השבט השישי - גיליון 126

אביב שמח ג ח

השבט השישי

מועצהאזוריתזבולון

עיתון המועצה-גליון 621-מרץ-אפריל4102 אורנים אושה איבטין חוואלד יגור כפר ביאליק כפר המכבי כפר הנוער הדתי כפר חסידיםא‘ כפר חסידים ב‘ נופית ראס עלי רמת יוחנן שער העמקים www.zvulun.org.il השבטהשישי

״זבולון לחוף ימים ישכון...״

ח ַ ת ֶּ פ ַּ יב ב ִ ב ָ א

ה, ָ יע ִ ג ְ ק נ ָ ח ְ ר ֶ מ ְּ אן, ב ָּ ר כ ָ ב ְּ יב כ ִ ב ָ א עת, ָ ת ַ ע ָ ת ְ מ ּ ית ו ִ ז ָ ז ְּ ת ַ ח ּ רו ֹ מו ְּ כ ֹ ף לו ַ ל ָ ל ח ָ ב ֲ א ה ָּׁ ש ִ א ְ ו ׁ יש ִ ל א ֹ כ ְ יא ל ִ ב ָ ה ְ ה ל ָ צ ָ ר ֹ יו ְ פ ֹ ת יו ֶ א ה, ָ נ ֵ כ ְ ׁ ש ּ ן ו ֵ כ ָׁ ל ש ֹ כ ְ ל ה - ָ ר ָ ע ְ ס ַ ח ּ רו ְ ב ּ ף ו ֶ ר ֹ י ח ֵ ימ ִּ ב ּ רו ֲ ח ַּ ם ב ֵ ל ה ָ ב ֲ א ,ְ ך ֶ ר ֶּ ד ַ ה ֹ ה לו ָׁ ש ָ יב, ק ִ ב ָ א ָ ר ה ֵּ ת ִ י ו ִּ ה כ ֶ א ְ ר ִ נ ה, ָ ו ְ ל ַׁ ש ְּ ב ֹ ו ׁ אש ֹ ר ַ יח ִּ נ ַ ה ְ א ל ּ הו ׂ ש ֵּ פ ַ ח ְ םמ ֹ קו ָ מ ּ ו ך, ֶ ל ֶ פ ָ ה ְ מ ּ לו ָ ע ֶׁ תש ֹ לו ֹ קו ְ ך ַ ם, א ֹ קו ָ ר מ ַ ת ֹ א נו ֹ ל ה - ָ ו ְ ק ִּ ל ת ֶׁ טש ָּ ב ַ מ ְּ ב ּ ירו ִ א ֵ יו ה ָ ינ ֵ תע ֶ א ה, ָ ק ּ קו ֲ תח ּ רו ֵ ח ְ ו ׁ ש ֶ פ ֹ ל ח ֶׁ תש ֹ לו ֹ הקו ֶּ ל ֵ א ה, ָ נ ֹ עו ְ ה ו ָ נ ֹ ל עו ָּ ין כ ֵּ ר ב ֹ ב ֲ ע ַ ל ּ עו ְ ד ָּ י ֶׁ תש ֹ לו ֹ קו ה, ָ נ ָׁ ש ְ ה ו ָ נ ָׁ ל ש ֹ ּ יב כ ִ ב ָ א ָ ר ה ֹ ז ֲ ח ַ אן י ָ כ ְ ל ה, ָ ו ְ ק ִּ ל ת ֶׁ יםש ִ יל ִ ב ְ ׁ ש ֹ אתו ָ ר ְ ק ִ ים ל ִ יר ִ א ְ ׁ ש ַ אן מ ָּ כ ה... ָ ח ּ תו ְּ תפ ֶ ל ֶ ד ְ ים ו ִ ר ָ א ּ תמו ֹ נו ֹ ו ּ ל ַ ח

ה ֶׁ ש ֹ י מ ִ ר ֲ ע ַ י

1 | השבט השישי

Made with