591164562

F O R O R D

T~?T kvart Aarhundrede er svundet siden hin 31. ' Maj 1898, da nogle brave Mænd var samlede for at drøfte Betimeligheden a f at oprette denne Syge= kasse, der gennem farene skulde vokse sig stærk til Hjælp og Nytte i de mange Tusinder af Hjem, hvor Sygdom og Nød bankede paa Døren. Bestyrelsen har ment i denne Anledning at burde udsende dette lille Festskrift for at genopfriske de vigtigste Begivenheder i de forløbne Aar samtidig med, at den herved bringer sin varmeste Tak til alle de mange —Medlemmer, Læger, Institutioner og Myn= digheder —, med hvilke Kassen har samarbejdet i den svundne Tid. En særlig Tak til Kassens Forretnings* fører, Hr. Lønsmann Poulsen, for den Beredvillighed, hvormed han har paataget sig det ikke helt ringe Arbejde med Festskriftets Affattelse.

Paa Bestyrelsens Vegne: MU N C H MØL L E R , Formand.

Made with FlippingBook - Online catalogs