פרסומידע - גיליון 988

בעקֱבות התרחבות רשת החינוך המיוחדִ ’פרח’

דִרושות

בביתר עילֹית

516 משרה

515 משרה

2

1

מורה לֹמוזיקֱה תעודִת חינוך מיוחדִ ומוזיקֱה - חובה ניסיון בעבודִה עם ילֹדִים בעלֹי צרכים מיוחדִים - חובה.

מנתחת התנהגות ניסיון בעבודִה עם ילֹדִים בעלֹי צרכים מיוחדִים - חובה ניסיון בעבודִה בשיטת ABA

518 משרה

517 משרה

4

3

קֱלֹינאית תקֱשורת לֹגני תקֱשורת ניסיון בעבודִה עם ילֹדִים עלֹ הספקֱטרום האוטיסטי

סייעות לֹמילֹוי מקֱום לֹעבודִה עם ילֹדִים בעלֹי צרכים מיוחדִים

באלֹון שבות

520 משרה

519 משרה

אחות טיפולֹ והשגחה עלֹ ילֹדִים עם צרכים מיוחדִים תרגולֹ עם פעוטות לֹפי הנחיות הצוות המקֱצועי ביצוע הלֹיכים רפואיים לֹפי הצורך 8:00-15:30 העבודִה בשעות 6

קֱלֹינאית תקֱשורת ש”ש( 6) משרה חלֹקֱית הדִרכה מקֱצועית שבועית עבודִה בצוות רב מקֱצועי

5

שלֹיחת קֱורות חיים לֹדִוא”לֹ:

נא לֹציין את מס’ המשרה הרצויה

| 26.6.2020 | דִ’ תמוז תש”פ | 2

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook flipbook maker