ישועות יצחק - עלון בענייני פרשת השבוע

ויקרא

94 ד' ניסן תשע"ז

הפטרה: עם זו

שבת שלום ומבורך אחים יקרים ואהובים ! ה'..." ַ ה ל ָ ח ְ נ ִ ן מ ַּ ב ְ ר ָ יב ק ִ ר ְ ק ַ י ת ִּ כ ׁ ש ֶ פ ֶ נ ְ בפרשתנו אומרת התורה )ויקרא ב, א(: "ו חכמינו שואלים מדוע נאמר בשאר הקורבנות אדם ודוקא במנחה נאמר נפש ? מבארים חז"ל בגמרא מסכת מנחות )דף קד, ב(: "אמר ר' יצחק מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש אמר הקדוש ברוך הוא מי דרכו להביא מנחה עני מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפני. אדם עני שמביא קצת סולת , אומר הקב"ה - הסולת הזאת חשובה לי, כי היא באה מנפשו של העני! ומה יש לו לאותו עני בביתו ? כלום ומהמעט שיש מקמץ הוא ונותן מנחה לבורא עולם , כאן יש מסירות נפש לכן נאמר "נפש" מספרים חז"ל במדרש ויקרא רבה )פרשה ג, אות ה(: י! ִּ נ ֶּ מ ִ ץ מ ּ ם חו ֹ ו ּ י ַ ם ה ָ ד ָ יב א ִ ר ְ ק ַ ל י ַ ל א ֹ דו ָּ ן ג ֵ ה ֹ ּ כ ַ ר ל ַ מ ָ א ְ ח ו ַ ל ָׁ ת, ש ֹ לו ֹ ף עו ֶ ל ֶ ד א ָ ח ֶ ם א ֹ יו ְּ יב ב ִ ר ְ ק ַ ה ְ ל ׁ ש ֵּ ק ִּ ב ְ ך ֶ ל ֶּ מ ַ ס ה ַּ יפ ִ ר ְ ג ַ א י ִ נ ֹ דו ֲ , א ֹ ר לו ַ מ ָ ם. א ֹ ו ּ י ַ י ה ִּ נ ֶּ מ ִ ץ מ ּ ם חו ָ ד ָ יב א ִ ר ְ ק ַ ל י ַ י א ִ ר ל ַ מ ָ א ְ י ו ִּ נ ַּ ו ִ צ ְ ך ֶ ל ֶּ מ ַ , ה ֹ ר לו ַ מ ָ . א ּ ו ּ ל ֵ ת א ֶ ב א ֵ ר ְ ק ַ ן ה ֵ ה ֹ ּ כ ַ ר ל ַ מ ָ ים, א ִ ר ֹ י תו ֵּ ת ְ ׁ ש ֹ דו ָ י ְ ב ּ ד ו ָ ח ֶ י א ִ נ ָ א ע ָּ ב י, ִ ת ָ ס ָ נ ְ ר ַּ פ ְ ך ֵ ת ֹ ה חו ָּ ת ַ ן א ָ יב ִ ר ְ ק ַ ה מ ָּ ת ַ י א ִ ם א ִ ם, אמר העני לכהן הגדול א ִ י ַ נ ְ ּׁ ש ִ ס מ ֵ נ ְ ר ַּ פ ְ ת ִ מ ּ ם ו ִ י ַ נ ְ ׁ יב ש ִ ר ְ ק ַ י מ ִ נ ֲ א ַ ם ו ֹ ל יו ָ כ ְּ ד ב ָ י צ ִ נ ֲ ה א ָ ע ָּ ב ְ ר ַ ל, א ֹ דו ָּ ן ג ֵ ה ֹ כ ם. ֹ ו ּ י ַ י ה ִּ נ ֶּ מ ִ ץ מ ּ ם חו ָ ד ָ יב א ִ ר ְ ק ַ ל י ַ א ָ יך ִ ית ִּ ו ִ צ ְ ך ָ א כ ֹ ל, ל ֹ דו ָּ ן ג ֵ ה ֹ ּ כ ַ ר ל ַ מ ָ א ְ ח ו ַ ל ָׁ . ש ְ ך ָ מ ָ ד ְ י ק ִ נ ָ ל ע ֶׁ ן ש ָּ ב ְ ר ָ ם ק ֹ לו ֲ ח ַּ ס ב ַּ יפ ִ ר ְ ג ַ א ְ ל ֹ ה לו ָ א ְ ר ִ ן.נ ָ יב ִ ר ְ ק ִ ה ְ ן ו ָ ל ָ ט ְ נ ץ ּ ם חו ָ ד ָ יב א ִ ר ְ ק ַ ל י ַ י א ִ ר ל ַ מ ָ א ְ י ו ִּ נ ַּ ו ִ צ ְ ך ֶ ל ֶּ מ ַ ה ֹ י לו ִּ ת ְ ר ַ מ ָ , א ּ ו ּ ל ֵ ת א ֶ י א ַ ל ֵ ב א ֵ ר ְ ק ַ י ה ִ ר ל ַ מ ָ ים, א ִ ר ֹ י תו ֵּ ת ְ ׁ ש ֹ דו ָ י ְ ב ּ ד ו ָ ח ֶ י א ִ נ ָ א ע ָּ ב ְ ך ֶ ל ֶּ מ ַ י ה ִ נ ֹ דו ֲ , א ֹ ר לו ַ מ ָ א ה ָ י ָ א ה ֹ י, ל ִ ת ָ ס ָ נ ְ ר ַּ ת פ ֶ א ְ ך ֵ ת ֹ ה חו ָּ ת ַ יב א ִ ר ְ ק ַ ה מ ָּ ת ַ י א ִ ם א ִ ם, א ִ י ַ נ ְ ּׁ ש ִ ס מ ֵ נ ְ ר ַּ פ ְ ת ִ מ ּ ם ו ִ י ַ נ ְ ׁ יב ש ִ ר ְ ק ַ י מ ִ נ ֲ א ַ ם ו ֹ ל יו ָ כ ְּ ד ב ָ י צ ִ נ ֲ ה א ָ ע ָּ ב ְ ר ַ ר, א ַ מ ָ ם, א ֹ ו ּ י ַ י ה ִּ נ ֶּ מ ִ מ ן?!. ָ יב ִ ר ְ ק ַ ה ְ י ל ִ ל ... ָ ית ִׂ ש ָ ע ֶּׁ ה ש ַ ל מ ָּ כ ָ ית ִׂ ש ָ ה ע ֶ פ ָ , י ֹ ר לו ַ מ ָ א יו ָ ל ֵ א ֹ עו ְּ ו ַׁ ש ְ ב ּ ו ּ ו ּ נ ֶּ מ ִ יו מ ָ נ ָּ יר פ ִּ ת ְ ס ִ א ה ֹ ל ְ י ו ִ נ ָ ת ע ּ נו ֱ ץ ע ַּ ק ִ ׁ א ש ֹ ל ְ ה ו ָ ז ָ א ב ֹ י ל ִּ ועל אותו קרבן של עני, אמר דוד המלך )תהילים כב, כה(: "כ ..." ַ ע ֵ מ ָׁ ש

בא קורבן עני אחד פשוט וניצח אלף עולות של אגריפס המלך! לא הכמות היא שקובעת אלא האיכות - הכוונה שלך בהבאת הקרבן - את זה ה' רוצה ומחפש... ללמדנו שבורא עולם רוצה מסירות נפש .

בברכת שבת שלום הרב מאיר דוד מלכא

19:40 18:24 19:43 18:42 19:43 18:34 19:42 18:43

Made with