Kraks Vejviser 1952 gaderegister opdateret

A. Gade-Register for København maa benyttea i Forbindelse med efterfølgende Artikler i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind), der giver nærmere Oplysning om de forskellige Distrikters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc., samt eventuelt i Forbindelse med Kortene i Afd. I .:

Ejendomsskyld Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet ved Kvartergrænser etc. Kirker (Under de enkelte Kirkers Navne: Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc,). Offentlig Forsorg (Lovregler, Socialkontorerne, Kommunelægernes Adresser og Træffetider m. m.).

Politi (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd). Rigsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Repræsentation). Rodeforraltningen (Rodekontorerne,'Embedsmænd etc.).

B. Hus-Register for København Regler for Ordningen.

Qader, Veje og Pladser er opført i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det første af disse; f. Eks. Peder Skrams Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D., Lille Kongensgade under L., Nørre Farimagsgade under N., Ny Kongensgade under N., Store Kongensgade under S. og Ved Stranden under V. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af Fornavnes Forbogstaver , er Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. H O Andersens Gade under A., F F Ulrika Gade under U.

Til de optagne Personers og Firmaers Navne er fejet Stillingsbetegnelse ogTelefon (2 Brugere af samme Telf. er ofte slaaet sam­ men til en enkelt Optagelse, adskilt ved &); vedHjælp af Stillingsbetegnelsen kan de eventuelt findesiPerson-Registret og Fag-Registret, hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa søges. De optagne offentlige Kontorer o. 1. er udførligt omtalt i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind). Tallene, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grandværdien (G), er de ved den almindelige Vurdering pr. 1. Oktober 1950 ansatte Beløb med senere foretagne Omvurderinger. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejen­ domsskyldvurderingen, saa at Forskellen mellem de to Tal angiver Bygningernes Vurderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning om Skyldkredsenes Omraade og Vurderingsformændenes Navne og Adresser. Ved hver enkelt Gade er anført, hvorfra og hvortil den gaar samt Angivelsen KORT efterfulgt af en Bogstav- og Tal­ betegnelse, der henviser til Kort Nr. og Kvadrat i Afdeling I, Kort over København og Omegn. Endvidere findes der ca. 300 Gadeskitser; paa hver af disse Skitser er foruden den paagældende Gade ogsaa aftegnet alle tilstødende Gader sardt noglo af disses Sidegader. At Hjørnestedernes Numre er angivet paa Skitsen er navnlig i do lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. I Real-Registret findes oplysende Artikler om de offentlige Parker og Anlæg og om Slotte og andre offentlige Bygninger (se Oversigterne i Emnelisten). Andre. Emner, der har Berøring med Hus-Registrets Indhold, vil man i Real-Registret finde behandlet i Artiklerne Bygningsfredning, Stadsbygmesterens Direktorat, Stadskoudnktørens Direktorat, Frederiks­ berg Birk, Frederiksberg Kommune, Nordre Birk, Søndre Birk o. s. v.

Made with FlippingBook HTML5