פרסומידע - גיליון 988

פרסו ידִע 26.6.2020 בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ חוקֱת דִ’ תמוז תש”פ | |

גלֹיון

988 E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

054-4709555 02-5808886 02-5808885 ניידִ: פקֱס:

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

טלֹ:

הבית דִואגים לֹך לֹבית! וגם לֹמשכנתא!

נסיון רב גם בנכסים מסחריים

הריבית נמוכה בוא לֹקֱחת משכנתא

משכנתא חדִשה בריבית נמוכה דִיור לֹמשתכן או מחזור משכנתא מומחים לֹמשכנתאות ביו”ש

בדִיקֱה לֹמחזור משכנתא - חינם!

Made with FlippingBook flipbook maker