MERCO AS - Viking Spylervæske Konsentrat

25.09.2016

VERNEBLAD Viking Spylervæske Konsentrat

Vis sikkerhetsdatablad

Generelt Kjemikaliets bruksområde

Førstehjelpstiltak Generelt

Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Sørg for ro, varme og frisk luft. Skaff øyeblikkelig legehjelp! Gi kunstig åndedrett ved uregelmessig pust, bevisstløshet eller pustestans .Prøv ikke å gi drikke eller fremkalle brekning hvis vedkommende er bevisstløs.Sørg for frie luftveier. Spyl straks forurenset hud med vann. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann.Vask huden med såpe og vann.Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Fjern eventuelle kontaktlinser og skyll med vann i minst 15 minutter (hold øyelokkene atskilt).Kontakt lege. FREMKALL IKKE BREKNINGER! Skyll nese, munn og svelg med vann. Gi 1-2 glass vann eller helst melk å drikke hvis den skadede er ved full bevissthet. Gi aldri noe å drikke hvis personen har nedsatt bevissthet.Kontakt lege. Symptomer er irritasjon av øyne og slimhinner, utvidede (dilaterte) pupiller, inflamasjon av neseslimhinnen (rhinitis), irritasjon av øvre luftveier, pustebesvær/tørrhoste, kvelning, kvalme/oppkast, depresjon av sentralnervesystemet, søvnig/uklar, svimmel,hodepine, karakterforstyrrelser, lavt blodtrykk (hypotensjon), svimmel/uklar/forvirret/agitert/eksitert.Brekninger bør ikke fremkalles på grunn av aspirasjonsfare og muligheten for kjemisk lungebetennelse.Symptomatisk behandling.Unngå medikamenter som hemmer sentralnervesystemet. Bruk langermet vernedress, evt. støvler og forkle ved arbeid som kan medføre søl. Sørg for god hygiene.Fjern tilsølt tøy.Gå ikke med klut, twistdott eller lignende som er gjennomfuktet med produkt i lommen.Nøddusj og øyedusj skal finnes på arbeidsplassen.Sørg for god ventilasjon. Flytt straks den eksponerte til frisk luft.Kontakt lege.

Innånding Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Informasjon til helsepersonell

Verneutstyr Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Øyevern Håndvern

Bruk tettsluttende vernebriller ved fare for sprut/dampdannelse.

For eksponering mellom 4 og 8 timer bruk hansker av: Bruk hansker av viton, nitril eller butyl (ikke PVC).

Åndedrettsvern

Ved fare for innånding av høye dampkonsentrasjoner eller ved fare for gjentatt/langvarig innånding; bruk maske med filter A/P2 (brunt, organiske stoffer).Ved utilstrekkelig oksygentilførsel må friskluftsmaske benyttes.

Tiltak ved brannslukking Egnede slokkingsmidler Brann- og eksplosjonsfarer

Vann/tåke/dis dusj, alkoholresistent skum, CO2 eller tørrkjemikalier

Produktet er meget brannfarlig. Kan eksplodere ved brann. Dampene er tyngre enn luft og kan derfor bre seg ibetydelige avstander langs bakken til tennkilder.Dampene kan danne eksplosiv blanding med luft.Dekomponerer og avgir giftig gass/damp ved oppvarming. Risiko for eksplosjon og beholdersprengning. Evakuer alt personell. Fjern brann-/varmetruede beholdere dersom det er uten risiko for personellet.Benytt vann i tåkestråle til avkjøling av beholdere og omgivelser.Brannen bekjempes fra mest mulig beskyttet plass.Vær oppmerksom for etterantennelse. Eliminer alle tennkilder.Sørg for god ventilasjon og benytt nødvendig verneutstyr (Se pkt. 8).Spill kan være glatt,vær oppmerksom på sklifaren.Unngå at produktet kommer i avløp eller trange områder pga. eksplosjonsfaren. Hold uvedkommende unna. Ta på friskluftsmaske og annet verneutstyr for brannslukking.

Personlig verneutstyr Annen informasjon

Tiltak ved utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Unngå utslipp til naturen.

Metoder for opprydding og rengjøring Stopp lekkasjen, hvis mulig uten risiko for personell.Spill kan pumpes eller absorberes i tørt, inert materiale som vermikulitt, sand eller jord.Oppsamlet materiale lagres på tette, merkede beholdere og behandles som angitt under "Avfallshåndtering".Små mengder kan tørkes opp med klut/papirhåndkle.Kast klutene i brannsikre beholdere eller la klutene avdampe på et sikkert sted.Området vaskes til slutt godt med vaskemidler og vann. Andre anvisninger Varsling ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning: Brannvesen (fra landbasert virksomhet), kystradio (fra fartøy), eller Hovedredningssentralen og Oljedirektoratet (fra virksomhet på kontinentalsokkelen). Ansvarlig firma

Made with FlippingBook - Online catalogs