholder en Kunstafd. og en historisk Afd. Mæglere, statsautoriserede: - Johan Balle Hansen, Kongensg. 10 § 2256 & 2257, Stats § 40. - H Norman Hansen, Skibsmæg­ ler, Nyhavnsg. 4 § 4120, Stats § 16. - Chr. Jensen, Kongensg. 10 §2256 & 2257, Stats § 40. - Jolis. Utzon, Nyhavnsg. 9 § 2075& 2200, Stats § 2. Nationalbankens Filial, Jernhaneg. 4, aaben 10—3 § 11 & 3063. Filialdirekter: O C J Anker­ stjerne Sørensen. Bogholder: A Jessien. Kasserer: A Fabiansen. Revisor: Kontorchef Mølbak Kri- stciisen Nordjysk Bank, Akts., Hj. af GI. Torv og Østeraagade § 3301, 3302 & 3303, Stats § 42, Tele- gramadr. .,Nordbank“ , stiftet 1916. Nævningekreds, Nordjydske. Hertil henhører: Aalborg Amt, Hjørring Amt samt Kjetterup- Gjøtterup, Kollerup, Hjortdal, Klim-Thørup, Vust, Tømmerby- Lild og Øslos-Vesløs-Arup Sogne- raadskredse af Thisted Amt. Tingsted: Aalborg. Aarsliste-UdvalgetsFormd.:Stift­ amtmand J A Berner, R. Politigaarden, Slotsgade § 6200. Politimester i Aalborg Købstad ■samt Aalborg Birk og Fleskum Herred (48. Politikr.): CL Bach § 3223, priv. § 5524. Portland-Cementfabrikken Dan­ mark, Akts., § 1922 & 1942, Stats § 49, Telegramadr. „Ce­ menta1.Fabrikkenanlagt 1896-97, Virksomheden begyndt 1897-98. Overgik til Aktieselskab 11. Febr. 1899. Aktiekapital: 1 Mili. Kr. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Dr. techn. Poul Larsen, K. DM., Kbhvn. Adm. Direktør: Ingeniør F Smidth. Portland-Ccmentfabriken Nor­ den § 560 &561, Stats § 22, stif­ tet som Aktieselskab Nov. 1898, Virksomheden paabegyndt 1901. Aktiekapital: 2,000,000 Kr. gaard og Jens Jensen. Bogholder: E Madsen.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aagaard A C Hansen Hadsundv. 56, Vej­ gaard § 4943 ............................................ Købmænd Aalborg Amts Andels-Smørsalgsforening Jyllandsg. § 92, Stats § 61................... Smøreksportører Aalborg Amtstidende Østoraag. 15 § 901, 902, 903, 904, 905 & 906, Stats § 23 Postkonto 10333 ...........I ........................ Aviser, Bogtrykkerier Aalborg Auto Flytteforretning, P Moller Loniseg. 9 § 479...................................... Flytteforretninger Aalborg Autogarager ved H Mortensen Dannebrogsg. 43§ 4020 ......................... Automobilgarager AalborgAutomobil-Kompagni, Rantzausg.19 § 1818...................................................... Automobilkørsel 1 Aalborg Auto-Service, Marcussen &Ottesen Nytorv 12 § 2884 .................................. Automobilrep. Aalborg Bcgravelseskontor, Jens Bangs G. 8 § 2068 .................................................... Begravelsesbesørgels© Aalborg Bilslagteri ved Indius Pedersen Østerbro 68, 70 §1 1451........................ .. Automobilophugning Aalborg Bogholderi og Revisionskontor v. C Sørensen Prinsensg. 28 § 898............. Revision Aalborg Bolig-Montering, Akts. Bispensg. 3 § 799 ......................................................... Møbeludsalg Aalborg Bugserselskab ved Jacob Nielsen & Co., Maren Turis G. 12 § 1265, 2856 & 4265, Stats § 2 8 ................................. Bugserselskaber Aalborg Bygningsartikkelhandel ved C A Tarp Boulevarden 10 § 3826................... Bygningsartikler AALBORGBYSOGOMEGNSSPAREKASSE Østeraag. 12 § 57& 1157&Direktion§ 3508. Postkonto 35333 Kontortid 10—1, Tirsdag, Lørdag og Markedsdage til Kl. l ’/a samt hver Efterm. fra Kl. 4—6. Oprettet. 12. Maj 1824. Filial: Vejgaard ved Aalborg................... Sparekasser Aalborg Cementvarefabrik ved Chr. Larsen Ø-Sundbyv. § 3783................................... Cementvarer

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online