S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler_1919

U g e n t l i g e O v e r s i g t e r

over

Fødsler, Sygdome ogDødsfald

i

København.

B u l l e t i n h e b d o m a d a i r e d e s t a t i s t i q u e d é m o g r a p h i q u e e t m e d i e a l e

d e l a v i l l e d e C o p e n h a g u e .

1 9 1 9 .

F i r e o g f y r r e t y v e n d e A a r g a n g

N r . 1 - 5 3 .

København. S. 1.. M ø l l e r s B o g t r y k k e r i 1920

Made with