Kraks Vejviser 1934 del 2 Provinsregister

Vejviseren indeholder de bedste og nøjagtigste Adresser i hele Landet.

Afdeling IV.

Provins-Register

A. Forretninger. Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstadlignendeBebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denneKarton; en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden fo r Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysningér om hver enkelt B y s Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. K o r t findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Vejle og Viborg, ved Aarhus og Odense tillige Sporvejskort. Firma- og Aktieselskabs-Register fo r Provinsen findes i 2 . Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B. Privat-Adresser. Alfabetisk Fortegnelse over 18,000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er af Interesse for en større Kreds. C. Større Oaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets An­ vendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Jan. 1932 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. , D. Kommunefortegnelse. 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. T i l l æ g : Færøerne. Kort, Real-Register, Forretninger og Privat-Adresser. [Fag-Register for Færøerne findes i Slutningen af Afdeling VII 2. Bind]. Grønland. Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

I over 2000 Butikker Landet over, paa alle større Postkontorer, Biblioteker, Forenings­ lokaler, ,Hoteller, Caféer samt alle Færger og Rutebaade er ' K R A K s V E J V I S E R ■ ; fremlagt til Publikums g r a t i s A f j) e n y t t e I s e.

Made with