Jakop Rigter en Malou van Hintum - Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

1 ■ Introductie

dingsangstookabnormaal, ietswatkanvoorkomenbij kinderenmetautisme (ziehoofdstuk8). Ofwe gedrag normaal ofwenselijk vinden, hangt dus samenmet de ont- wikkelingsopgavendieeenkindopeenbepaalde leeftijdheeft. 3 Eenuniek individumetuniekeervaringen Verschillende factoren beïnvloeden op verschillende momenten zowel het ontstaanalshetbeloopvangedrag (Cicchetti, 2006).Het gaatdanom: A Kindgebonden factoren zoalssekse, leeftijd, intelligentieen impulsbeheer- sing; B Ouder- engezinsgebonden factoren zoalsopleiding, inkomen, opvoedings- vaardighedenen (lichamelijkeengeestelijke) gezondheid; C Maatschappij- en omgevingsgebonden factoren zoals sociale (on)gelijk- heid,welvaart, onderwijs, televisieen socialemedia, culturelenormenen waarden. Alles heeft invloed – dat klinkt als een open deur. Maar niet alles heeft bij iedereen invloed, en bovendien is die invloed niet bij iedereen even groot. Hoe ernstig een stoornis wordt en hoe sterk een kind en/of zijn omgeving eronder lijden, is afhankelijk van verschillende factoren. Het gaat danomde levensfase waarin kinderen iets negatiefs meemaken, de intensiteit van die ervaring, dematewaarinermensenwarenomhen testeunenof juistniet, en de (compenserende) vaardigheden die ze zelf hebben kunnen ontwikkelen ommethunaandoeningom tegaan. Kinderen en jongeren zijnunieke individuenmet unieke ervaringen. Een psychische stoornis kan het leven vanmensen enorm tekenen, maar toch is datnooithetenige.Zedoenookaltijdnogandereervaringenop.Daaromheb- benwe het in dit boek niet over ‘adhd’ers’ of ‘autisten’, maar over kinderen metadhdof autisme. 1.2 Opbouwvanhetboek Nadit inleidendehoofdstukkomt in hoofdstuk2 het classificeren (herkennen enonderscheiden)enhet diagnosticeren (verklarenvanhetontstaanvanpsy- chische stoornissen) aandeorde. In hoofdstuk3 besprekenweeenaantal belangrijke theoretischeuitgangs- punten vanditboekdiehetmogelijkmakendeverschillende invloedenophet gedragvanhet kind te structurerenen tebegrijpen. Hoofdstuk 4 gaat over de prenatale ontwikkeling van het kind en de fac- toren die daarbij een rol spelen, zoals de leefstijl van de ouders. We beste- denaandachtaande erfelijkevoorbereiding vangedrag:demanierwaarop ie- mands erfelijkeaanlegonder invloedvanomgevingsfactoren tot uitdrukking komt (Diekstra, 2003). Ook komt de prenatale programmering aan de orde:

20

Made with