פרסומידע - גיליון 840

ידִע

פרסו

840 גלֹיון

בס”דִ, יום שישי, פר’ כי-תשא יט’ אדִר תשע”ז 17. 3.2017 | |

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

חדִש בג וש עצי ו ן !

חנות לֹמוצרי ילֹדִים ותינוקֱות צעצועים ומשחקֱים לֹכלֹ הגלֹאים

שלֹ מיטב החברות מגוון עגלֹות מתחייבים לֹמחיר הנמוך ביותר *

בכפוף לֹתנאי המבצע | התמונות לֹהמחשה בלֹבדִ

דִגמים נוספים בחנות

058-6327632 . טלֹ |

1 מתחם רמי קֱומה | צומת גוש עציון )לֹידִ הלֹו אחי( לֹוי 9:00-13:00 ’ , יום ו 9:00-19:00 פתוח: ימים א’-ה’ בשעות

pitzkushgush@gmail.com דִוא”לֹ: |

בהשוואה לֹמחירים בישראלֹ לֹמוצרים הקֱיימים במלֹאי, ועם אותם תנאי אחריות. *

Made with FlippingBook flipbook maker