אמיר & פופה | מומחים בעיצוב פנים

עולם של אדריכלות קוטור

אדריכלות קוטור היא שילוב כוחות בין שני אדריכלי הפנים המוכשרים והמצליחים אמיר שלח ופופה זפרני

ჭც჌ა჋ ͕ჭვკ჉჋აკ჌ ლვჟფ ჭ჋ყსნ ͕ (fufa Ϳ ၥၻၧၻ ͕ლვჟფ ჭაკივცჍ჉ ვჍანვკკ ჎ყჟცვფ ჭდვრც჋ვჟა჉ ჭვგნანა პაჍჟაკ჋ ცჭავ჋ ჭვჭცშავ჎ ჎ც჋გ჋ ჎ჭგნჭ჎ ͘჌ჟვკვვდრ ლა჎კ ჭვნა჉კჟვ჋ ვჍაგვვ ჋აყვს ჌ვძ჎კ ჎შაძჭ჎ნ ჭსჟან ჎ფაფ ჭსვ჋ჭ ჭაიბ჋ ჭნრცაფნა გაშკკ ჎჉კნ ჎ნ჉ჭ჎჋ ლს ͘჎ვკდვ჉჋ ჎჌ფრ აჭა჉ ჭვრ჉კშ჎ ს჋ყ჉჎ ჭ჋ძგჟ ჎ფაფ ჋აყვს჋ ლვდშვაცფ 100 Ͳნ ჎კსნკ ლვჭ჋კ კ჉ცძვ჋ ჭაკვ჋ან჎ ლვჟფ჎ ჭა჋ყსნნ ჭგ჉კ ჭაგნჭ჎ ლს ჎ცშავ჎ ლაგჭ჋ ჎კვ჋ანა ლვშრსკა ჎ფაფ ͘ლვცგ჉ა ვჟნც჉ ͕჎Ζყ჉რცა კს჎ ვ჌ჭან჋ ͘Ϯ ღაცს჋ა ლვჟაძ჎ ჎ვჍნ჎ ვყაცს჋ ჭჟვვ჉ცჭნ პავრვჟ კს჋ ͕გვკყნ ლვჟფ კივცჍ჉ა ჋ყსნ ͕ ၩၰႂ ႁၬၳၠ ჉კნ჎ ლნავრ Ⴭსა ლჭკვგჭნ ლვდშვაცფ კა჎ვჟ჋ ჋ც ჭ჉ ვადვ჋ ვჍვკ ჉ვ჋ნ ცვნ჉ აჭჍა჋ს჋ ͘ლკძან჎ა ჋ც჎ ვჟიდ჎ სჍვ჎ა ლვდცფკ ჎Ⴭვცვ჎ ͕აკძ ჭაჟჍფშ჎ ჋აყვს჋ ჎გნჭნ ͘შცავ ავჟ჋ ლვდშვვაცფ კ჎ჟნი ძიცძ ͘ვააძისა ვშჟ აშ჋ ლვკკგ ვ჋ინ჋ შგვძძ ͕გვკყნ ც჋ს პკ჌ცაჍი ჉ა჎ გკძ ცვნ჉ ჎გვკყნ ჭაგნჭ჎ ვცგ჉ ͘კ჉ცძვ ჭცგ჋ჟ჋ა ჉Ηჭ ჉ვყა჎ძ ვკ჉ცძვ჎ ავჍადრ჎ ჭ჉ ცვნ჉ ლვშ჎ ͕შცავͲავჟ჋ ლვვდცფ ͕ლვდშვაცფ კძ ჭა჋ც ჭაცძს ავჍვ ჭგჭ კა჎ვჟა ლვ჋ვყშჭ ლარშნ჋ ჎გნჭნ ცვნ჉ ͘ლვვცგრნა ͘ლვდშვვაცფ ჭაკივცჍ჉჎ ლაგჭ჋ ჎დვცადა჉კ ჋ძგჟ გკძ ცვნ჉ ჉ვყან ტ჉ა ჉ძაჟ჋ ჭცაძშჭ჋ პვვ჉ცჭნ ͕ლვჟფ჎ ჋აყვსა ͘რ჋აკ჌ ჭვ჋ნ პვბ჌ნ჋ ჭვსაყშნ ჭვძჍაგ ჎჋ჭი

סיפרו על החוויה איתנו: კსნ ჉ვ჎ ͕ჭვ჋჎ ჋აყვსა ღაფვძ ზვკ჎ჭ჋ აჟკძ ჎ვააგ჎ ͕ცვ჎ნ჎ ჎ჟსნ჎ ͕ჭაცვძ჎ ͘ძშ჋კ აჟკაივძ ჎ნკ ც჋სნა ჭვ჋ ც჋სკ აჟჭა჉ ანჍვშ პავრვჟ჎ა ჭავსაყშნ჎ ͕ჭაჟვნბ჎ ͘აჟნკგძ ვფი შავჍ჋ ჋ყასნ ჭაშვაჍნ ჭა჉ცა჎ ჭჭკ ͕აჟჭა჉ პააიკ ჭკაივ჎ ჭაიბ჋ ͕჎კაჍ჌჎ ჎ჟანჭ჎ ჭ჉ ჭა჉ცკა პჟიჭკ ͕საყშნ჎ ვკს჋კ ლ჌Ϳ ზანჭკა შბგკ ͕ლვკაივ ჉კ Ⴭას აჟგჟ჉ძი ლ჌ ჭ჉ ლვძასძ ჎კ჉ ლ჎ კაჍ჌ ტვი჋ კაი჎ა ;჎ძშძი ͘კჍ჋჎჎ აჟკ჋ვშ ͘ლკაიკ ლაგ჋ ლვყვკნნა ლვყაცნ Ⴭა჉ნ აჟგჟ჉ ͘ლიჭაიბ჋ აჟკძ ჭანაკგ჎ ჭვ჋ ჭ჉ ͊჎჋ც ჎Ⴭაჭ ;͗ პნყცააძ ვჍშც჉ა ჎ჟ჉

Made with FlippingBook - Online catalogs