פרסומידע 832

ידִע

פרסו

832 גלֹיון

בס”דִ, יום שישי, פר’ שמות כב’ טבת תשע”ז 20.1. 2017 | |

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

רשת אופניים

צומת גוש עציון )במשתלֹה(

חדִש!

הנחה 30% 1.2.17 עדִ לֹתאריך SPECIALIZED/FLR מבחר נעלֹי רכיבה מבית

8:30-13:00 ' יום ו 10:00-19:00 ' צומת גוש עציון // שעות פתיחה: ימים א'-ה 050-3389485 : // שירות, הכוונה וייעוץ מקֱצועי אלֹעזר טלֹ: 1599-595949 השכרה | תיקֱון | מכירה | יבוא

Made with