קשר עין גליון 269 - ירחון ארגון המורים מאי 2017

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

ללמד עם יצירות ולהיות יצירתי 31 קורין בן עטיה

ריאיון: המורים שמהם עשויה הצלחה 22 יעקב אופק

בית הספר התיכון הדרוזי למדעים ולמנהיגות דרכא – ירכא

18

שרון כץ

2 0 1 7 ת ש ע " ז

מ א י א י י ר - ס י ו ו ן

2 6 9 ג י ל י ו ן

Made with